Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
7630.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5390.00 EUR
Līdzfinansējums:
2240.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz veikt arheoloģiskos izrakumus Cēsīs, Pils ielā 1, kur paredzēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecība. Esošais zemes gabals atrodas Cēsu vecpilsētas aizsardzības teritorijā, līdz 19. gadsimtam nav bijis apbūvēts. Savukārt, 19., 20.gs.sākuma apbūve ir iznīcināta 2.pasaules kara laikā un nekad nav atjaunota. Muzeja krājuma glabātavas paredzēts celt visā zemes gabala teritorijā ar pazemes telpas izmantošanu 1 stāva dziļumā, bet virszemē atjaunojot 19.gadsimta apbūves apjomus, tādējādi vienlaikus arī rekonstruējot zudušo vēsturisko pilsētvidi. 

2020.gadā Cēsu muzeja krājuma glabātavu celtniecība tika iekļauta Cēsu pašvaldības attīstības stratēģijā 2021 – 2027.gadam, kā arī virzīta iekļaušanai Muzeju nozares stratēģijai 2021. – 2027.gadam un Latvijas kultūrpolitikas nostādnēs 2021.-2027.gadam. Lai gūtu pietiekamu informāciju apbūves projekta (projekts 2008.g.) aktualizēšanai un iespējami maksimāli neaizkavētu būvniecības procesa gaitu, nepieciešams veikt arheoloģiskos izrakumus pirmsprojekta izpētes ietvaros Pils ielā 1. Arheoloģiskos izrakumus piekritusi veikt SIA “Arheoloģiskā izpēte”, darbu vadītāja - Laura Lēģere. 

Mērķi

Veikt arheoloģiskos izrakumus Cēsīs Pils ielā 1, kur paredzēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecība, lai konstatētu tur esošo kultūrslāni un teritorijas piemērotību Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecībai.

Projekta galarezultāts - Veikta arheoloģiskā izpēte Pils ielā 1, Cēsīs. Pēc arheoloģiskā materiāla apsekošanas un potenciālā apbūves gabala izpētes izdarīti secinājumi par tālāko Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecību.

Uzdevumi

Uzdevumi:

1. Konstatēt kultūrslāni paredzamā būvlaukuma teritorijā, tā dziļumu un atradumu raksturu un

datējumu.

2. Konstatēt zemes gabala vēsturisko apbūvi visa zemes gabala apjomā, datēt to.

3. Pamatojoties uz arheoloģiskajos izrakumos konstatēto, dot norādījumus būves projektēšanā

un celtniecības darbu norises laikā.

2. Prioritāte

Projekts atbilsts prioritātei Nr.2, jo projekta ietvaros veicamie arheoloģiskie izrakumi paredz Cēsu vecpilsētas kultūrainavas izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Arheoloģiskie izrakumi Cēsīs, Pils ielā 1, kur paredzēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecība, ir nepieciešami, lai konstatētu tur esošo kultūrslāni un teritorijas piemērotību Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecībai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Arheoloģiskos izrakumu rezultātā tiks konstatēts Cēsu vecpilsētas kultūrslānis un izdarīti secinājumi, kā arī sagatavošanās darbi Cēsu muzeja krājuma glabātavu būvniecībai, kas sakārtos pilsētvidi, atjaunos vecpilsētas vēsturisko apbūvi un nodrošinās Latvijas nacionālā muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Tādējādi projekta mērķauditorija ir - Cēsu pilsētas un novada iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji, Cēsu pilsētas viesi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta galarezultāts - Veikta arheoloģiskā izpēte Pils ielā 1, Cēsīs. Pēc arheoloģiskā materiāla apsekošanas un potenciālā apbūves gabala izpētes izdarīti secinājumi par tālāko Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecību.

Sagatavots arheoloģisko izrakumu darba pārskats. Pēc arheoloģisko izrakumu secinājumiem tālāk tiek virzīts Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu būvniecības projekts. 

Krājuma glabātavu būvniecība ir paredzēta Pils ielā 1, Cēsīs, atjaunojot 4 vēsturiski šeit atradušos ēku būvapjomus. Kopējā krājuma glabātavu kompleksa kvadratūra plānota 1600 kv.m apjomā. Projekts paredz izveidot modernāko muzeju krājuma glabātavu kompleksu Baltijā, krājuma telpas veidojot pēc "atvērtā krājuma" principa, nodrošinot Nacionālā muzeja krājuma saglabāšanai atbilstošus apstākļus un veicinot krājuma pieejamību sabiedrībai. Īstenojot šādu projektu (pēc "atvērtā krājuma" principa) būtu iespējams nodrošināt 84% Cēsu muzeja krājumā glabāto lietisko priekšmetu pieejamību sabiedrībai, kas būtu 17% no kopējā krājuma vienību skaita (Cēsu muzeja pamatkrājumā uz doto brīdi ir ~165 000 vienību).

Projekts paredz atjaunot Cēsu pilsētas (vecpilsētas) vēsturisko apbūvi, sakārtot pilsētvidi, pilsētas apmeklētājiem nodrošināt ērtu, saprotamu galveno apskates objektu apmeklējumu (netālu esošais Pils komplekss - kopā veidotu "muzeju kvartālu" - Cēsu vecpilsētas sirdī). Lai īstenoto krājuma glabātavu būvniecību ir vitāli svarīgi veikt apbūves gabala pirmsizpēti - arheoloģiskos izrakumus.