Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienība "Stāmerienas pils"
Projekta kopējās izmaksas:
10750.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4500.00 EUR
Līdzfinansējums:
6250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Stāmerienas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kura atjaunotne ir procesā. Stāmerienas pils darbības stratēģijā 2016.-2030. gadiem viens no prioritārajiem uzdevumiem ir pils vēsturei, arhitektūrai un misijai atbilstošu kultūras pakalpojumu sniegšana. Stāmerienas pils misija – Eiropas romantisma pērle. Iedziļinoties Stāmerienas pils vēstures līkločos un tajā saimniekojošās personālijās, atklājas daudzpusīga un interesanta kultūras dzīve - kamerizrādes, koncerti, mākslas darbu kolekcijas.  Stāmerienas pilij neatņemama sasvtāvdaļa ir pils parks, kuru rietumu pusi  tik ļoti mīlēja itāļu operdziedātāja Alise Barbi tieši saulrietu laikā. Vēlamies 2022. gada vasaru veidot kā miera mūzikas vietu, kur cilvēkiem satikties mākslā - mūzikā, kultūrtelpā, mierā un dabā. Svarīgs aspekts ir satikšanās ar profesionālu un kvalitatīvu mūziku, kas ir īpašs izaicinājums lauku teritorijās vasaras periodā, kad pāri visam valda zaļumballes un šlāgerītis. Vēlamies veidot trīs dažādu mūzikas žanru satikšanos Stāmerienas pilī un parkā koncertu ciklā "Miera mūzika parkā", kas veidotu mākslas un dabas, miera un harmonijas, Latvijas un pasaules satikšanos un savstarpējo mijiedarbību. Jūnijs - koncerts "Tālie krasti" izpildītājs aktieris Raimonds Celms, komponists un pianists Matīss Žilinskis, dziesmas ar Viļa Plūdoņa vārdiem. Jūlijā koncerts "Miera mūzika saulrietā" ar Riharda Krilova radītajām improvizācijām spāņu ģitāras izpildījumā un augusts - starptautiska tikšanās pils parkā ar grupu "Rahu The Fool" koncertā "Miera mūzika parkā" pasākuma "Sicīlijas diena" ietvaros.

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis - veidot Stāmerienas pils kultūrtelpu apmeklētājiem pieejamu arī vasaras periodā, sistemātiski piedāvājot profesionālus un kvalitatīvus mākslas piedzīvojumus pilī un parkā, lai sekmētu līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību.

Īstermiņa mērķis -  organizēt trīs dažāda žanra mūzikas koncertus, akcentējot nacionālo un starpkultūru dimensiju mūzikā kā miera, sadarbības un koprades platformu, kā arī nodrošinot kvalitatīvu kultūras piedzīvojumu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu ikvienam apmeklētājam.

 

Uzdevumi

1.Veidot Stāmerienas pils parku kā cilvēcīguma un satikšanās vietu, kā arī nodrošināt kultūras pieejamību iedzīvotājiem, saskaņā ar Stāmerienas pils un pašvaldības stratēģijām un rīcības programmām.

2. Noorganizēt trīs muzikālas satikšanās  (koncertus) Stāmerienas pilī un parkā 2022. gada vasarā: Ir divi galvenie iemesli, kādēļ vēlamies veidot Stāmerienas pils parku kā miera un mūzikas satikšanās vietu - Covid vīruss nekur nav pazudis, tādēļ turpinām veidot kultūras piedāvājumu ārtelpās, otrkārt -  karš Eiropā ir ienesis jaunas trauksmes un sarūgtinājumus. Stāmerienas pils parks ir vieta cilvēkiem mierīgām pastaigām, kur iespējams mierīgi klausīties mūziku un vērot pasaules un dabas lietu kārtību. Arī mūsu novadā ir ukraiņu kara bēgļi. Piedāvāsim šos koncertus arī viņiem kā satikšanās un drošas būšanas vietu.

2.1. Jūnijs - jauna koncertprogramma - koncerts "Tālie krasti" uzstājas aktieris Raimonds Celms un  komponists, pianists Matīss Žilinskis  izpildot dziesmas ar Viļa Plūdoņa vārdiem. Mērķis - dot iespēju dzirdēt jaunu koncertprogrammu arī provincē.

2.2. Jūlijs -  koncerts "Miera mūzika saulrietā", ģitārists Rihards Krilovs ar savām muzikālajām improvizācijām. Ieskatam - https://www.facebook.com/RihardsKrilovsMusic/videos/695296555144326 . Koncerta mērķis - radīt klausītājiem muzikālu un dabas sintēzes piedzīvojumu, sagaidot mierpilnu saulrietu Stāmerienas pils parkā.

2.3. Augusts - grupas "Rahu The Fool" koncerts  pasākuma "Sicīliešu diena" ietvaros. Mērķis - radīt klausītājiem iespēju piedzīvot starpkultūru dimensiju mūzikā, bagātināt  pasākumu ar pasaules mūziku tā aktualizējot tēmu par mums kā  kopējās dzīves telpas  veidotājiem uz planētas Zeme.

3.Nodrošināt projekta un koncertu publicitāti. Detalizētāku aprakstu skatīties aprakstā pie sadaļas Publicitāte.

 

3. Prioritāte

Šis projekts atbilst trešajai prioritātei. Lauku teritorijā , īpaši vasaras periodā, ir ļoti ierobežota profesionālās mūzikas un mākslas pieejamība. Svarīgi mums veidot strapkultūru un starpmākslas piedzīvojumus, lai akcentētu mācīšanos būt kopā, radīt un atbalstīt, neviš šķelt un iznīcināt. Šajos laikos vēl vairāk aktualizējas Eiropas Savienības viena no pamata vērtībām - starpkultūru draudzība un sadarbība kara draudu mazināšanai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķgrupa - koncertu klausītāji un Stāmerienas pils viesi. Uz pirmo koncertu jūnijā plānojam min.75 klausītājus. Uz koncertiem jūljā un augustā - katrā min. 150 klausītājus.
Sekundārā mērķgrupa - koncertu organizatori un mākslinieki - mūziķi, kuri ir daļa no kultūrtelpas un koncertu radītājiem. Ieguvēji - sabiedrība un pašvaldība (kā atbalsta sistēma vietējiem iedzīvotājiem), kas nodrošina radošu vidi, kas uztur kultūras daudzveidību, tādējādi veidojot pievilcīgu dzīvesvietu.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

1. Noorganizēti trīs koncerti Stāmerienas pilī un parkā vasaras periodā.

2. Koncertu organizēšanā iesasistīta vietējā kopiena un Gulbenes Tautas teātra aktieri (vismaz 12 cilvēki).

3. Koncertu kopējais klausītāju skaits - vismaz 375.

Kvalitātīvie rādītāji:

1. Nodrošināts profesionāls un kvalitatīvs kultūras piedāvājums Vidzemes reģionā vasaras periodā.

2. Akcentēta mūzikas un dabas sinerģija kā miera un harmonizēšanās instruments.

3. Veidots starpkultūru mūzikas piedzīvojums māksliniekiem un pasākuma dalībniekiem pasaules dimensijas aktualizēšanai kā kopīgai dzīves telpai.

Ieguvumi:

1. Stāmerienas pils  pamazām un pakāpeniski īsteno stratēģijā definētos mērķus,  veidojot profesionālu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu Vidzemes iedzīvotājiem - koncertu klausītājiem, pils apmeklētājiem, tūristiem, vietējai sabiedrībai. Stāmerienas pils sāk veidoties kā Eiropas romantisma pērle, nesot miera un harmonijas vēstījumu.

2. Pašvaldībai -  vietējās sabiedrības iesaistīšana koncertu organizēšanā, stiprinās lokālo identitāti un vietas piederības sajūtu.  Gulbenes novadā Stāmerienas pils veidojas kā  kultūrvieta, kas uztur kultūras daudzveidību un kvalitāti, kas ir nozīmīgs priekšnoteikums teritorijas attīstībai arī no uzņēmējdarbības perspektīvas (īpaši - tūrisma jomā) un pievilcīgai dzīvesvietai vietējiem.
 

3. Sabiedrībai - nodrošinātas tiesības uz kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu ikvienam Latvijas iedzīvotājam un viesiem vasaras periodā arī lauku teritorijā.