Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada Kultūras pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
6650.03 EUR
Finansējums no VKKF:
4750.00 EUR
Līdzfinansējums:
1900.03 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Radošā diennakts nedēļa bērniem/jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem norisināsies 2022.gada 1.-6. augustā Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā. Nedēļas laikā tiks dota iespēja dalībniekiem radoši attīstīt savus talantus un tos izpaust, iegūstot jaunas, noderīgas zināšanas skatuves mākslā (dejā, mūzikā, teātrī) kopā ar Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un citiem kultūras jomas speciālistiem.

Bērni/jaunieši visu nedēļu kopā ar pedagogiem darbosies skatuves mākslas nodarbībās (dejos, dziedās, spēlēs teātri) un paralēli iepazīs Jaungulbenes pils vēsturi, lai nedēļas beigās īstenotu kopdarbu - izrādi. 

Jaungulbenes pagasts ir bagāts ar savu skaisto muižas vēsturi. Izrāde būs par Jaungulbenes pils bērniem, ciema bērniem un to savstarpējām attiecībām. Izrādes tapšanā tiks piesaistīts arī vietējais Jaungulbenes komponists, rakstniece, vēsturniece. 

Mērķi

Primāri - radīt bērnos/jauniešos interesi par skatuves mākslu, kas attīstītu gan viņu iekšējās kompetences, māksliniecisko līmeni, gan ievestu skatuves mākslas pasaulē, radītu interesi par dziedāšanu, dejošanu, teātra spēlēšanu, kas rezultētos arī ar ilgtermiņa mērķiem amatiermākslā - nodrošināt kvalitatīvu amatiermākslas kustību visās paaudzēs, interesi par darbošanos amatiermākslas kolektīvos un amatiermākslas kustības pēctecību. Sekundāri-kvalitatīva, jēgpilna brīvā laika pavadīšana vasarā, piedāvājot saistošas un izglītojošas aktivitātes.

Uzdevumi

Primārais uzdevums ir noorganizēt radošo nedēļu bērniem un jauniešiem, kas aptvertu konkrētu skatuves mākslu nodarbību īstenošanu un vēsturisku izpēti, kas rezultētos ar noslēguma kopdarbu/izrādi. 

Apakšuuzdevumi:

 1. Darba grupas izveide un darbība, lai sasniegtu organizatoriskos mērķus
 2. Darbs ar pasniedzējiem un mākslinieciski/tehnisko atbalsta personālu
 3. Konkrēta nodarbību grafika izstrāde, lai sasniegtu mākslinieciskos un praktiskos mērķus
 4. Dalībnieku piesaistīšana, publicitātes nodrošināšana
 5. Atraktīvas, aktīvas, izglītojošas nedēļas nodrošināšana, kas atbilstu mērķauditorijas interesēm un spējām
 6. Konkrētā projekta izvērtējums, iespējamās projekta attīstības izvērtējums un ilgtermiņa attīstības potenciāla novērtējums

 

1. Prioritāte

Gulbenes novadā visu paaudžu amatiermāksla vienmēr ir bijusi plaši attīstīta, taču šo 2 gadu laikā pandēmija ir ieviesusi jaunas korekcijas gan pieaugušo, gan bērnu amatiermākslas kolektīvos. Arī skolās bērnu radošās izpausmes ir bijušas ierobežotas, līdz ar to ir augusi kopējā atsvešinātība vienam no otra, no mākslinieciskajām praksēm. Šobrīd ir ļoti būtiski rast jaunus veidus kā atgriezt bērnos interesi un vēlmi būt uz skatuves, būt radošiem un iesaistīties Gulbenes kultūras procesos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primāri: bērni un jaunieši, kuri projektā piedalīsies un nedēļu radoši darbosies;
pasniedzēji (mūsu pašu kolektīvu vadītāji) un mākslinieciski tehniskais atbalsta personāls, kuri nodrošinās radošo darbošanos un arī iegūs jaunu pieredzi.

Sekundāri: visi citi iesaistītie amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un kultūras darba speciālisti, Jaungulbenes un visa Gulbenes novada iedzīvotāji gan kuru bērniem būs iespēja projektā piedalīties, gan kuri būs projekta noslēguma kopdarba skatītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie:

 1. Noorganizēta sešu dienu radošā darbošanās pēc nometnes principa;
 2. Īstenotas vairākas deju, mūzikas, teātra nodarbības;
 3. Uzvests viens gala produkts - kopizrāde;
 4. Piesaistīti apmēram 20 bērni/jaunieši;
 5. Piesaistīti četri galvenie pasniedzēji un apmēram 15 papildspeciālisti un brīvprātīgi atbilstoši programmai (citu kolektīvu vadītāji, kolektīvu dalībnieki, kultūras un tehniskie darbinieki);
 6. Gala izrādei vairāki desmiti skatītāju;
 7. Radīts jauns kultūras produkts - izrāde ar atbilstošu mūziku.

 

Kvalitatīvie:

 1. Kvalitatīvi, radoši pavadīta nedēļa bērniem/jauniešiem;
 2. Jauna pieredze pasniedzējiem, citiem iesaistītajiem un tehniski mākslinieciskajam palīgpersonālam, jaunas sadarbības formas;
 3. Pilnveidotas bērnu/jauniešu prasmes skatuves mākslā, radīta izpratne par dažādām nozarēm, iepazīta Jaungulbenes muižas vēsture;
 4. Apzināti jaunie Gulbenes novada talanti, kurus turpmāk iesaistīt novada kultūras pasākumos un kultūras procesos;
 5. Ikviens dalībnieks, iepazīstot pasniedzējus/ amatiermākslas kolektīvu vadītājus un nodibinot savstarpējas attiecības, būs atvērtāks piedalīties pagastu, pilsētas bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvos, skolu interešu izglītības pulciņos;
 6. Veicināta bērnu savstarpējā sadarbība un komunikācija vienota mērķa sasniegšanai.