Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
LAMPU DIZAINA DARBNĪCA
Projekta kopējās izmaksas:
6750.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5950.00 EUR
Līdzfinansējums:
800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4165,00 EUR

Kopsavilkums

Lai veicinātu mākslinieku jaunradi Dzērbenes Radošajā mājā MEMBERI, vasarā paredzētas 7 radošas, viena otru papildinošas aktivitātes:

1.PAPĪRDARBNĪCA (papīrliešana, papirusu izgatavošana, reljefspiede)

2. AUGU DARBNĪCA  (audumu, dzijas un papīra krāsošana ar augiem, dabas druka un dobspiede)

3. LAMPU DARBNĪCA (papīra lampu izgatavošana ar augiem)

4. BĒRNU DIENA (nodarbības ar dabas materiālu iespējām)

5. PLENĒRS  DABĀ  (botāniskā glezniecība, apkārtnes skicēšana un emociju skičgrāmatu  izgatavošana)

6. PASĀKUMS: DABA RADA-UN ES! (mirkļizstāde, diskusijas, koncerts, SKAŅU darbnīca, brīvais mikrofons, sadziedāšanās)

7. Noslēgums. Izstāde LU Botāniskā dārzā (projekta laikā radītie darbi).

Projekts notiek jau 3 gadu. Radīts, lai radošās izpausmēs un saskarsmē atbalstītu māksliniekus un mūziķus, izmantotu pieejamos dabas un otrreizējās pārstrādes materiālus.

Projektu realizē mākslinieces Ērika Māldere, Ērika Zutere, dizainers Aigars Lenkevičs un mūziķe Helēna Kozlova.

Aktivitātes notiks atbilstoši laika apstākļiem iekšā/ārā, darbnīcas pie īpašas pašdarinātas krāsns, kur tiks tvaicēti augi, krāsoti audumi, cimdu dzijas un apdrukāti papīri. Plenērā gleznos, zīmēs, studēs augus, skicēs, dokumentēs laiku, apkārt esošos notikumus un izzinās vidi. Notiks brīvā mikrofona koncerts, Skaņu darbnīca ar sadziedāšanos un izstāde LU Botāniskajā dārzā. Projektā tiks iesaistīti ukraiņu viesi ar/bez priekšzināšanām. No iegūtajiem materiāliem tiks izgatavoti mākslas darbi, laika fiksācijas emociju skičgrāmatas un labsajūtas lampas.Paveiktais kalpos par ierosmi māklsinieku un dizaineru produktu jaunradei un tālākai izaugsmei.

Mērķi

Sniegt  ieguldījumu Valsts kultūrpolitikas īstenošanā un radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā.

-saglabāt vispārnacionālas kultūras vērtības- amatus, prasmes un veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu mākslu, mūziku un cilvēka radošajām spējām;

-stimulēt mākslinieku radošumu un jaunradi pielietojot vietējos dabas resursus;

-sekmēt vietas potenciāla un iedzīvotāju pašapziņas izaugsmi un kultūrtūrisma attīstību;

-veicināt mijiedarbību starp latviešu, (arī ukraiņu viesu), māksliniekiem un amatniekiem, prasmju pārmantotību starp paaudzēm.

Uzdevumi

1. lietot dabas un otrreizējās pārstrādes materiālus un apzināt norises vietas potenciālu;

2. aktivizēt radošumu, dizaina domāšanu, izraisīt jaunu mākslas darbu un dizaina produktu veidošanos, veikt darbu dokumentēšanu;

3. sniegt māksliniekiem atbalstu patreizējās nestabiilitātes laikā, nodrošinot pārrunas, diskusijas, aktivitātes laukos, iespēju darboties grupās 10-15pers.; dokumentēt savu laiku personalizētās emociju skičgrāmatās;

4. radīt jaunas iespējas, pilnveidot tradicionālās roku darba prasmes savstarpējā saskarsmē, mijiedarbībā, eksperimentos, pielietojumā mūsdienās, arī pedagogu darbā.

5.Nodrošināt darba vietas, nepieciešamos materiālus un veiksmīgu norisi projekta realizētājiem organizējot savstarpēji saistītas 7 aktivitātes ar daudzveidīgām meistarklasēm:

1.PAPĪRDARBNĪCA (papīrliešana no dažādām šķiedrām, vad.Ē.Māldere; augļu, dārzeņu papirusu izgatavošana,vad. Ē.Zutere, reljefspiede,vad.A.Lenkevičs)

2. AUGU DARBNĪCA (dažādu dabīgo audumu šķiedru, vilnas dzijas un pašizgatavoto un rūpnieciski ražoto papīru krāsošana ar augiem, ar dabas drukas (ekoprint) un dobspiedes izmantošanas iespējām, no dabas materiāliem tiks izgatavoti spiedogi, speciālas apdrukas klišejas, vad.Ē.Māldere&Ē.Zutere)

3.LAMPU DARBNĪCA (lampu izgatavošana no pašlietiem šķiedru papīriem izmantojot augus, vad.A.Lenkevičs&Ē.Māldere)

4.BĒRNU DIENA (2 nodarbības ar dabas materiālu (augu, krāsu, formu) iespēju radošu izmantošanu, vad.Ē.Māldere)

5.PLENĒRS DABĀ (brīvo studiju plenērs ar vides izpēti un botānisko glezniecību, vad.Ē.Māldere, lauku dzīves skicēšanu un skičgrāmatu izgatavošanu no pašlietiem papīriem ar grāmatsiešanas paņēmieniem)

6.PASĀKUMS: DABA RADA -UN ES! (mirkļizstāde Dzērbenē, kas iekļausies izstādē Rīgā, LU Botāniskā dārzā,  Skaņu darbnīca un koncerts ar sadziedāšanos, vad.H.Kozlova);

7.Nobeigums. Veidot izstādi LU Botāniskajā dārzā, veikt darbu dokumentēšanu (foto, apraksti).

6.Veikt saimniecisko uzraudzību: A.Lenkevičs (kā līdzfinansējumu izīrēt telpas un darbarīkus; materiālu sagāde, nodarbību vietas iekārtošana, nokārtošana, malkas un ūdens sagāde, kā arī krāsns kurināšana)

7.Veikt projekta vadītāja pienākumus : Ē.Māldere (materiālu sagāde, dalībnieku reģistrācija, norišu rezultātu izpēte un atziņu apkopošana)

3. Prioritāte

-sastāv no starptautiski atzītām, unikālām radošām iniciatīvām,
-to realizē profesionāļi, kas savstarpēji demonstrējot viens otram savas prasmes tās nostiprinās, bagātināsies un
-sadarbības rezultātā radīs jaunus darbus, dizaina produktus;
-būs kā paraugs jaunu iespēju apzināšanā un radīšanā ārpus Rīgas un iedvesma citām jaunām aktivitātēm,
-popularizē kultūras vērtības, amatus, prasmes un
-veido sabiedrības izpratni par kvalitatīvu mākslu, mūziku un cilvēka radošajām iespējām;

Ieguvēji un mērķauditorija

1)Meistarklasēs - papīrmākslinieki, radoši cilvēki, amatnieki, mākslinieki un mākslas un mūzikas mīļotāji, studenti no 16 g.v.
2)Bērnu dienā - ģimenes ar bērniem no 4 g.v.
3)ieinteresētie garāmgājēji, apmeklētāji, skatītāji;
4)mākslas skolu pedagogi, kas iegūtās prasmes nesīs tālāk, tālab ieguvēji būs arī projekta dalībnieku skolnieki.
5)vietējie iedzīvotāji - jo viņu apdzīvotajā vietā brīvi pieejams vai vērojams internetā radošs, iedvesmojošs pasākums.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks realizētas 7 AKTIVITĀTES ar kopumā 4 profesionālu mākslinieku vadītām 10 meistarklasēm un plenēru dabā, (gūts ieskats tehnikās: papīrsmelšana, papirusu izgatavošana, reljefspiede, dabas druka, dobspiede, dziju un audumu krāsošana- batikošana, botāniskā glezniecība, lauku skicēšana un laika fiksācijas emociju skičgrāmatu un lampu veidošana). 

Dalībnieki sadraudzēsies, mijiedarbībā gūs gandarījumu un pilnveidos prasmes, bagātināsies, būs stimulēti un kopējā sadarbībā radīs jaunas dizaina idejas un mākslas darbus, lietojot vietējos dabas resursus un otrreiz pārstādājamos izejmateriālus.

Bērni darbosies BĒRNU DIENAS ietvaros radošajās nodarbībās (2 reizes pa 1h) ar dabas materiāliem. Bērnus atvedīs vecāki, tādējādi tiks izveidota saikne starp vietējiem iedzīvotājiem un projekta dalībniekiem, reklamēta izstāde un muzikālais pasākums.

Apmeklētāji iepazīsies ar vietu un mākslinieku  paveiktajiem darbiem, ar amata prasmēm un radošām spējām. Projekts ļaus attīstīties vietas potenciālam un kultūrtūrismam, tā laikā tiks celta vietējo iedzīvotāju un projekta dalībnieku pašapziņa. Šogad projektā tiks iesaistīti ukraiņu interesenti, tie paplašinās savu priekšstatu par Latviju.

Tiks radīti: papīrmākslas un šķiedru mākslas darbus, bildes, kolāžas, gleznas, mozaīkas, skičgrāmatas, lampas, sīkplastikas skulptūras u.c. ar radošiem ierakstiem, zīmējumiem, gleznojumiem, nospiedumiem, kodinājumiem, rūsinājumiem un baltikojumiem. Tos varēs iesniegt izstādei. Tiks fiksēts laiks un cilvēku emocijas.

Visi darbi tiks eksponēti mirkļizstādē Dzērbenes Radošajā mājā MEMBERI. Tos varēs aplūkot katrs, kas apmeklēs māksliniekus. Skatītāji gūs gandarījumu un iespēju izgatavotos darbus iegādāties. Radītie darbi tiks fotografēti, vākts materiāls Latvijas papīrmākslas grāmatai/katalogam. Darbi oktobrī tiks izlikti ikgadējā izstādē Rīgā, LU Botāniskā dārza Palmu mājā, līdz pat gadmijai.  Tiks sniegts  ieguldījums radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā un Valsts kultūrpolitikas īstenošanā.

Pasākums DABA RADA – UN ES! - visi klātesošie gūs gandarījumu iesaistoties H.Kozlovas Skaņu darbnīcā un koncertā. Mūziķi uzstāties, būs pieejams brīvais mikrofons, pārdomas un diskusijas, visiem brīva ieeja.