Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
8700.03 EUR
Finansējums no VKKF:
6685.80 EUR
Līdzfinansējums:
2014.23 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Imanta Ziedoņa muzejs 2021. gadā plāno radīt jaunu programmu apmeklētājiem, kuri muzeja teritorijā ierodas ārpus darba laika gan muzeja aktīvajā sezonā (vasara - rudens), gan neaktīvajā, kad muzejs ir slēgts (rudens - pavasaris).

Programmas un āra ekspozīcijas mērķis ir dot iespēju apmeklētājam vai nejaušam garāmgājējam, kurš atnācis ciemos, iepazīties ar Imantam Ziedonim tuvajām vērtībām: jaunradi, latviskumu un sevis un pasaules izziņu, un darboties muzeja teritorijā  ārpus darba laika bez muzeja darbinieka klātesamības. Interesents izveidotajā muzeja ārtelpu ekzpozīcijas kartē atradīs orientēšanās punktus (stendus) ar interaktīviem uzdevumiem, Imanta Ziedoņa tekstiem gan audio, gan drukātā formātā un norādēm uz plašāku metodisko informāciju muzeja mājas lapā.

Ārtelpu ekspozīcija atradīsies Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos, ņemot vērā:

- Ziedoņa muzeja esošo vidi un tajā esošos dabas resursus;

- Muzeja, vasaras mājas nosaukumu “Dzirnakmeņi”;

- Imanta Ziedoņa paša gādātos dzirnakmeņos, kas jau šobrīd muzeja teritorijā ir daļa no ārtelpu ekspizīcijas;

- Imanta Ziedoņa izvirzītās muzeja vērtības: radošums, latviskums, sevis un pasaules izziņa;

- Ziedoņa muzeja devīze: “Ziedoņa muzejs ir ceļš!”

Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs kultūras produkts, kas atbilst VKP 2021 prioritātei - Kultūras jaunrade un papildinās Vidzemes kultūras karti ar saistošu tūrisma vietu.

Mērķi

Ilgtermiņa mērķi : 

Caur jaunradi, I. Ziedonim un muzejam raksturīgajām vērtībām: jaunrade, latviskums, sevis un pasaules izziņa, veicināt, pilnveidot un padarīt pieejamu daudzveidīgu kultūras procesu pieejamību Vidzemē. 

Īstermiņa mērķi:

- Radīt kvalitatīvu muzeja programmu pieejamu ikvienam ārpus darba laika, bez darbinieku klātesamības;

- Veidot mērķtiecīgu apmeklētāju plūsmu;

- Radīt kvalitatīvu un inovatīvu  piemēru, kā kultūras mantojuma iestāde var būt aktīva un pieejama arī ārpus tās darba laika.

Uzdevumi

Izstrādāt ārtelpu muzeja ekspozīciju un programmu “Ne-Darba laiks” apmeklētājiem, lai Vidzemes kultūrkarti papildinātu ar unikālu iespēju pieredzēt Imantu Ziedoni,  gūt jaunrades prieku, iedvesmoties un piedzīvot latviskumu, sevis un pasaules izzināšanu ārpus muzeja darba laika brīvi pieejamā muzeja teritorijā. 

Lai nodrošinātu programmas īstenošanu, nepieciešams:

1. Izpēte. Veikt padziļinātu Imanta Ziedoņa daiļrades izpēti balstoties uz pieejamiem materiāliem par Imantu Ziedoni un vasaras māju “Dzirnakmeņi”. 

2. Muzeja programmas satura, scenārija un tā dizaina izveide. Programmas pamatā tiek radīta asprātīga orientēšanās spēle vidē, kas balstīta pētniecībā gūtajos materiālos, un rada sajūtu par šķietami klātesoša gida sarunu ar apmeklētāju. Scenāriju un spēles uzdevumus veido Ziedoņa Klases vadītāja Elizabete Pavlovska. Uzdevumu tekstu autors rakstnieks Jānis Joņevs, kura daiļradi, līdzīgi kā Ziedoņa darbus, caurstrāvo veselīga humora izjūta, negaidīti sižeta pavērsieni un ikvienam viegli saprotamas emocijas. 

3. Ārtelpu ekspozīcijas dizaina izveide. Pēc pētījumā iegūtā materiāla un ņemot vērā muzeja ārtelpu teritorijas plānojumu (arī ar pandēmiju saistītos noteikumus) izveidot programmas maršruta karti, kas ļauj orientēties un organizētā plūsmā interaktīvi darboties muzeja teritorijā bez muzeja darbinieka klātbūtnes.

4. Ārtelpu ekspozīcijas iekārtošana. Atbilstoši muzeja ārtelpu ekspozīcijas un programmas vajadzībām izstrādāt un īstenot programmas vizuālos risinājumus, audio un drukātos materiālus.

“Ne-Darba laika” programmas īstenošanā (ekspozīcijas norādēm un interkatīvajām pieturas vietām) iecerēts izmantot kokmateriālu no 2020. gadā drošības apsvērumu dēļ “Dzirnakmeņu” pagalmā nozāģētajiem kokiem, tādējādi lietderīgi izmantojot dabas resursus un veicot simbolisku cieņas apliecinājumu pagātnei.

5. Komunikācijas plāna izstrāde un īstenošana. Sadarbība ar reģionālajiem un nacionālajiem medijiem. 

6. Muzeja ārtelpu ekspozīcijas un muzeja programmas atklāšana.

4. Prioritāte

Projekta ietvaros radīts inovatīvs kultūras produkts, kas papildinās Vidzemes kultūras karti ar saistošu tūrisma vietu. Kā arī projekts ir unikāls precedents kultūras mantojuma nozarei, jo izmantojot muzeja ārtelpu teritoriju veidota mērķtiecīga apmeklētāju plūsma, Ziedoņa muzeja misijai atbilstošā veidā, ārpus noteiktā darba laika.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija ir cilvēks, kuram patīk būt dabā, patīk to sajust, pētīt un piedzīvot. Balsoties uz novērojumiem esošā auditorija ir dažāda vecuma un interešu vadīta. Programma tiks piedāvāta apmeklētājam, kurš vēlas iesaistīties un izzināt ko vairāk par acīm redzamo Ziedoņa muzeja teritorijā.
Programmu plānots saturiski veidot tā, lai tas derētu ģimenēm, draugu kompānijām un iespēja atnākt vienam. Būtiskākais nepieciešama vēlme un darītgriba.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:  

  • Radīta jauna Ziedoņa muzeja programma dabā.
  • Izstrādāts muzeja programmas satura dizains - interaktīvu uzdevumu kopums (uzdevumu skaits tiks precizēts);
  • Izdrukātas 2000  muzeja teritorijas kartes;
  • Ārtelpu ekspozīcija iekārtota ar vides objektiem - informācijas, norāžu stendiem, audio un drukātiem materiāliem;
  • Izveidoti četri audio stāsti.

Kvalitatīvi rezultāti: 

  • Muzejam rasta iespēja aptvert plašāku auditoriju, neierobežojot apmeklētājus ar konkrētu darba laiku; 
  • Veicināt un pilnveidot daudzveidīgu kultūras procesu pieejamību Vidzemē;
  • Radīta iespēju apmeklētājiem iepazīt rakstnieku Imantu Ziedoni un viņa daiļradē paustās vērtības;
  • Veicināta muzeja apmeklētāju vēlme atgriezties Imanta Ziedoņa muzejā un tā piedāvātajās aktivitātēs vasaras sezonā;
  • Viedota ilgtspējīgas attīstības principos balstīta muzeja programma, izmantojot pieejamos dabas resursus - muzeja teritorijā esošos bojā gājušos kokus.