Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
4564.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3475.00 EUR
Līdzfinansējums:
1089.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2433,00 EUR

Kopsavilkums

Smiltenes bērniem vasaras laiks ir atelpas posms starp pavasara un rudens mācību semestriem, kā arī periods, kad iespējams pievērsties dažādām ārpusskolas aktivitātēm, tostarp izklaidē un interešu izglītībā balstītām nodarbēm. Projekta „Smiltenes Radošās piektdienas” mērķis ir pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu iesaiste kultūras procesos, jaunu prasmju apguve, emocionāli patriotiskās saiknes ar dzimto pilsētu veidošana un tās vēstures zināšanu papildināšana, kā arī starppaaudžu saiknes stiprināšana.

Projekta ietvaros plānotas četras aktivitātes:

  1. Ilustrācijas meistardarbnīca mākslinieces Rūtas Briedes vadībā.
  2. „Zero waste” jeb bezatkritumu materiālu leļļu teātra meistardarbnīca un improvizētas teātra performances iestudēšana režisores un aktrises Māras Uzuliņas vadībā.
  3. Literārā meistardarbnīca rakstnieces Luīzes Pastores vadībā.
  4. Laikmetīgās dejas meistarklase horeogrāfu Elīnas un Rūdolfa Gediņu vadībā.

Katras meistarklases rezultāts būs bērnu jauniegūtajās zināšanās un prasmēs balstīts priekšnesums vai materiālo mākslas objektu izstāde Smiltenes pilsētvidē. Projekta ietvaros tiks veikta māksliniecisko norišu dokumentēšana saskaņā ar Personas datu apstrādes likuma normām.

Mērķi

Veicināt Smiltenes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu līdzdalību laikmetīgās mākslas izzināšanas un jaunrades aktivitātēs, īstenojot četras meistardarbnīcas, kā rezultātā tiek bagātināta Smiltenes radošā kultūrtelpa, veidotas jaunas tradīcijas.

Uzdevumi

1. Ilustrācijas meistardarbnīca Rūtas Briedes vadībā. Bērni tiks rosināti izvēlēties sev visīpašāko Smiltenes vietu un ar laikmetīgu vizuālās izteiksmes līdzekļu palīdzību katrs izstāstīs savu Smiltenes īpašo stāstu (ilustrāciju), kas raksturo konkrētās vietas nozīmi bērna emocionālajā uztverē.

2. „Zero waste” jeb bezatkritumu materiālu (dažādu radošā procesa blakusproduktu vai sadzīves priekšmetu) leļļu teātra meistardarbnīca un improvizētas teātra performances iestudēšana režisores un aktrises Māras Uzuliņas vadībā. Šīs norises ietvaros bērni ar minimālu palīglīdzekļu daudzumu drošos apstākļos (bez šķēru, adatu vai citu potenciāli traumatisku priekšmetu izmantošanas) fantāzijā uzburs Smiltenes pilsētvidi reāli vai imagināri apdzīvojošus reālus vai pasaku tēlus. Pēc leļļu gatavošanas meistardarbnīcas noslēguma tās dalībnieki atbilstoši savas vecuma grupas specifikai radīs īsmetrāžas leļļu teātra izrādi vai improvizāciju.

3. Literārā meistardarbnīca rakstnieces Luīzes Pastores vadībā. Luīzes rosināti un atbalstīti, meistardarbnīcas dalībnieki mācīsies atraisīt savu iztēli un radīt ar Smiltenes vēsturi un pilsētvidi saistītus tēlus un literārus scenārijus. Meistardarbnīcas rezultātā radušos literāros darbus dalībnieki pēc norises noslēguma priekšlasīs saviem tuviniekiem un citiem interesentiem.

4. Laikmetīgās dejas meistarklase horeogrāfu Elīnas un Rūdolfa Gediņu vadībā. Meistarklases ietvaros dalībnieki Smiltenes parkos vai citā kopīgi izvēlētā nozīmīgā pilsētvides punktā, kurā drošos un kontrolētos apstākļos iespējama netraucēta meistarklases norise, iepazīsies ar laikmetīgās dejas pamatelementiem, un, izmantojot jauniegūtās prasmes, radīs horeogrāfisku darbu, kas tematiski vai asociatīvi veltīts izvēlētajai vietai.

Meistardarbnīcās tapušos darbus plānots eksponēt izstādēs, izrādēs, koncertos Smiltenes Kultūras centrā un citur Smiltenes pilsētvidē, kā arī to ierakstus publicēt Smiltenes novada tīmekļa vietnes kultūras sadaļā, kā arī novada sociālās vietnes Facebook profilā.

1. Prioritāte

Ar projektā plānoto meistarklašu un meistardarbnīcu palīdzību tiks veicināta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu, amatiermākslas laikmetīgo tendenču un stabilo tradīciju iepazīšana un veicināta interese par māksliniecisko jaunradi. Norises ir plānotas izcilu, Latvijā un starptautiskajā kultūrvidē sevi pierādījušu mākslas profesionāļu vadībā, tādējādi meistarklašu un darbnīcu dalībnieki gūs priekšstatu par jaunākajām vēsmām konkrētajā norisē prioritāri definētajā mākslas veidā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Smiltenes pilsētas un pagasta pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma (1.-4. klase) bērni, dalībnieku vecāki, tuvinieki, draugi, Smiltenes un pagasta iedzīvotāji, Smiltenes viesi, Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnes un sociālo mediju (facebook, Instagram) apmeklētāji un abonenti.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Projekta rezultātā meistarklašu apmeklētāji ir ieguvuši jaunas zināšanas par vizuālās mākslas, leļļu teātra, literatūras un laikmetīgās dejas jomām, kā arī prasmes šīs zināšanas izmantot praksē.

2. Projekta ietvaros plānotās izstādes, izrādes, literārā priekšlasījuma un dejas priekšnesuma apmeklētājiem ir sniegta iespēja gūt informāciju par jaunākajām tendencēm bērnu amatiermākslā, kā arī estētisku baudījumu no projekta mākslinieciskajiem rezultātiem.

3. Grupu nodarbību un tajās sasniegto rezultātu demonstrēšanas rezultātā ir vairota bērnu kopības izjūta, kolektīvā darba ētikas izpratne, lokālā patriotiskuma gars un savas dzimtās pilsētas ievērības cienīgo kultūrvēstures un dabas objektu vērtības apzināšanās līmenis. Tiek veicināta starppaaudžu saiknes stiprināšanās Smiltenes jaunākās paaudzes  un citu paaudžu iedzīvotāju starpā.

4. Smiltenes pilsēta un novads ir ieguvis jaunu periodiski regulāru bērnu auditorijai paredzētu kultūras norišu ciklu ar potenciālu tikt organizētam un realizētam ik gadu.