Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Aspāzija, biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
2365.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2365.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

   Sejas maska šodienas dzīvē ienākusi kā nepieciešamība, bet arī daļā to lietotāju radījusi  noraidījumu. Viens no negāciju problēmas risināšanas veidiem ir rodams spējā palūkoties no cita rakursa. Ir laiks atskatīties uz maskām Vidzemes tradicionālajā kultūrā, atmiņu stāstos, ģimeņu foto arhīvos. Vēsturisku un praktisku iemeslu dēļ Latvijā masku darināšanas prasmes ir maz koptas un maskas nav īpaši glabātas. Liecības atrodamas pamatā foto materiālā un atmiņās. Tās ir viegli gaistošs, nemateriāls kultūras mantojums, kuru nepieciešams aizvien piefiksēt, atjaunot un nodrošināt pārmantojamību.  Nemateriālā masku gājienu tradīcija  nav atdalāma no masku izgatavošanas prakses un jaunrades procesa, kurš ir vērtīgs, lai vairotu katra indivīda radošumu, iekšējās harmonijas atjaunošanu un nostiprināšanu.  Tāpēc projekta ietvaros tiks veidotas maksas, iedvesmojoties no Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma, ainavām un dabas resursiem. Lai aptvertu iespējami plašāku dalībnieku loku, mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundālderes veidotās nodarbības organizētas attālināti.

Mērķi

Projekta virsmērķis ir veicināt Vidzemes iedzīvotāju, t.sk. sociāli mazaizsargāto personu,  kultūras identitātes attīstību caur Vidzemes tradīciju, kultūrvides un dabas iepazīšanu un tradīciju popularizēšanu, kā arī to pārmantojamības un prasmju pārneses veicināšanu.

Projekta konkrētais mērķis ir  izveidot kultūras aktivitāšu dažādošanas un iesaistes pasākumu ciklu par maskām Vidzemes reģiona vienotā kultūras un dabas mantojuma kontekstā,  lai paaugstinātu kultūras un pasākumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem ar bērniem.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi    

  • Nodrošināt projekta sagatavošanu, t.sk. iesaistot projekta dalībniekus, sagatavojot kultūras aktivitāšu dažādošanas un iesaistes pasākumu ciklu;
  • Apzināt informatīvo kopu, veikt pētniecības materiālu vākšanu, t.sk. caur atmiņu stāstījumiem,  ģimeņu foto arhīviem, vietējiem muzejiem;    
  • Īstenot kultūras aktivitāšu dažādošanas un iesaistes pasākumu ciklu,  apgūstot praktiskas iemaņas masku darināšanā un veidojot maskas no dabas un otrreizējiem materiālus, kā arī smeļoties iedvesmu Vidzemes masku vēsturē, kultūrvēsturē un dabā.
  • Izveidot video apkopojumus par dalībnieku veiktajiem masku tradīciju pētījumiem un Masku parādi, iepazīstinot ar tiem plašu interesentu loku; 
2. Prioritāte

Masku darināšana ir gan tautas tradīciju saglabājošs, gan jaunradi veicinošs process. Tradīciju saglabāšanai un pārnesei būtiska ir dažādu paaudžu iesaiste masku veidošanā un masku tēlu izspēlē. Izpēte un dokumentēšana ļaus saglabāt atmiņas, masku tapšanas un izspēles gaistošo procesu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes iedzīvotāji kopumā un cikla dalībnieki, īpaši sociāli mazaizsargātās personas, cilvēki ar īpašām vajadzībām, ģimenes ar bērniem un mazbērniem, kas iegūs iespēju socializēties un attīstīt prasmes, kā arī attīstīt savu piederības sajūtu Vidzemes novadam, kas kļūst vēl svarīgāk Administratīvi teritoriālās reformas izmaiņu kontekstā. Dalībnieki caur projektu attīstīs savas jaunrades prasmes, kas palīdzēs dzīvē meklēt un saskatīt daudzveidīgas iespējas uzlabot dzīves kvalitāti sev un citiem

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

1.Vidzemes maskošanās tradīcijas izpēte, iepazīšana un labāka pārzināšana. Tradicionālo prasmju saglabāšana, izkopšana, pārnese: Sagatavotas un novadītas 21 stundu (45 min) nodarbības
2.Vidzemes kultūrainavas un dabas objektu iepazīšana un popularizēšana: 1 attālinātā nodarbība


3. Ģimeņu sadarbības veicināšana vektoros – vecāki>bērni, vecvecāki>mazbērni:

-1 Masku parādes nodarbība 

-Dalībnieku patstāvīgi veiktais izpētes darbs, apzinot atmiņu stāstījumus, fotogrāfiju un video liecības ģimenes arhīvos


4.Savākto materiālu apkopojums video formātā:

1 video apkopojuma par dalībnieku veiktajiem masku tradīciju pētījumiem izveide;
1 masku prezentācijas video apkopojuma izveide 

Ilgtermiņa rezultāti:

Prasmju pārnese – iemācoties veidot maskas, šo masku veidošanas tradīciju varēs iedot ģimenē tādejādi multiplicējot ieguvēju loku. Tā kā pasākumos varēs piedalīties ģimenes, tiks veicinātas vienas ģimenes dažādo paaudžu sadarbības veicināšana. 

Jaunrades attīstība – dalībnieki caur projektu attīstīs savas jaunrades prasmes, kas palīdzēs dzīvē meklēt un saskatīt daudzveidīgas iespējas uzlabot dzīves kvalitāti sev un citiem, kā arī  izmantot iztēli, lai radītu oriģinālus, vērtīgus un noderīgus produktus un risinājumus, kas palīdzēs arī Vidzemes iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī vecinātu iekšējās harmonijas atjaunošanu un nostiprināšanu.