Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA RADOŠUMA ATTĪSTĪBAS CENTRS
Projekta kopējās izmaksas:
3440.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3220.00 EUR
Līdzfinansējums:
220.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta ietvaros plānots organizēt mākslas darbnīcu laukos iedzīvotājiem. Socializācijas process ietekmē lauku iedzīvotāju tālāko dzīves gaitu, iekļaušanos sabiedrībā. Aktualizēta sociālo prasmju nozīme veiksmīgai socializācijas procesa norisei. Plānojot, organizējot un piedāvājot mākslas pasākumus, aktivitātes, ir apzināti jāfokusējas uz to, lai lauku vidē cilvēkiem īpaši  nav kur socializēties, tāpēc caur mākslas darbnīcu viņi spētu attīstīt, nostiprināt saskarsmes prasmes, iegūt jaunas hobiji un nodarbošanās attīstot prasmes, kas sekmētu arī citu socializācijas procesā svarīgu prasmju pilnveidi. 

No speciālista profesionalitātes un meistarības atkarīgs, cik radošs un interesants būs process, kurā iedalīsies pusaudzis, un cik apzināti viņš iekļausies saskarsmes un jauno iemaņu un prasmju pilnveidošanā.

Gleznošanas meistardarbnīca - sociālajā gleznošanā tiek īstenots viss daudzšķautnainais saskarsmes process kopumā – informācijas apmaiņa jeb komunikācija, saskarsmes partneru mijiedarbība jeb interakcijа un saskarsmes partneru savstarpējā uztvere jeb percepcija.

Mērķi

Projekta „Sociālā labklājība caur mākslas izpausmēm”     mērķis ir veicināt zinātniskās kapacitātes pieaugumu.

Uzdevumi

Svarīgākie  uzdevumi izvirzīto rezultātu sasniegšanai ir:

  • Projekta koncepcijas izstrāde  un iesniegšana, darbnīcas pasākumu tēmu izstrāde;
  • dalībnieku piesaiste un reģistrācija;
  • apbalvošanas diplomu izstrāde un druka;  
  • darbnīcu nedēļas organizēšana.  
  • Izstādes rīkošana;
3. Prioritāte

Kopā ar profesionāliem māksliniekiem laukos iedzīvotajiem tiek aicināti radošai darbībai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta lielāki ieguvēji būs Amata novada iedzīvotāji. Amatas novada teritorija aizņem 745,51 km2. Pēc PMLP mājas lapā pieejamās informācijas 2019. gada sākumā Amatas novada teritorijā bija 5476 iedzīvotāji. Plānots ka lielāka dalībnieku daļa būs tieši no Zaubes pagasta, radošie iedzīvotāji vecumā no 7. gadiem .

Paredzamie projekta rezultāti

Gleznošanas meistardarbnīcas saturs nodrošina saikni starp zīmēšanas paņēmieniem, kompozīcijas pamatiem, mākslas valodas pamatiem un citiem ar mākslu saistītiem zināšanām. Meistarklases dod iespēju apgūt glezniecības pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, tehniskos paņēmienus un prasmes darbā ar krāsu, to lomu vizuālajā saziņā. Tiek pilnveidotas zināšanas un iemaņas zīmēšanā un gleznošanā, iepazīstot apgaismojuma un kompozīcijas īpatnības, strādājot dabā, kā arī veido izpratni par priekšmetu un dabas formu uzbūvi, apgūstot ainavas uzbūvi un kompozīcijas  pamatprincipus, attēlojot gaismēnu un apjomu ainavā.

Metodes, kas tiek izmantotas:

Izskaidrojoši ilustratīvā metode – demonstrācija, izdales materiāli, datorprezentācijas.

Atklājumu metode – mērķtiecīgi eksperimenti uzstādītā uzdevuma ietvaros, izmantojamo materiālu iespēju un īpatnību iepazīšana, iespēja attīstīt un radoši risināt savu ieceri, pārliecināties par savām prasmēm.

Norādošā jeb direktīvā metode – teorētiski, ievadot jaunu tēmu vai uzdevumu, iepazīšanās ar uzdevuma teorētisko pamatojumu, tehniskajiem paņēmieniem uzdevuma veikšanai, metodiskajiem uzskates līdzekļiem un gaidāmo darba rezultātu un praktiski, demonstrējot nepieciešamos darba paņēmienus.

Gleznošanas meistardarbnīcas dalībnieks mācās caur gleznošanas paņēmienu apguvi skatīties un ieraudzīt dienas gaismu, vakara gaismu, pamanīt izmaiņas dabā un krāsu niansēs. Mācas saskatīt ikdienā visu to labu, kas mums apkārt.

Nozīmīgu saikni ar reālo dzīvi veido meistardarbnīcas piedāvātā iespēja klātienē tikties ar profesionāliem māksliniekiem, piedalīties darbnīcās. Tas dod iespēju iepazīt mākslinieka darbu, domāšanas veidu, saprast, vai vēlētos nākotnē apgūt mākslinieka profesiju,  vai saskatīt un saglabāt apkartējas vides skaistumu.