Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Dzērbenes kultūrvēsturiskais centrs
Projekta kopējās izmaksas:
7000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6200.00 EUR
Līdzfinansējums:
800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts ir darbības turpinājums, ar Vidzemes kult.programmas atbalstu jau realizētajiem projektiem, kuru rezultātā Dzērbenes pilī ir izveidota Tautas daiļamatu meistares un dzīves filozofes Cimdu Jettiņas piemiņas istaba un laika josla - novadpētniecības ekspozīcija LAIKA UPE.

Lai turpinātu attīstīt un saglabāt Vidzemes novada kultūras vērtības, tradīcijas un vidi, tiks apkopoti esošie un no jauna radītie teksti, skaņu, foto, video materiāli un aizsākts vienots digitālais ARHĪVS. Materiālus vākt  palīdzēs vietējie iedzīvotāji, seniori, notikumu liecinieki. 

Projekta laikā tiks veidots digitālās pieejamības nodrošinājums, Cimdu Jettes balsi varēs dzirdēt retroradio, tiks ieskaņoti un atskaņoti Vectēva J.Slaidiņa stāsti, hernhūtiešu lūgšanas u.c. Ievērojamu cilvēku dzīve būs skatāma prezentācijās, (piem., filmas Rīgas sargi prototipi brāļi Ozoli,u.c.), un no Dzērbenes Laika Upes 200 faktiem izveidots digitālais katalogs, skatāmas filmas un datorrakstā pārrakstītas19.gs./20.gs.mijas Aleksandra Lorenča laika liecības par kalpu dzīvi muižas laikā, radīti interaktīvi uzdevumi bērniem un jauniešiem ar iesaistošu, atbilstošu dizainu.

 

Mērķi

Veicināt Dzērbenes apkārtnes, un līdz ar to visas Latvijas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un

-veidot sabiedrības izpratni par mantojuma vērtībām un to nozīmi;

-balstīt vietējās kopienas attīstību ar virzību uz vēlmi sadarboties, augt un attīstīties kā vienots kopienas veselums.

-veidot vietas pievilcību- kultūrvēsturiskais mantojums un cilvēks ir būtiskākie faktori, kas to veido, lai vieta attīstītos.

-veidot mijiedarbību starp cilvēkiem un veicināt kultūrtūrisma attīstību.

Uzdevumi

1.Savākt un sakārtot Dzērbenes pils novadpētniecības ekspozīcijas digitālo ARHĪVU un izveidot ērtu iespēju to lietot: a)apkopot, ievadīt, noformēt un samontēt novadpētniecības tekstu materiālus; b)apkopot foto, noformēt un samontēt video novadpētniecības materiālus par Dzērbeni;

2.Iesaistīt darbā, kā materiālu paskaidrotājus, vācējus un testētājus, novadpētnieku kluba SERBEN biedrus-seniorus;

3. ierakstīt skaņu noformējumu: ekspozīcijai LAIKA UPE un Cimdu Jettiņas piemiņas istabai un izveidot iespēju tos atskaņot esošajās ekspozīcijas telpās;

4.veidot interaktīvus uzdevumus ekspozīcijai LAIKA UPE un  izveidot iespēju tos lietot bērniem un jauniešiem rodot mantojuma pārnesi starp paaudzēm..

2. Prioritāte

2.prioritāte, jo notiks kultūrvides un kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana: digitālā formātā saglabāts novadpētniecības materiāls, 19.gs.beigu un 20.gs.sāk.laika liecības par dzīvesveidu muižas laikā -Aleksandrs Lorenča stāsti, Pirmskara gadi-Ozolu dzimtas stāsti (4dēli filmas Rīgas sargi prototipi); kara gadi- aktiera Paeglīša stāsti, Kara gadu, mežabrāļu, izsūtīto atmiņas, pēckara kolhozu gadi- Dz.Zaķe u.c., saglabāta zināšanu pārnese starp paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Realizēto digitalizācijas procesu pēc uzstādīšanas varēs lietot vietējie iedzīvotāji un katrs Vidzemes un Dzērbenes pils esošās un pilnveidotās novadpētniecības ekspozīcijas apmeklētājs, bērni un jaunieši, Zaļā dzelzceļa tūristi u.c. citu Tautas nama pasākumu, koncertu, izstāžu apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks papildināta un līdz ar to uzlabota, jau iepriekš ar Vidzemes kult.programmas un bij. Vecpiebalgas novada  un Dzērbenes novadpētnieku kluba SERBEN atbalstu tapusī, Dzērbenes pils novadpētniecības ekspozīcija LAIKA UPE, Cimdu JETTES istaba un lasītava.

1.tiks apkopoti esošie un ievadīti jaunie teksti un ievietototi vienotā digitālā arhīvā,;

2. tiks apkopoti pieejamie video materiāli un ievietoti vienotā digitālā arhīvā;

3.izveidota nepieciešamā elektroinstalācija digitalizācijas nodrošināšanai;

4.izveidots dizains, atbilstošs ekspozīcijai un eksponēšanai 3 planšetēm, TV, 1datoram un 2atskaņotājiem;

5.tiks izveidoti 3 interaktīvi uzdevumi planšetei ar spēles elementiem bērnu un jauniešu auditorijas piesaistei;

6.no savāktajiem materiāliem tiks sagatavotas prezentācijas par ievērojamiem cilvēkiem vai faktiem 4 gab.

7.tiks izveidots esošo un jaunu skaņu ierakstu fonds ekspozīcijas noformēšanai 5gab., (Jettes balss, Vectēva Slaidiņa, dzirnavnieka Lorenča stāstu lasījumu paraugi un hernhūtiešu dziedājumi un lūgšanas).

8.tiks sagatavots un izveidots digitāls katalogs- 200 fakti par Dzērbeni.

9.tiks radīts digitālais informācijas pieejamības nodrošinājums vietējiem senioriem, bērniem, jauniešiem, tūristiem.

Iegūs apmeklētāji, vietējie un viesi, visas vecuma grupas, tūristi, Latvijas apceļotāji, celsies interese par Cēsu novadu un pili, pils tiks apmeklēta vēl vairāk.