Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Nigeste”
Projekta kopējās izmaksas:
6940.90 EUR
Finansējums no VKKF:
6198.80 EUR
Līdzfinansējums:
742.10 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Latviskā kalendāra “Māras gada rits” digitālās versijas izveide un uzturēšana” realizēšanas gaitā plānots izveidot interaktīvu mājas lapu, kur pieejams latviskās dzīvesziņas kalendārs “Māras gada rits” digitālā formātā, kas būs ērti lietojams jebkuram interesentam. Saturā tiks pievienots arī Saules dienu kalendārs, kurš īpaši sagatavots ar latviskajiem apzīmējumiem, latviskās dzīvesziņas simboliem.

Piecus gadus (2016-2020) “Māras gada rits” tika izdots papīra formātā ar kopējo tirāžu 4520 gab., šodien regulārie satura sekotāji - 1647 (https://www.facebook.com/MarasGadaRits).

“Māras gada rits” saturs rosina apjaust, kas ir latvietība, kas ir latviskā dzīvesziņa un, kā latvietis iekļaujas dzīvesziņas ciklos, dabiski atrodot savu vietu (veidojot ģimeni, veicinot nodarbošanos, kas sniedz augstu pievienoto vērtību valstij, tautai, ģimenei) un savu aicinājumu (apzinoties sūtību, to piepildot, veicinot vaļasprieku, pilsonisko aktivitāti un valstisko piederību). Latviskās dzīvesziņas iepazīšana ir latvieša identitātes pamats. To palīdz apzināties kalendāra saturs: valoda (latviešu, latgaļu), gadskārtu ieražu svētku svinēšana, gara mantas (ticējumi, dainas, mīklas, sakāmvārdi, parunas), zināmu latviešu citāti, pārdomas, nozīmīgi fakti par latvietību un Latvijas vēsturi, 21 fakts par dziesmu un deju svētku svinēšanu 150 gadu laikā. Papildus norādītas vārda dienas, laiks, kad lec Saule, Mēness fāzes, 7 dienu nedēļas dienu pielīdzināšana 9 dienu savaitei.

Mērķi

Šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā vairāk kā jebkad agrāk latviešiem ir nepieciešams:

  1. apzināties savu piederību Latvijas valstij;

  2. stiprināt latvisko pašapziņu.

  3. šī projekta augstākais mērķis – rosināt pilsonisko aktivitāti caur latviskās identitātes apzināšanos. Jo katrs latvietis, kurš apzinās savu piederību, izvēlas ieguldīt savu darbu valsts drošības un labklājības veidošanā.

Uzdevumi

 

  1. Piederības apziņa rodas izpratnē par to, kas esi un no kurienes nāc – “Māras gada rits” jau 5 gadus risina šos jautājumus, palīdzot sniegt atbildes, kā piemēram, kas ir baltu tautas, kas ir latviskā dzīvesziņa, kā tā izpaužas laika, mūža un dabas ritējumā. Lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju Latvijā un sasniegtu latviski runājošo auditoriju visā pasaulē – nepieciešams izveidot digitālo “Māras gada rits” versiju;

  2. latviskās pašapziņas stiprināšanas instrumenti ir rodami “Māras gada rits” saturā: valoda (latviešu, latgaļu), gadskārtu ieražu svētku svinēšana, gara mantas (ticējumi, dainas, mīklas, sakāmvārdi, parunas), zināmu latviešu citāti, pārdomas, nozīmīgi fakti par latvietību un Latvijas vēsturi. Norādītas vārda dienas, laiks, kad lec saule, mēness fāzes, 7 dienu nedēļas dienas pielīdzinātas 9 dienu savaitei, īpaši izcelts 21 interesants vēsturisks fakts par Dziesmu un deju svētku izveidi un organizēšanu, lai godinātu 150 gadus kopš šo svētku atzīmēšanas, kas aprit tieši 2023. gadā. Saturam pievienots Saules dienu kalendārs, kurš pirmo reizi īpaši sagatavots ar latviskajiem apzīmējumiem, mitoloģiskajām būtnēm, latviskās dzīvesziņas simboliem;

  3. Lai rosinātu uz aktīvu rīcību valsts labklājības veidošanā, aizsākums rodams aktīvā līdzdalībā svētku svinēšanā (gadskārtu ieražu svētki), kopīgā latvju vēstures izziņā (baltu vēstures notikumu apskate un analizēšana, Dziesmu un deju svētku attīstība), Latvijas vēsturē nozīmīgu cilvēku aicinājumos ikdienā rīkoties savai zemei. Tiks veidota atgriezeniskā saite ar vietnes lietotājiem – tiešsaistes svētki, veļu vakara tikšanās, Mezglu raksta apgūšana, u.c. Tas viss pieejams latviska kalendāra “Māras gada rits” saturā.

2. Prioritāte

Latviskā kalendāra "Māras gada rits" saturs aicina saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, izzināt materiālo kultūras mantojumu, aktīvi iesaistīties kultūras norisēs ar savu devumu un saglabāt senos amatus, prasmes, zināšanas, tādēļ izvēlēta prioritāte Nr. 2.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija: 1) 1647 sekotāji lapai Māras gada rits https://www.facebook.com/MarasGadaRits 2) biedrības “Nigeste” e-pasta kontaktu listes 1283 adresāti. 3) ikviens latviski runājošais Latvijā un ārpus tās, kurš interesējas par baltu senvēsturi, latvisko dzīvesziņu un savu senču/dzimtas izpēti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidota interaktīva interneta vietne www.baltiem.lv, kur katram interesentam būs pieejama “Māras gada rits” 2023. gada latviskā kalendāra digitālā versija. Papildus pievienots Saules dienu kalendārs, tā skaidrojumi, kas sagatavoti īpaši latviskās dzīvesziņas tematikai.

1) Domēns www.baltiem.lv jau iegādāts;

2) Tiks pabeigts iesāktais darbs pie satura izveides latviskajam kalendāram “Māras gada rits” 2023. gadam;

3) Informācija Saules dienu kalendāram, kurš pirmo reizi īpaši sagatavots ar latviskajiem apzīmējumiem, mitoloģiskajām būtnēm, latviskās dzīvesziņas simboliem, jau sagatavota;

4) Tiks izstrādāts vizuālais noformējums digitālajam kalendāram, mājas lapai, grafiskais dizains;

5) Izveidots digitālais kalendārs “Māras gada rits” 2023’, mājas lapas bezmaksas un maksas sadaļas;

6) Informēta mērķauditorija par jauno mājas lapu www.baltiem.lv un tās iespējām:

  • e-pastu mārketingā (ar biedrības Nigeste 1283 e-pastu listes adresātiem un jauno listi, kas veidosies no mājas lapas apmeklētājiem);

  • sms mārketingā;

  • Facebook lapas “Māras gada rits” 1647 sekotāju vidē;

  • jebkuru latviski runājošo interesentu (vismaz 10 000 sasniegtā auditorija) ar apmaksātas reklāmas kampaņas Facebook tīklā palīdzību;

7) Tiks izvērsta regulāra saziņa ar mājas lapas apmeklētājiem: e-pastu mārketings (ar biedrības Nigeste 1283 e-pastu listes adresātiem un jauno listi, kas veidosies no mājas lapas apmeklētājiem), sms mārketings, izveidojot personisku saiti ar mērķauditoriju, aicinot uz aktīvu līdzdalību.

8) Latviskās dzīvesziņas izpētei, savas piederības apzināšanai, pilsoniskās stājas veidošanai piesaistīti vismaz 3000 cilvēku kā ikmēneša mājas lapas apmeklētāji un 300 reģistrētie apmeklētāji.

Pēc projekta realizācijas mājas lapu plānots uzturēt ar maksas sadaļas ikmēneša abonementa pārdošanas ienākumiem, (maksa mēnesī 3,00 eur). Lūgums skatīt pielikumu Nr. 3, kur var apskatīt mājas lapas www.baltiem.lv struktūru.