Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada Kultūras pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
3522.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3272.00 EUR
Līdzfinansējums:
250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Rudens akadēmija 2022” paredz 10 meistarklašu/lekciju ciklu 2022./23.g. rudens sezonas atklāšanā, piesaistot Latvijā zināmus profesionāļus, lai uzlabotu kultūras sfēras un amatiermākslas kolektīvu darbību, kompetences, kā arī plašākai sabiedrībai piedāvātu zināšanas kultūras jomā.

 

Viena no Gulbenes nov. kultūras prioritātēm ir amatiermāksla, jo novadā darbojas apmēram 100 visu paaudžu kolektīvi, kuri papildina novada kultūrvidi – gan nodrošinot Dziesmu, deju svētku kustību, gan aktīvi piedaloties interešu pulciņos. Kolektīvu vadītāji, dalībnieki, iedzīvotāji kopumā aktīvi paši veido arī pasākumus. Šis pasākumu kopums sekmē tik būtisko sabiedrības līdzdalību. Amatiermākslas kustības dalībniekiem, kultūras darbiniekiem un citiem interesentiem ir svarīgi dot impulsu, motivēt, atbalstīt, lai kopīgi veidotu kvalitatīvu novada kultūras dzīvi. Īpaši aktuāli tas kļuvis pēdējo 2  gadu laikā, kad jāmeklē visi veidi kā noturēt, attīstīt gadiem veidotās mākslinieciskās tradīcijas.  

 

“Rudens akadēmijas” meistarklases/lekcijas amatiermākslas attīstībai:

 1. “Iedziedāšanās un toņa veidošana koriem un vokālajiem ansambļiem” / Oskars Jeske
 2. “A cappella aranžēšanas meistarklase” / Laura Jēkabsone 
 3. “Mūsdienu Latvju danči” / Valdis Putniņš, Rīgas Danču klubs
 4. “Telpa kā izteiksmes līdzeklis. Scenogrāfija” / Reinis Suhanovs
 5. “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana” / Līga Baņķiere
 6. “Roku un auguma kustības līnijdejās” / Sarmīte Galanska

Meistarklases/lekcijas kultūras vadībā un menedžmentā:

 1. “Līderība amatiermākslā” / Agnese Hermane
 2. “Komunikācija ar auditoriju digitālajā vidē” / Aija Lūse
 3. “Mazbudžeta scenogrāfija un noformējuma risinājumi” / Uģis Bērziņs
 4. “Darbs ar auditoriju“ / Agnese Hermane

Mērķi

"Rudens akadēmija" radīta, lai ik gadu novada kolektīviem, kultūras darbiniekiem, citiem interesentiem piedāvātu regulāras, mērķtiecīgas kultūras jomas apmācības, kur tiktu piesaistīti Latvijā zināmi profesionāļi, lai uzlabotu kultūras sfēras, kolektīvu darbību, sniegumu, kompetences, plašākai sabiedrībai piedāvātu zināšanas kultūras jomā. Īpaši svarīgi tas ir pēc-pandēmijas periodā, kad nepieciešama papildus motivācija. Tik pat svarīga ir profesionāļu piesaiste tieši reģioniem, iespēja viņus “atvest” pie mērķauditorijas.

Uzdevumi

Kvantitatīvie

Noorganizēt 10 meistarklases/lekcijas (lielākā daļa paredzētas klātienē, atsevišķas lekcijas virtuāli):

 1. “Iedziedāšanās un toņa veidošana koriem un vokālajiem ansambļiem” meistarklase
 2. “A cappella aranžēšanas meistarklase” meistarklase
 3. “Mūsdienu Latvju danči” meistarklase
 4. “Telpa kā izteiksmes līdzeklis. Scenogrāfija” meistarklase
 5. “Izstāžu un ekspozīciju iekārtošana” meistarklase
 6. “Roku un auguma kustības līnijdejās” meistarklase
 7. “Līderība amatiermākslā” lekcija
 8. “Komunikācija ar auditoriju digitālajā vidē” lekcija
 9. “Mazbudžeta scenogrāfija un noformējuma risinājumi” meistarklase
 10. “Darbs ar auditoriju“ lekcija

Piesaistīt 9 kultūras nozares profesionāļus (plašāka info CV):

 1. Oskars Jeske
 2. Laura Jēkabsone
 3. Valdis Putniņš, Rīgas Danču klubs
 4. Reinis Suhanovs
 5. Līga Baņķiere
 6. Sarmīte Galanska
 7. Aija Lūse
 8. Uģis Bērziņs
 9. Agnese Hermane

Kvalitatīvie

Papildināt kultūras darbinieku un sabiedrības zināšanas jautājumos, kas saistīti ar pasākumu menedžmentu un kultūras vadību:

 1. paplašināt izpratni par kultūras organizāciju iespējām darbā ar saviem apmeklētājiem;
 2. kā ar digitālās vides piedāvātajiem rīkiem un platformām nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu komunikāciju ar auditoriju;
 3. sniegts ieskats scenogrāfijas galvenajos principos un materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējās;
 4. sekmēt izpratni par amatiermākslas kolektīva vadītāja darbības izaicinājumiem;

Papildināt dažādu nozaru amatiermākslas kolektīvu vadītāju un dalībnieku zināšanas konkrētā nozarē:

 1. pilnveidot iedziedāšanās un toņa veidošanu koru,ansambļu vadītājiem;
 2. iepazīstināt koru,ansambļu vadītājus ar aktualitātēm pasaules a cappella mūzikas rakstībā, kā arī rosināt rakstīt un aranžēt pašiem;
 3. iepazīstināt ar tradicionālo danču definīcijām, pašreizējo situāciju un nodrošināt deju apmācību deju un folkloras kopu dalībniekiem;
 4. režisoriem apgūt radošus telpas izmantošanas risinājumi un pilnveidot prasmes scenogrāfijā;
 5. lietišķās mākslas kolektīviem veidot izpratni par ekspozīciju iekārtošanu;
 6. iepazīstināt netradicionālo deju kolektīvus ar roku un auguma kustību nozīmi.

Nodrošināt kvalitatīvu informācijas apriti par projekta norisi, meistarklašu/lekciju informācijas pieejamību konkrētajām mērķauditorijām utt., līdztekus popularizējot gan kultūras jomu, gan amatiermākslu.

1. Prioritāte

Bērni, jaunieši ir arī amatiermākslas un kultūras pamats, tradīciju pārmantošanas balstakmens, topošie kultūras pasākumu organizatori. Nodarbības paredzētas visu paaudžu kolektīviem, to vadītājiem – arī bērnu, jauniešu, atkarībā no katras nodarbības specifikas. Savukārt kultūras menedžmenta nodarbībās aicināti piedalīties arī jaunieši, kuri jau tagad iesaistās novada kultūras dzīves organizēšanā – darbojoties caur nevalstisko sektoru, pašvaldības struktūrām, esot brīvprātīgā darba veicēji.

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Gulbenes novada kultūras/tautas namu vadītāji/darbinieku un citi novadu iestāžu, uzņēmumu darbinieki un privātpersonas, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu (pēc citu gadu pieredzes nodarbībās piedalās arī novada bibliotēku, skolu, muzeju pārstāvji, arī privātpersonas, kā arī interesenti no kaimiņu novadiem); 2) Amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki (Gulbenes novadā darbojas apmēram 100 amatiermākslas kolektīvi + vēl atsevišķas interešu grupas); 3)pasniedzēji (ieskats reģionā)

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

 1. noorganizētas 10 dažādas meistarklases/ lekcijas;
 2. lekcijas/meistarklases apmeklēs vairāki simti dalībnieki (precīzs skaits atkarīgs no aktuālajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un norises formas).

Kvalitatīvie rezultāti:

 1. aptverts plašs mērķauditorijas loks (amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki, kultūras/tautas namu darbinieki, citu kultūras iestāžu pārstāvji un citi interesenti);
 2. apgūtas jaunas, pilnveidotas esošās zināšanas kultūras menedžmentā un amatiermākslas kolektīvu darbībā dažādās nozarēs;
 3. doti impulsi amatiermākslas darbībai un kultūras pasākumu nodrošināšanai, aktivizēta sabiedrības līdzdalība caur kultūras prizmu;
 4. radīti apstākļi un iespējas aktīvākajiem Gulbenes novada iedzīvotājiem uz vietas tikties ar sabiedrībā zināmiem savas nozares profesionāļiem, kas dod motivāciju tālākam darbam;
 5. popularizēta amatiermākslas kustība, līdztekus popularizējot Dziesmu un deju svētku kustību un to nozīmi.