Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Kolektīvs
Projekta kopējās izmaksas:
8531.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6911.00 EUR
Līdzfinansējums:
1620.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Izstāde “Entel tentel: Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā” Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā (2021. gada augustā un septembrī) iepazīstinās ar neparastu krājumu – skaitāmpantiem, kurus vācbaltietis Oto Bongs savācis bēgļu nometnēs Otrā pasaules kara izskaņā. Izstāde piemērota dažādu paaudžu apmeklētājiem – tā ir pētāma, darbināma, skatāma, klausāma. Izstāde piedāvā ieraudzīt dažādu paaudžu kopā būšanu kā vērtību, kā arī sajust kopīgo tieši caur bērnības pieredzi – ieraudzīt, ka arī vecmamma, mamma, vecvecmamma, tētis, vectēvs – visi bijuši bērni, kas izzināja pasauli un valodu caur rotaļāšanos; izstāde ļauj arī ieraudzīt bērnus kā nozīmīgu vēsturisku notikumu lieciniekus un dalībniekus, ņemot vērā viņu pieredzi un skatījumu uz piedzīvoto.

Izstādi papildinās izzinoši materiāli un uzdevumi, kuri ļaus tēmu padziļināti izzināt skolu klasēm.

Mērķi

 • Piedāvāt aizraujošu, dažādām paaudzēm saistošu izstādi, kas pievērš uzmanību skaitāmpantiem, radošai valodas lietošanai un bēgļu nomentēm pēc Otrā pasaules kara
 • Papildināt izstādi ar Madonai un Madonas novadam raksturīgo
 • izveidot materiālus, kas ļauj izstādes apmeklējumu izmantot mācību satura apgūšanā
 • iesaistīt bērnus un jauniešus kultūras mantojuma izzināšanā
 • veicināt jaunradi un radošumu

 

Uzdevumi

 • Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma izpēte, izstādei piemērotu eksponātu atlase
 • Madonai un Vidzemei raksturīgo skaitāmpantu atlase un ieraksti
 • Veikt sakņas ierakstus, iesaistot brīvprātīgos no Madonas
 • Izstādes pielāgošana Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejam
 • Materiālu sagatavošana skolu klasēm
 • Izstādes publikācijas (zīna/bukleta) sagatavošana
 • Projekta publicitātes organizēšana un īstenošana, t.sk. komunikācija ar skolām
 • Izstādes norise
 • Izstādes novākšana, projekta izvērtēšana
2. Prioritāte

Projekts pievērš uzmanību maz apzinātai folkloras daļai – bērnu radītai un mutvārdos tālāk nodotai folklorai. Vienlaikus tā būs ir arī iespēja runāt un domāt par latviešu bēgļu gaitām pēc otrā pasaules kara, skatoties uz to caur nemateriālā kultūras mantojuma prizmu. Mums šķiet būtiski šo krājumu, kuram ir izteikti reģionāls raksturs, padarīt pieejamu un redzamu arī reģionos, šoreiz - Vidzemē. Vienlīdz būtiska projektā ir spēja uzrunāt bērnus un jauniešus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Madonas un apkārtnes iedzīvotāji un viesi, tai skaitā skolēni (klases) un ģimenes ar bērniem - visi, kas apmeklēs izstādi, par to uzzinās medijos vai piedalīsies izstādes tapšanā (skaitāmpantu skaņas ierakstos).

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie rezultāti:

 • papildināts izstādes saturs
 • izveidoti materiāli skolām
 • notikusi un labi apmeklēta izstāde Madonā
 • turpināta krājuma pētniecība
 • izstādes apmeklētāji un ar mediju starpniecību arī citi būs uzzinājuši vairāk par izstādes tēmām – skaitāmpanti, valoda, bērnu folklora, Oto Bonga krājums, latviešu bēgļu nometnēs pēc Otrā pasaules kara