Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
BIEDRĪBA "RADOŠIE MALĒNIEŠI"
Projekta kopējās izmaksas:
4605.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2475.00 EUR
Līdzfinansējums:
2130.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2000,00 EUR

Kopsavilkums

Katrs latviešu un Latvijas iedzīvotāju kultūras aspekts ir vērtīgs – tas veido un bagātina kopējo latviešu kultūru, valsts unikalitāti, piederību un sniedz iespēju lepoties ar vietējo, unikālo kultūrvidi. Tā arī 200 km no Rīgas Igaunijas pierobežā Alūksnes novadā un tuvējā apkārtnē mītošo malēniešu kultūra un izloksne ir viens no šādiem Latvijas un latviešu kultūru veidojošiem aspektiem,taču mūsdienās tajā runā tikai retais vecākās paaudzes iedzīvotājs, izloksne galvenokārt tiek popularizēta caur vietējo folkloras kopu dziesmām un rotaļām. Nometnē vēlamies mācīt malēniešu valodu caur dziesmām un valodas nodarbībām jebkuram interesentam, bet tradīcijas apgūt, aktīvi darbojoties radošajās darbnīcās. Lai veicinātu malēnieši izloksnes saglabāšanu, vēlamies arī ierakstīt videostāstu "Cita diena ar malēniešiem" (kā turpinājumu 2012.g.izdotajai filami "Viena diena ar malēniešiem").

Nometnē lekcijas un radošos uzdevumus kā pieaugušajiem, tā bērniem pasniegs gan malēniešu izloksnes pratēji, gan arī malēniešu izloksnes, vēsturiskās un mūsdienu kultūras un dzīvesvides pētnieki. Projekta īstenošana gan veicinās iedzīvotāju zināšanu paplašināšanu par kultūras vērtībām un tradīcijām, gan bagātinās vietējās kopienas kultūrvidi, gan arī nodrošinās malēniešu izloksnes un tradīciju dokumentēšanu un saglabāšanu.

Nometne ir 2018.gadā aizsāktās aktivitātes turpinājums, kad tika rīkota 1. Malēniešu valoadas nometne - tajā divu dienu laikā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki, tostarp bērni un jaunieši, vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotāji gan no Malēnijas, gan Rīgas, Cēsīm un citām pilsētām.

Mērķi

Projekta rezultātā tiks veicināta malēniešu tradīciju un izloksnes saglabāšana, nododot zināšanas nometnes dalībniekiem un ierakstot sižetu ar malēniešu izloksnes runātājiem, tādā veidā saglabājot vienu no Vidzemes kultūras vērtībām. Videostāsts būs pieejams publiski jebkuram interesentam - bibliotēkās, skolās un interneta vidē.

Uzdevumi

Sagatavot dažādu un kvalitatīvu Malēniešu nometnes progammu, piesaistīt lektorus.

Uzrunāt malēniešu izloksnes pratējus videostāsta veidošanai.

Izstrādāt videostāsta scenāriju / interviju jautājumus.

Noorganizēt un novadīt nometni.

Veikt videoierakstu un tā montāžu.

Izplatīt videostāsta ierakstu skolās, bibliotēkās un interneta vidē.

Informēt sabiedrību par nometni, tajā apgūto un sasniegto rezultātu.

2. Prioritāte

Malēniešu izloksne un tradīcijas ir neatņemama Vidzemes kultūrtelpas sastāvdaļa:
1. Malēniešu valodas nometne veicinās malēniešu izloksnes un tradīciju propularizēšanu, tās dalībniekiem apgūstot izloksni pie valodnieces prof.Daces Markus un Ziemera folkloras kopas vadītājas Ilzes Briediņas, tradīcijas apgūstot pie vietējiem amata meistariem.
2. Tiks veicināta malēniešu izloksnes saglabāšana un tālaknodošana, ierakstot video sižetu / intervijas ar nedaudzajiem malēniešu izloksnes pratējiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Alūksnes un Apes novada iedzīvotāji, kā arī citi malēnieši, tostarp bērni un jaunieši; iedzīvotāji, kuru dzimtas saknes atrodamas Malēnijā; malēniešu tradīciju un valodas interesenti Latvijā.
Videostāsts pieejams vietējās bibliotēkās, skolās, interneta vidē novada kultūras izzināšanai skolēniem, kultūras, tradīciju, valodu, reģionu pētniekiem.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Veicināta malēniešu tradīciju un izloksnes saglabāšana, dokumentēšana un popularizēšana.
  • Bagātināta Latvijas kultūrvides daudzveidība gan kā aktuāls pasākums vietējiem iedzīvotājiem, gan arī kā daļas no latviešu kultūras popularizēšana.
  • Izveidots videostāsts ar malēniešu izloksnes runātājiem, kas pieejams plašai auditorijai izloksnes dokumentēšanas, pētniecības un saglabāšanas nolūkos.