Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienība "Stāmerienas pils"
Projekta kopējās izmaksas:
5870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3870.00 EUR
Līdzfinansējums:
2000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Stāmerienas pils darbības mērķi ir saistīti ar pils un tās apkārtnes uzturēšanu un atjaunošanu, kvalitatīvas un radošas dzīves telpas veicināšanu, novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. Stāmerienas pils vēlas aktualizēt 1905. gada revolūcijas notikumus Stāmerienā un tuvākajā reģionā, kas nav pietiekami izpētīta vai tikuši interpretēti vienpusīgi. Projekta nosaukums “Dedzināšana” sevī simboliski ietver destrukciju, ko sevī nes katra revolūcija, kas sistēmu spēj noārdīt, noārdot līdzi arī savas vai citu cilvēku dzīves. Tomēr tas ir neizbēgams pārejas posms un iezīmē svarīgus vēsturiskus pavērsienus. 1905. gada pils dedzināšana līdz ar sevi nebūtībā aiznesa laikmetu, cilvēku dzīves, mākslas un kultūras objektu, procesus un daudzu cilvēku dzīves. 

Ar šo projektu vēlamies:
1.  Aktualizēt revolūcijas notikumus,  akcentējot cilvēku stāstus Stāmerienas pagastā, Vidzemes reģionā; izgaismot revolūcijas ietekmi uz konkrētu indivīdu likteņiem.

 2. Izcelt leģendārā latvieša Edvarda Liedskalniņa saikni ar pagastu un revolūcijas notikumiem viņa 135. gadadienā;

 3. Iesaitīt vietējo kopienu cilvēkstāstu un atmiņu stāstīšanā, iesaistīt jauniešus informācijas vākšanā, apstrādē, izstāžu materiālu veidošanā, veidot audio ierakstus.

4.Veidot divas izstādes-ekspozīcijas: "1905. gads Stāmerienā" un "Stāmeriena - Florida. Edvards Liedskalniņš" 

5. Organizēt pasākumu Stāmerienas pilī (2022. gada 29.oktobrī) Leģendu nakts ietvaros, stāstot atmiņu stāstus par Stāmerieniešiem revolūcijas laikā, atklājot divas izstādes, skatoties dokumentālo filmu “Veiksmes ceļinieki. Kas bija ED.L?” , tiekoties ar režisoru un aktieriem un skatoties mākslas filmu "1906.".

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis - Stāmerienas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, saglabāšana un pieejamības veicināšana, kā arī kultūras norišu bagātināšana Stāmerienas pilī.

Īstermiņa mērķis ir veikt vēstures dokumentēšanu par 1905. gada revolūciju Stāmerienas pagastā, veicot vēsturisko materiālu izpēti un dokumentējot cilvēkstāstus par 1905. gadu, organizēt divas izstādes par 1905. gada revolūciju un Edvardu Liedskalniņu, kā arī īstenot “Leģendu nakts” pasākumu Stāmerienas pilī, iesaistot pētniecībā un liecību apstrādē jauniešus un vietējo kopienu.

Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķus, tiks īstenoti sekojoši uzdevumi:

1.Sadarbības veidošana ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja speciālisti Inese Baueri un Stāmerienieti Elīnu Nagli jauniešu iesaistei, lai kopā veiktu  vēsturisko materiālu pētniecību un atmiņus stāstu intervijas.

2. Jauniešu (vismaz 4) iesaiste  vēsturisko materiālu dokumentēšanā, apkopošanā un  digitalizēšanā, brīvprātīgā darba popularizēšanā, iesaistīšana vietējās kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē gan Gulbenes muzejā, gan Stāmerienā cilvēku atmiņus stāstu vākšanai, materiālu apstrādei.

3. Pieejamo vēsturisko materiālu un liecību pētniecība un apkopošana, cilvēkstāstu dokumentēšana un digitalizēšana par 1905. gadu. Projekta ietvaros plānots izstrādāt divus ziņojumus - apkopojumus (līdz 15.lapas katrs): 1) vēsturiskie dati (teksti, vizualizācijas) par notikumiem 1905. gadā Stāmerienā, apkārtnē, reģionā. 2) cilvēkstāstu apkopojums mutiskajās atmiņās un rakstos.

4. Divu izstāžu- ekspozīciju veidošana. Viena par 1905. gada revolūcijas notikumiem Stāmerienā un apkaimē. Otra par Edvardu Liedskalniņa dzīvi un Koraļļu pili Floridā.  Katras izstādes apjoms - 10 apdrukātas metāliskas planšetes ar tekstu un fotogrāfijām. Dažām pievienoti QR kodi ar paplašinātiem audio ierakstiem no atmiņu stāstījumiem.

5. Pasākuma “Leģendu nakts” īstenošana 2022. gada 29.oktobrī Stāmerienas pilī laikā no 19.00 - 24.00

Pasākuma plāns:

19.00 Muzeja sagatavota prezentācija “1905. gada revolūcija Stāmerienā un apkārtnē”.Tikšanās ar  Valdi Gavaru “Dzimtas stāsts  no citas perspektīvas par pils dedzināšanas notikumiem”. Abu izstāžu atklāšana un  apskate.

21.00   Tikšanās ar grāmatas “Koraļļu pils” autoru Andri Stavro “Liedskalniņa dzīve un  noslēpumi”. Dokumentālās filmas “Veiksmes ceļinieki. Kas bija ED.L?” skatīšanās.

23.00 - Tikšanās ar filmas režisoru Gati Šmitu un aktieri Mārtiņu Kalita “Cita gadsimta un jaunās paaudzes perspektīvas, izjūtot revolūcijas dimensijas mākslā”. Filmas “1906.” skatīšanās.

6. Projekta publicitātes nodrošināšana, gan sabiedrības iesaistei projekta aktivitātēs, gan informēšanai par procesa gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

7. Nodrošināt nepārtrauktu un sistemātisku projekta pārvaldību un uzraudzību, kvalitatīvu projekta mērķu sasniegšanai.

2. Prioritāte

Tā kā pils stratēģija apvieno uzdevumus gan par materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu un glabāšanu, tad īpaši svarīgi liekas uz šo brīdi veikt atmiņu stāstu apkopošanu par 20. gadsimta sākuma notikumiem Stāmerienā, īpaši aicinot iesaistīties vietējās kopienas ļaudis un jauniešus. Sintēzē ar izstāžu un pasākuma rīkošanu, paplašināsim arī pils kultūtelpu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta rezultātu mērķauditorija ir ikviens cilvēks, kuru interesē Stāmerienas pils un tās vēsturiskais konteksts – no nejauša garāmbraucēja līdz mērķtiecīgam kultūras tūristam bez vecuma vai citiem specifiskiem ierobežojumiem. Izstādes būs pieejamas ikvienam pils apmeklētājam sākot no 2022. gada oktobra. Nākotnē plānojam arī izstādes izvietot pils parkā ārā, tā paplašinot pieejamību apmeklētājiem, kuri neapmeklē pils iekštelpas. Dokumentālo filmu plānojam translēt ziemas sezonā 1x mēnesī.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

1. Vēsturisko datu apkopošana un apstrāde par 1905. gada notikumiem Stāmerienā, apkārtnē, reģionā. Sagatavots ziņojums Nr.1. (līdz 15.lapām).

2. Cilvēkstāsti  - mutiskās un rakstiskās atmiņas. To digitalizācija. Sagatavots ziņojums Nr.2. (līdz 15.lapām)

3. Izveidotas divas izstādes- ekspozīcijas. Pirmā - "1905. Stāmeriena" un otrā "Stāmeriena - Florida. Edvards Liedskalniņš".  Katra ekspozīcija sastāvēs no apdrukātām 10 kompozītmateriāla planšetēm (60x90 cm). Kopā 20 metāliskas planšetes.  Drukāts virsū teksts un vizualizācijas kā arī OR kodi, kuros iespējams noklausīties audio ierakstus. Sākot no 2022. gada novembra publiski apskatāma visiem Stāmerienas pils apmeklētājiem (vismaz 12 000 gadā).

4. Sagatavoti un ierakstīti 6 audio stāsti un pievienoti pie izstādēm un ievietoti Stāmerienas pils mājas lapā www.stamerienaspils.eu 

5. Noorganizēts pasākums Leģendu nakts Stāmerienas pilī, 2022. gada 29.oktobrī tēmas par 1905. gada revolūcijas laiku Stāmerienā un reģionā aktualizācijai, izstāžu atklāšanai un publiskās pieejamības nodrošināšanai ilgtermiņā. Plānotais dalībnieku skaits - vismaz 50.

6. Nodrošināta iespēja pastāvīgai dokumentālās filmas “Veiksmes ceļinieki. Kas bija ED.L?” translēšanai pilī.

Kvalitatīvie rādītāji:

1. Paplašināts informatīvais, vēsturiskais un kultūrvēstursiskais piedāvājums Stāmerienas pils apmeklētājiem;

2. Iesaistīti jaunieši un vietējā kopiena kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, apstrādē un veicināta sabiedrības līdzdalība stāmeriena spils kultūrtelpas papildināšanā.

3. Nodrošināta pakalpojuma pieejamība (izstāžu izvietošanas iespējas arī pils parkā) un ilgtspēja (izstāžu  apskate pilī vai parkā un dokumentālās filmas skatīšanās interesentiem 1x mēnesī, izstrādāto materiālu digitalizēšana un ievietošana mājas lapā).

Kas mainīsies!

1. Tiks nodrošināti Stāmerienas pils dažādu vēsturisko laiku atspoguļojumi.

2. Aktualizēta sabiedrībā  1905. agada revolūcijas tēmas neviennozīmīgums, noņemot konkrētu laiku politiskos uzstādījumus.

3. Veidota Stāmerienas pils kultūrtelpa, kas respektē, dokumentē un vizualizē dažādu laiku vēsturiskos un cilvēku stāstus.