Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ropažu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
7674.98 EUR
Finansējums no VKKF:
3879.98 EUR
Līdzfinansējums:
3795.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3114,00 EUR

Kopsavilkums

Ropažu novada pašvaldība, sadarbībā ar vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu “Rodenpoys”, organizēs divu dienu pasākumu ar mērķi izglītot sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, par kultūras mantojuma vērtību, veicinot zināšanu pārmantojamību caur pētnieku lasījumiem, diskusijām, amatiem un praktisku darbību, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

“Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2022” pasākumu caurvīs viduslaiku trauku un galdarīku tēma. Pasākums notiks divas dienas – sāksies 2022. gada 9. septembrī, un noslēgsies ar kulmināciju 10. septembrī.

9. septembrī, sadarbībā ar Ropažu vidusskolu, 10.-12. klašu skolēniem notiks lekcija ar diskusiju par pētījumiem Ropažu viduslaiku pilī un Ķoderu pilskalnā. Ropažu Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” mākslas nodaļas audzēkņi iesaistīsies keramikas darbnīcā, izgatavojot viduslaiku trauku un galdarīku replikas. Savukārt 10. septembrī notiks vienas dienas pasākums divās daļās Ropažu viduslaiku pils teritorijā. 1. daļā plānoti arheologu un vēsturnieku lasījumi ar diskusiju par traukiem, galda piederumiem, ēdieniem un galda kultūru viduslaikos. 2. daļā plānotas interaktīvas darbnīcas, kuru laikā varēs iepazīties ar viduslaiku trauku un galdarīku izgatavošanu, apmeklētājiem līdzdarbojoties koka, māla, kaula un raga, metāla, tāšu un ādas darbnīcās. Paralēli darbnīcām notiks arī viduslaiku militārās aktivitātes, kā arī būs iespēja iepazīties ar viduslaiku apbruņojumu un ieročiem. Pasākuma laikā darboties autentiska viduslaiku virtuve ar degustācijām, kā arī fonā skanēs atbilstoša muzikālā performance. Kulminācijas pasākumā, meistarklasēs, plānots iesaistīt Ropažu vidusskolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” skolēnus.

Mērķi

Projekta mērķis ir kvalitatīva, izglītojoša un interaktīva pasākuma “Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2022” organizēšana, izglītot sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, par kultūras mantojuma vērtībām, veicinot zināšanu pārmantojamību caur pētnieku lasījumiem, diskusijām, amatiem un praktisku darbību, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti šādi uzdevumi:

1. Ropažu novada kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un popularizēšana.

2. Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izglītošana par viduslaiku kultūras mantojumu, vērtībām un nozīmi, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

3. Rīkot informatīvi izglītojošu un interaktīvu pasākumu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, piesaistot arheologus, vēsturniekus, vēstures izpētes ekspertus un amatniekus, kā arī citus kultūras nozares profesionāļus.

4. Sadarbojoties ar Ropažu vidusskolu un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois”, pasākuma aktivitātēs iesaistīt bērnus un jauniešus.

5. Organizēt darbnīcas un meistardarbnīcas, viduslaiku trauku un galdarīku evolūcijas atspoguļošanai.

6. Pieaicinot amata meistarus, novadīt 10 darbnīcas un meistardarbnīcas, kas atspoguļo dažādus trauku un galdarīku izgatavošanas veidus – kokapstrādes, koka virpošanas, podniecības, māla trauku virpošanas, kaula un raga gada piederumu, koka galda piederumu, metāla trauku kalšanas, tāšu pinuma, ādas blašķu izgatavošanas, trauku apgleznošanas.

7. Pieaicinot amatu meistarus, izgatavot viduslaiku trauku un galda piederumu replikas ar laikmetam atbilstošiem rīkiem un materiāliem.

8. Atspoguļot 5 viduslaiku militārās aktivitātes – zobencīņu apmācību, zobencīņu turnīru, kaujas skrējienu, šķēpmešanu un lokšaušanu.

9. Pieaicinot arheologus un vēsturniekus, noorganizēt 7 lasījumus par Ropažu novada mantojumu, cilvēku dzīvesvietām aizvēstures un viduslaiku periodos, traukiem, galda piederumiem un galda kultūru viduslaiku periodā Livonijā un Rietumeiropā.

10. Caur dalībnieku tērpiem, vides noformējumu, muzikālo performanci radīt laikmetam atbilstošu noskaņu.

11. Nodrošināt vismaz 4 publikācijas – patstāvīga publikācija pašvaldības mājas lapā, uzsākot projektu, informējot par projekta aktivitātēm un noslēdzot projektu.

1. Prioritāte

Projekta “Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2022” aktivitātes vērstas, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kas notiks caur lasījumiem, darbnīcām, meistardarbnīcām, aktīvu līdzdalību. Lai paaugstinātu paaudžu pārmantojamības efektivitāti, sabiedrību aicinātu piedalīties kultūras procesu veidošanā un iesaistītu kvalitatīvā kultūrizglītības procesā, sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm, pasākumā tiks piesaistīta bērnu un jauniešu auditorija.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Ropažu novada iedzīvotāji un viesi, koncentrējoties uz bērnu un jauniešu auditoriju (7-20 gadu vecumā). Ropažu novada izglītības iestāžu skolēni.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā:

1. Veiksmīgi īstenota sastādītā pasākuma programma, plānotajā laika un plānotajā vietā. Noticis 1 pasākums par kultūras mantojuma vērtību nozīmi.

2. Kvalitatīvi un izzinoši pavadītas divas pasākuma dienas ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem. Pasākuma norise 2 dienu garumā.

3. Gūta unikāla un autentiska pieredze.

4. Izglītota sabiedrība, īpaši bērni un jaunieši, par Ropažu novada vēsturi, viduslaiku traukiem, galdarīkiem, galda kultūru, kultūrmantojuma apzināšanu un saglabāšanu. Nolasīti 7 referāti.

5. Iepazīstināta sabiedrība, īpaši bērni un jaunieši, ar trauku un galdarīku evolūciju, interaktīva iesaistīšanās aktivitātēs. Īstenotas 10 aktivitāšu darbnīcas, meistardarbnīcas.

6. Iepazīstināta sabiedrība, īpaši bērni un jaunieši, ar viduslaiku militārajām aktivitātēm. Īstenotas 6 aktivitātes.

7. Pasākumā piedalījušies vismaz 500 vēlamās mērķauditorijas pārstāvju. Pasākuma dalībnieki tiks uzskaitīti.

8. Apkopotas pasākuma norises fotogrāfijas (vismaz 50). Fotogrāfijas izvietotas Ropažu pašvaldības mājas lapā un sociālajā tīklā Facebook.

9. Stiprināta vērtību apziņa un izpratne par to, ka kultūras mantojuma pastāvēšana balstīta uz tā praktizēšanu un zināšanu tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, ļaujot veiksmīgāk identificēties un veidot piederības sajūtu kopienai.