Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Varakļōnīts"
Projekta kopējās izmaksas:
16.73 EUR
Finansējums no VKKF:
12.71 EUR
Līdzfinansējums:
4.02 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Biedrības "Varakļōnīts" projekta mērķis ir grāmatas “Varakļāni un varakļānieši II” izdošana, kurā vienkopus atspoguļota 21.gadsimta pirmā divdesmitgade Varakļānu novadā; kā administratīvi teritoriālās reformas iespaidā mainās sabiedrības nostāja, infrastruktūra, kultūrvide, attīstās vietējā kopiena, aug iedzīvotāju pašapziņa. Tā ir kā loģisks turpinājums pirmajai grāmatai "Varakļāni un varakļānieši", kas veicina sava novada vēstures apzināšanu un ir garīgais mantojums nākošajām paaudzēm.

Otrajā grāmatā tiek apskatīts laika posms, kad sabrūk kolhozi un veidojas zemnieku saimniecības un vietējās kopienas, kā tiek veidots Varakļānu novads, kā tiek saglabāta un attīstīta Vidzemes reģiona unikālā kultūrvide. Vienlaikus tiek parādīta Varakļānu novada savdabība un vienreizīgums, novadam raksturīgo pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un biedrību veidošanās. Nozīmīga vieta atvēlēta radošākajiem cilvēkiem -  Goda pilsoņiem, Gada skolotājiem, izcilākajiem Varakļānu vidusskolas absolventiem.

Grāmatā "Varakļāni un varakļānieši II" ietverts laika posms no pirmās administratīvi teritoriālās reformas līdz otrās reformas beigām. Tā uzskatāmi parāda novada kultūrvēsturisko izaugsmi, latviskās dzīvesziņas apzināšanu, novada iedzīvotāju nostāju par demokrātiju un identitāti.  Grāmatas rakstu autori ir novada tagadējie un bijušie iedzīvotāji, kuri apzinās novada kultūrvēsturiskās vērtības, vēlas tās saglabāt un attīstīt. Vienlaikus grāmata būs izmantojama kā mācību līdzeklis nodarbībās par novada vēsturi.

Projekts tiks īstenots no 1. jūnija līdz 15. decembrim.

Projekta kopējais budžets paredzēts 8364 Eur apmērā, kur 6355 Eur ir plānotais "Vidzemes kultūras programmas 2022" līdzfinansējums. 

Mērķi

Projekta mērķis ir grāmatas “Varakļāni un varakļānieši II” izdošana, kurā vienkopus atspoguļota 21.gadsimta pirmā divdesmitgade Varakļānu novadā; kā administratīvi teritoriālās reformas iespaidā mainās sabiedrības nostāja, infrastruktūra, kultūrvide, attīstās vietējā kopiena, aug iedzīvotāju pašapziņa. Tā ir kā dabisks turpinājums pirmajai grāmatai "Varakļāni un varakļānieši", veicina sava novada vēstures apzināšanu un ir garīgais mantojums nākošajām paaudzēm.

Uzdevumi

2002.gadā izdotā grāmata “Varakļāni un varakļānieši” ir kā novada bībele, kurā var atrast visu par Varakļānu pirmssākumiem līdz trešajai atmodai. Jau pirms 20 gadiem pirmās grāmatas redaktori mudināja neapstāties pie sasniegtā un turpināt atspoguļot notikumus novadā.

Otrās grāmatas pirmie raksti aizsākti pirms trim gadiem. Daudzus izziņas materiālus sniedza Varakļānu novada laikraksts “Varakļõnīts”, vietējā pašvaldība, biedrības, uzņēmēji, zemnieku saimniecības, pašvaldības uzņēmumi. Svarīga rakstu autoru iezīme - piederības sajūta savai iestādei, uzņēmumam, saimniecībai, savai zemei, savai tautai. Šīs grāmatas varoņi esam mēs visi, tā ir mūsu puse, mūsu novads, un tikai ar savu darbu un attieksmi pret notiekošo mēs veidojam kopēju nākotni.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, nepieciešams:

- rediģēt un apkopot esošos rakstus;

- savākt un uzrakstīt trūkstošo materiālu;

- klasificēt un kvalitatīvi apstrādāt fotoattēlus;

- izveidot nodaļas ar vienojošo elementu - Varakļānu lapsu;

- pabeigt grāmatas vāka zīmējumu;

- izdot grāmatu "Varakļāni un varakļānieši II".

Grāmatas materiālus sakopot sākuma stadijā uzņēmās projekta vadītāja. Tika uzrunāti vairāk kā 20 novada iedzīvotāji, neviens neatteicās palīdzēt. Darba apjomam pieaugot, talkā nāca Varakļānu tautas bibliotēkas bibliotekāres Indra Broka un Līga Sondore, vāka zīmējumu veido biedrības “Varakļõnīts” dalībniece Marta Jaunzeme

Bieži vien mēs pienācīgi nenovērtējam savu novadu un savus novadniekus, jo par citām zemēm, citiem novadiem un citiem cilvēkiem esam dzirdējuši un lasījuši daudz interesanta. Šī grāmata dos iespēju pašiem varakļāniešiem redzīgāk ieskatīties sava novada notikumos un cilvēkos, kurus līdz šim vēl neesam pamanījuši. Tas palīdzēs mums labāk pazīt un izprast gan pašiem sevi, gan citus. Tas dos mums iespēju iepazīt savu vēsturi un kultūru, vispusīgāk spriest un apzināties savu un sava novada vērtību, ko it īpaši nepieciešams izjust jaunajai paaudzei, jo tai jāzina gan pagātne, gan arī nākotnē jāskatās ar gaišām cerībām un lielu ticību pašiem sev un saviem spēkiem. Grāmata ir arī kā rosinājums tālākam darbam novada izzināšanai.

2. Prioritāte

Katrs cilvēks ir personība, un visi kopā mēs veidojam savu laiku un vēsturi. Atmiņām ir milzīga vēsturiska un vienojoša nozīme, jo katra paaudze dzīvo savā laikā, piedalās sava laika notikumu veidošanā, uzkrāj pieredzi un atstāj atmiņas. Katrai paaudzei ir savs laiks un katram laikam - sava paaudze. Varakļānu novads jau trijās paaudzēs ir cieši saistīts ar Vidzemes reģionu un veido vienotu kultūras mantojumu, kura uzdevums ir unikālās kultūrvides saglabāšana un vietējās kopienas attīstība.

Ieguvēji un mērķauditorija

Grāmata "Varakļāni un varakļānieši II" paredzēta kā Varakļānu novada kultūrvēsturisks un novadu prezentējošs materiāls.
Mērķauditorija - Varakļānu novada tagadējie un bijušie iedzīvotāji, kuri apzinās novada kultūrvēsturiskās vērtības, vēlas tās saglabāt un attīstīt.
Vienlaikus grāmata būs izmantojama kā mācību līdzeklis nodarbībās par novada vēsturi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izdota kultūrvēsturiska grāmata "Varakļāni un varakļānieši II" 500 eksemplāros.

Ieguvēji būs visi ar Varakļānu novadu saistītie cilvēki, interesenti Latvijā un ārzemēs.

Iespieddarbs būs kā vērtīgs turpinājums pirmajai "Varakļāni un varakļānieši" grāmatai.