Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība (Madonas novada bibliotēka)
Projekta kopējās izmaksas:
6733.91 EUR
Finansējums no VKKF:
4334.55 EUR
Līdzfinansējums:
2399.36 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Lai nodrošinātu  kultūras procesu daudzveidību, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas,  kultūrvidi un  to pieejamību, projektā ”Novadu kultūras mantojuma parāde: Kulinārais kalendārs. Godi. Cilvēkstāsti”  paredzēts   Madonā, Cesvainē, Ērgļos, Lubānā un Varakļānos, iesaistot 18 vietējās nozīmes bibliotēkas un  veicot plašu izzinošu darbību,  noorganizēt  novadu kultūras mantojuma parādi- 5 novadu prezentācijas projekta noslēguma pasākumā ar pētnieciskām lekcijām un paraugdemonstrējumiem Madonas novada bibliotēkā. Ja epidemioloģiskā situācija neļaus, projekta noslēguma pasākums tiks organizēts  Zoom platformā.

Laika periodā no 5.05.2021- 15.12.2021 projekta realizācijas rezultātā  apjomīgas izpētes procesā, iesaistot jauno paaudzi, paredzēts  uzklausīt un pierakstīt 14 pagastos Madonas novadā, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu godu saimnieču  cilvēkstāstus, pierakstot receptes katrai dienai, kuras tiks apkopotas virtuālā „Kulinārā kalendārā” un būs  pieejamas interneta vietnē https://biblioteka.madona.lv/lv/ un ceļojošā izstādē Roll- up baneru formātā.

 Lai pievērstu sabiedrības interesi, pasākumi tiks filmēti un materiālu  pieejamība tiks nodrošināta Madonas novada bibliotēkas krājumā. Projekta realizācijas rezultātā,  attīstot sadarbību kultūras resursu pilnvērtīgākai izmantošanai,  tiks savākti unikāli materiāli par 5 novadu godu saimniecēm, apzinot receptes katrai dienai.

Mērķi

1. Nodrošināt tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, saglabājot novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, prioritāri:

1.1.iesaistot bērnus un jauniešus dalībai  kultūras procesu izpētē;

1.2. veicinot  kultūrvides saglabāšanu: nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēzē, veikt  kultūrvides  izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

2. Attīstīt iestāžu, institūciju sadarbību resursu pilnvērtīgākai izmantošanai, saglabāšanai un attīstībai.

Uzdevumi

 1. Veikt izpēti: apzināt, savākt cilvēkstāstus, receptes par mazāk pazīstamām reģiona pagastu godu saimniecēm;
 2. Izveidot ”Kulināro kalendāru”: Roll-up baneru ceļojošo izstādi par 12 mēnešiem un digitālā formātā  integrēt Madonas novada bibliotēkas mājaslapā, veidojot kulinārās kartiņas;
 3. Veidot projekta filmmateriālu par projektā ietvertajiem cilvēkstāstiem;
 4. Noorganizēt projekta prezentācijas  noslēguma pasākumu.
2. Prioritāte

Par izzūdošiem amatiem un prasmēm, Kaucmindes semināra beidzējām, viņu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu ziņas ir skopas, maz zināmas.
Projekta nepieciešamību nosaka atbildība nepazaudēt lokālās vērtības pasaules kultūru daudzveidībā, izpētīt un saglabāt nodošanai jaunajai paaudzei un ikvienam interesentam, attīstot piederības izjūtu novada kultūrvidei.
Godu receptes, cilvēkstāsti ir mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un nodot mūsdienu paaudzei, akcentējot piederību novadam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Madonas bibliotēku ik dienas vidēji apmeklē 184 apmeklētāji. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto 34% pilsētas iedzīvotāju. Mērķauditorija- ikviens interesents- gan jaunieši, gan pieaugušie- strādājošie un seniori, īpaši uzrunājot iesaistītos pagastu bibliotēku vadītājus nozaru auditoriju. Līdzšinējā prakse liecina, ka šādus pasākumus vienlaicīgi apmeklē vidēji 60-80 dalībnieki.
Madonas bibliotēkā ir reģistrēti 2655, apmeklējumu skaits gadā ap 46000.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Iesaistot vietējo sabiedrību, katra pagasta bibliotēkas vadītāju  savākti unikāli materiāli par šī brīža Madonas reģiona 5 novadu godu saimniecēm, cilvēkstāsti - vismaz 3 katrā pagastā un hipotētiski 365 receptes atbilstoši  gada dienu skaitam.
 2. Savāktā  unikālā informācija filmētajā  materiālā, būs pieejama bibliotēkas krājumā, un iesaistot biedrību “Jaunieši Madonai”, parādīta visiem interesentiem.
 3. Izveidots „Kulinārais kalendārs” katram gada mēnesim uz rollapiem kā ceļojošā izstāde, kura uz noteiktu laiku, izveidojot grafiku, tiks izstādīta katrā pagastā.
 4. Ikvienam būs pieejama „Kulinārā kalendāra” digitālā versija Madonas novada bibliotēkas mājaslapā.
 5. Savāktie materiāli glabāsies gan pagastu bibliotēkās, gan būs pieejami Ikvienam Madonas novada bibliotēkas krājumā.
 6. Noslēguma pasākums piedāvās interesentiem jaunu unikālu informāciju un tas būs nozīmīgs ieguldījums
 7. Attīstīsies ciešāka sadarbība starp 5 novadu pašvaldību- Madona, Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Varakļāni bibliotēkām,  turpmākajiem   kopprojektiem