Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
9000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6850.00 EUR
Līdzfinansējums:
2150.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projektā “Manto. Zīmē. Glezno. LMS-80” biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) sadarbībā ar Apes un Smiltenes novada pašvaldībām 2021. gadā organizēs radošu mākslas akciju  Zvārtavas, Gaujienas, Smiltenes muižās.

LMS radīs kultūrvēsturiski izglītojošu brīvdabas pastaigu maršrutu ar laikmetīgu vizuālās mākslas ekspozīciju, izceļot un aktualizējot Latvijas vizuālās mākslas vēstures sasniegumus. Maršutā tiks veidoti 10 pieturas punkti un katrā no tiem atradīsies stends ar eksponētu gleznas reprodukciju (3x2 m) no LMS muzeja mākslas darbu kolekcijas. Reprodukcijās tiks pārstāvēti tādi autori kā I.Zariņš, B.Bērziņš, H.Siliņš, L.Āriņš, R.Pinnis, A.Zariņa, S.Krastiņa. Brīvdabas ekspozīcijai tiks atlasīti ainavu žanra darbi, kas stāstoši, saturiski vai tonāli iekļausies novada dabiskajā ainavā.

Izglītojošais mākslas pastaigu maršruts būs pieejams apmeklētājiem no jūnija līdz oktobrim. Uz katra ekspozīcijas stenda būs norāde par maršruta karti un tīmekļa vietni www.glezno80.lms.lv (vietne latv. val. un angļu val.), kurā būs iekļauta informācija par apskatāmajiem mākslas darbiem, autoriem, kā arī ainavu glezniecības žanra vēsturi latviešu mākslā. Interaktīvajā tīmekļa vietnē tiks dots arī uzdevums – iedvesmojoties no ekspozīcijas, patstāvīgi radīt savu ainavu, izmantojot viedierīces vai sev pieejamos materiālus (papīru, krāsas, zīmuļus u.c.). Veiktā radošā darba rezultātu varēs nosūtīt uz LMS e-pastu, piedaloties konkursā. Labākie iesūtītie darbi piedalīsies LMS izveidotajā virtuālajā izstādē, kā arī saņems balvas.

Mākslas darbu brīvdabas ekspozīcija ir veids, kā arī epidemioloģisko ierobežojumu laikā nodrošināt profesionālās vizuālās mākslas publisku pieejamību.

Mērķi

- Laikmetīgas vides ekspozīcijas formātā Vidzemes reģionā popularizēt profesionālo mākslinieku darbus no LMS muzeja kolekcijas un nodrošināt kultūrvēsturisku vērtību pieejamību plašai sabiedrībai Zvārtavas muižā, Gaujienā, Smiltenē.

- Iesaistīt Vidzemes reģiona iedzīvotājus un viesus radošā uzdevumā - mākslas darba radīšanas procesā un konkursā, lai veicinātu cilvēku radošās spējas, pašizpausmi un iztēli.

- Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, turpināt īstenot vizuālās mākslas jaunrades procesu un piedāvāt sabiedrībai kultūrizglītības iespējas.

Uzdevumi

  1. Atzīmējot Latvijas Mākslinieku savienības pastāvēšanas astoņdesmito gadadienu, izstrādāt laikmetīgu, kultūrvēsturisku vizuālās mākslas projektu, piesaistot profesionālus māksliniekus un pedagogus.
  2. Izveidot izglītojošu brīvdabas pastaigu maršrutu ar laikmetīgu vizuālās mākslas ekspozīciju Smiltenes, Gaujienas, Zvārtavas muižu teritorijā.
  3. Veikt LMS muzeja kolekcijā ainavu žanra darbu atlasi, kas stāstoši, saturiski vai tonāli iekļaujas Smiltenes, Gaujienas, Zvārtavas muižu kultūrvēsturiskajā ainavā, izceļ profesionālo gleznotāju radošā rokraksta dažādību.
  4. Sagatavot projektam nepieciešamos informatīvos un metodiskos materiālus – ekspozīcijas plānu un aprakstus par eksponēto reprodukciju autoriem, dažādo stilistiku, vizuālās mākslas valodu un ainavu žanra specifiku (kompozīcija, perspektīva, kolorīts, u.c. mākslas darba elementi).
  5. Izstrādāt tīmekļa vietni www.glezno80.lms.lv (responsīvs dizains, latv. un angļu val., galerijas modulis, vietnes satura vadības sistēma, bilžu un tekstu slīdrādes modulis, Google maps karte u.c.), paredzot, ka tīmekļa vietnē interesentiem būs iespējams saņemt projekta informatīvos un metodiskos materiālus, iepazīties ar projekta norisi un izpildīt uzdevumus.
  6. Veikt desmit mākslas darbu reprodukciju un ekspozīcijas stendu publiskas izvietošanas saskaņošanu ar pašvaldībām.
  7. Veikt desmit lielformāta (3x2 m) mākslas darbu reprodukciju un desmit ekspozīcijas stendu izgatavošanu, transportēšanu un montāžu trīs norises vietās, kā arī projekta noslēgumā to demontāžu.
  8. Veidot sadarbību ar izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē - Smiltenes, Alūksnes, Apes novados (pedagogiem un audzēkņiem Gaujienas mūzikas un mākslas skolā un biedrībā “Vītolēni”, Smiltenes Mākslas skolā, Alūksnes Mākslas skolā), lai iesaistītu projekta aktivitātēs.
  9. Iesaistīt sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, radošo darbu izveidē par ainavu žanra tēmu Smiltenes, Gaujienas, Zvārtavas muižu teritorijā, aicinot radītos darbus elektroniski iesūtīt uz LMS norādīto e-pastu līdz 31.10.2021. Rīkot labāko darbu virtuālu izstādi LMS vietnē un labāko darbu autoriem pasniegt balvas.
  10. Izsniegt LMS sertifikātu par piedalīšanos profesionāla līmeņa izglītības projektā mākslas skolu pedagogiem un LMS biedriem - māksliniekiem un mākslas zinātniekiem.
1. Prioritāte

LMS projekts “Manto. Zīmē. Glezno. LMS-80” atbilst Vidzemes kultūras programmas 2021 prioritātēm, jo projekta īstenošanas mērķis ir veicināt Vidzemes iedzīvotāju līdzdalību mākslas aktivitātēs un kultūrizglītībā, īpaši iesaistot bērnus un jauniešus. Projektā paredzēts sadarboties ar izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē, Smiltenes un Apes novados, iesaistot pedagogus un audzēkņus no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, biedrības “Vītolēni”, Alūksnes Mākslas skolas, Smiltenes Mākslas skolas.

Ieguvēji un mērķauditorija

- Biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” un tās biedri - profesionāli mākslinieki
- Ziemeļvidzemes mākslas skolu (Gaujienas mūzikas un mākslas skola, Alūksnes Mākslas skola, Smiltenes Mākslas skola u.c.) audzēkņi, pedagogi
- Smiltenes, Apes, Alūksnes, Gulbenes, Valkas u.c. novadu iedzīvotāji
- LMS piederošajā Zvārtavas pilī mērķauditorija ir 2021.g. sezonas apmeklētāji. Visvairāk pili apmeklē ekskursanti (ģimenes, draugu, darba, senioru kolektīvi) no Vidzemes reģiona, Latvijas un ārvalstīm

Paredzamie projekta rezultāti

1. Atzīmējot Latvijas Mākslinieku savienības pastāvēšanas astoņdesmito gadadienu, ar profesionālu mākslinieku un pedagogu iesaisti ir izveidota laikmetīga ekspozīcija un izglītojošs brīvdabas pastaigu maršruts Smiltenes, Gaujienas, Zvārtavas muižu teritorijās no 2021. gada jūnija līdz 31.oktobrim. Ekspozīcijas radīšanā izmantoti 10 LMS muzeja glezniecības ainavu žanra kolekcijas darbi, radītas to lielformāta reprodukcijas, no tādu izcilu latviešu gleznotāju daiļrades kā I.Zariņš, B.Bērziņš, H.Siliņš, L.Āriņš, R.Pinnis, A.Zariņa, S.Krastiņa.

2.  Sagatavoti informatīvie un metodiskie materiāli, iekļaujot informāciju par ekspozīcijā redzamajiem autoriem, stilistiku, vizuālās mākslas valodu un ainavu žanra specifiku (kompozīcija, perspektīva, kolorīts, u.c. mākslas darba elementi). Izstrādājot tīmekļa vietni www.glezno80.lms.lv latviešu un angļu valodās, projekta informatīvie un metodiskie materiāli ir pieejami jebkuram interesentam, lai plašāk izzinātu ekspozīciju un piedalītos radošajā uzdevumā – ainavas mākslas darba radīšanas piedzīvojumā, izmantojot sev pieejamos materiālus vai viedierīces.

3.  Brīvdabas ekspozīciju trīs norises vietās apskatījuši 10 000 apmeklētāji. Radošo darbu izveidē iesaistīta plaša sabiedrība, īpaši bērni un jaunieši, un LMS virtuāli iesūtītas 500 apmeklētāju radītās ainavas no trīs norises vietām.

4.  Sarīkota virtuāla izstāde un konkurss ar 30 labākajiem darbiem.

5.  Izsniegti 5 sertifikāti LMS neformālās izglītības programmā “Vizuālās mākslas teorija un prakse. Latvijas Kultūras mantojums”.

6.  Stiprināta LMS sadarbība ar izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē - Smiltenes, Alūksnes, Apes novados (Gaujienas mūzikas un mākslas skola un biedrība “Vītolēni”, Smiltenes Mākslas skola, Alūksnes Mākslas skola). Projekta aktivitātēs iesaistīti skolu pedagogi un audzēkņi.

7. Popularizētas Zvārtavas un Gaujienas muižas Apes novadā, Smiltenes muiža Smiltenes novadā, kas ir nozīmīgi kultūras pieminekļi Vidzemes reģionā.

8. Veicināta Latvijas profesionālās mākslas atpazīstamība un pieejamība Vidzemē. Apmeklētājiem, īpaši bērniem un jauniešiem, sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas un pieredze vizuālajā mākslā, kultūras mantojumā, pētīts ainavu žanrs glezniecībā.