Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
1677.75 EUR
Finansējums no VKKF:
1180.00 EUR
Līdzfinansējums:
497.75 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2022.gads ir jubilejas gads diviem izciliem, taču maz pazīstamiem vidzemniekiem – latviešu bibliofilam un Misiņa bibliotēkas izveidotājam Jānim Misiņam, kurš dzimis pirms 160 gadiem Tirzas pagastā, un latviešu bibliogrāfam, literatūrvēsturniekam un tulkotājam Kārlim Eglem, kura dzīve aizsākusies pirms 135 gadiem Druvienas pagastā. Informācija par J.Misiņu un K.Egli lielākoties ir zinātniska, ko radījis akadēmiskais personāls. Lai popularizētu šīs literatūras un grāmatniecības nozaru personības, kuras devušas ievērojamu pienesumu latviešu nacionālās identitātes veidošanā, tiks īstenotas vienlaikus ierastas un neierastas aktivitātes. Projekta ievaros tiks radīti mazāk zinātniski, radošāki, bērniem un jauniešiem vieglāk uztverami audiovizuāli materiāli. Sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu, bērni veidos animētus video stāstus par J.Misiņu. Tiks sarīkoti divi pārgājieni dabā, stāstos atklājot abu grāmatniecības nozares pārstāvju dzīves un darba pieturpunktus Gulbenes novadā. LU Sociālo zinātņu fakultātes profesora Viestura Zandera priekšlasījums par Kārli Egli tiks papildināts ar Gulbenes Tautas teātra aktiera ierunātajiem video fragmentiem no K.Egles Dienas piezīmēm, kas ir kultūrvēsturiska vērtība. Kā arī izveidota izzinoša spēle aplikācijā “Actiobound” saistībā ar Jāņa Misiņa darbības jomām (bibliofils, izdevējs, aptiekārs). Jaunradītie audiovizuālie materiāli būs skatāmi un klausāmi ikvienam Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā, kā arī piedāvāti nodarbībām skolās.  

Mērķi

1. Veicināt ievērojamu grāmatniecības nozares personu atpazīstamību, izstāstot viņu dzīves stāstus, kuri piepildīti ar vidzemnieku gribasspēku un apņēmību, tādējādi stiprinot vietējās kopienas patriotismu un saglabājot Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.

2. Popularizēt tradicionālo grāmatniecības nozari, izmantojot neakadēmiskas metodes: animētus video stāstus, pieturpunktu spēli aplikācijā Actionbound, Dienas piezīmju fragmentu video stāstus priekšlasījuma laikā.

Uzdevumi

1. Sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu, pedagoģes, animatores Rudītes Liepiņas vadībā taps bērnu izveidoti animēti video stāsti dažādās tehnikās par Jāni Misiņu. Animācijās tiks atainoti “sulīgi” stāsti (autori: Mariss Vētra, Jānis Pinnis), kuros aprakstīts J.Misiņa raksturs, darba gaitas. Stāstu fragmentus šīm animācijām ierunās Gulbenes Tautas teātra aktieris Edijs Frīdenbergs;

2. Druvienas Vecās skolas-muzeja ilggadējās bijušās vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes vadībā izstrādāt saturu un noorganizēt divus dzīves un darba pieturpunktu pārgājienus Gulbenes novadā. Par Jāņa Misiņa gaitām – Lizuma, Tirzas, Lejasciema pagastos, atspoguļojot bibliotekāra, izdevēja, aptiekāra arodus. Par Kārli Egli –  Druvienas pagastā, kā muzeja ekspozīcijas veidotāju, skolotāju.

3. Noorganizēt LU Sociālo zinātņu fakultātes profesora Viestura Zandera priekšlasījumu par Kārli Egli kultūras un izglītības nozares darbiniekiem Druvienas vecajā skolā-muzejā. Priekšlasījumu papildināt ar K.Egles Dienas piezīmju fragmentu lasījumu izveidotiem video ierakstiem. Tekstu ierunās Gulbenes Tautas teātra aktieris Edijs Frīdenbergs.

5. Sagatavot izzinošu spēli ar 5 pieturas punktiem un uzdevumiem, izmantojot aplikāciju “Actionbound” saistībā ar Jāņa Misiņa darbības jomām (tipogrāfs, aptiekārs, bibliotekārs). Spēli izspēlēt Gulbenes pilsētas svētku ietvaros, kā arī Druvienas vecajā skolā-muzejā.

6. Papildināt Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājumu ar iegūtajiem stāstiem un jaunradītajiem audio materiāliem (video un animācija).

 

2. Prioritāte

Apzināt un popularizēt Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu caur izcilu vidzemnieku dzīvesstāstiem, kas tiks izstāstīti un parādīti, izmantojot akadēmiskajai grāmatniecības nozarei netradicionālas metodes. Iesaistot vietējo kopienu, kopīgi radīt audiovizuālus materiālus un izstaigāt dzīvesstāstu pieturas punktus dabā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Bērni un jaunieši, kas iesaistīsies jaunrades darbu veidošanā, gan būs arī izzinošās spēles dalībnieki. Audiovizuālos materiālus varēs izmantot arī LU Bibliotēkzinību studentu lekcijās. Veidotie materiāli būs pieejami internetā, tādējādi paplašinot mērķauditoriju. Dzīvesstāstu pārgājienos tiks aicināts ikviens iedzīvotājs. Priekšlasījumu par K.Egli aicināti klausīties kultūras un izglītības darbinieki no Gulbenes un tuvākajiem kaimiņu novadiem.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Izveidoti 2-3 minūtes gari 5 animēti audiovizuāli stāsti par Jāni Misiņu dažādās animācijas tehnikās. Video veidojuši 15 Gulbenes Mākslas skolas audzēkņi. Tekstu lasīs Gulbenes Tautas teātra aktieris Edijs Frīdenbergs. Materiāli skatāmi ikvienam Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā un QR kodu veidā Tirzas pagasta bibliotēkā;

2. Izstrādāts saturs un noorganizēti dzīvesstāstu pārgājieni, aptverot Jāņa Misiņa un Kārļa Egles dzīves un darba pieturpunktus Gulbenes novadā. Divos dzīvesstāstu pārgājienos plānotais kopējais apmeklētāju skaits 50 cilvēki. Stāstu saturs un pārgājiena vizuālais materiāls skatāms Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā;

3. Noorganizēts LU Sociālo zinātņu fakultātes profesora Viestura Zandera priekšlasījums par Kārli Egli. Plānotais apmeklētāju skaits 30 cilvēki;

4. Izveidoti 2-3 minūtes gari 5 video ieraksti ar Kārļa Egles Dienas piezīmju fragmentu lasījumiem. Video papildinās V.Zandera priekšlasījumu, kā arī tiks ievietoti Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā; 

5. Notikušas 2 spēles Gulbenē un Druvienas pagastā ar 5 pieturas punktiem un uzdevumiem, izmantojot aplikāciju “Actionbound” par Jāņa Misiņa darbības jomām;

6. Papildināts Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums, izveidota digitālā izstāde Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā sadaļā Novads. Tapušie audiovizuālie materiāli par J.Misiņu un K.Egli tiks piedāvāti LU Sociālo zinātņu Bibliotēkzinātnes nodaļai – lekciju materiāliem.