Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Dzilna L
Projekta kopējās izmaksas:
6844.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5654.00 EUR
Līdzfinansējums:
1190.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Īstenojot projektu tiks organizētas meistarklases Tradicionālo lielo lakatu aušana, dalībnieku skaitā iekļaujot jauniešus, seniorus, folkloristus, dejotājus, dziedātājus un citus interesentus no Limbažu un kaimiņu novadiem. Šobrīd visā Latvijā tradicionālo lielo lakatu aušana ir radījusi nepieredzētu interesi, arī Dziesmu un deju svētkos vairākām dejām galvenais akcents ir lakati. Projekta realizētāju TLMS Dzilna meistaru lakatos rotājas arī vairāki deju kolektīvi un folkloras kopas. Tagad tiks piedāvāta iespēja lielos lakatus meistaru vadībā uzaust katram pašam.  

Projekta būtība ir Vidzemes kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana un tālāknodošana. Lielie vilnas lakati ir Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīga tradicionālās kultūras mantojuma daļa. Limbaži 19. gs. bijis viens no slavenākajiem Vidzemes audēju centriem ar atpazīstamu rokrakstu, kurā lakati austi pēc pasūtījuma, apgādājot Rīgas un Valmieras novadus. Papildus motivācija meistarklašu organizēšanai ir novada iedzīvotāju izteiktā vēlme pēc stāsta laikrakstā “Auseklis” par TLMS Dzilna novadītajām lakatu aušanas meistarklasēm Zemgales reģionā. Visu vasaru Limbažu kultūras namā iekārtotā TLMS Dzilna izstāde “200 lakati” kalpos kā izziņas avots tradicionālo amatu prasmju un zināšanu pārmantošanai.

Projekta ietvaros dalībnieki pētīs senču mantojumu, apgūs aušanas pamatus, izejot pilna cikla apmācības un uzaudīs savus pirmos lakatus; iegūtās prasmes nostiprinās praktizējot patstāvīgi, arī turpmāk meklējot aizvien jaunus mākslinieciskus risinājumus.

Projekta noslēgumā tiks veidota dalībnieku uzausto lakatu izstāde/skate, savukārt valkājam tos varēsim redzēt ne tikai Dziesmusvētku laikā vien.

Mērķi

Projekta mērķis ir:

veicināt kvalitatīvu Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīga nemateriālās kultūras mantojuma – tradicionālo lielo vilnas lakatu aušanas prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu, nodrošinot tradīciju pārnesi un pieejamību;

organizēt meistarklases ar lekcijām un praktiskajiem darbiem, balstoties uz lietpratēju - Limbažu TLMS Dzilna audēju zināšanām, pieredzi un izveidoto materiālo bāzi;

dalībniekiem apgūt aušanas pamatus no A līdz Z, rezultātā uzaužot katram  savu pirmo lakatu.

Uzdevumi

1. Sagatavošanās posmā veikt Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam kopumā un specifiski Limbažiem raksturīgo vērtību izpēti muzejos un privātās kolekcijās, kā arī TLMS Dzilna praktiski uzausto lakatu kolekcijas veidošanu.

2. Izveidot izglītojošu TLMS “Dzilna” izstādi “200 lakati”, kas ietver gan 100-gadīgus oriģinālus no privātām kolekcijām, gan kopijas no muzeju fondiem, kā arī mūsdienu radošos darbus, austus dažādās tehnikās un kompozīcijās, papildinātus ar iepriekšējo, Sēlijas meistarklašu, studentu pirmajiem darbiem. Tā kalpos gan kā uzskates materiāls šo meistarklašu dalībniekiem, gan kā izziņas avots plašai auditorijai. Izstāde skatāma Limbažu kultūras namā vairākus mēnešus, nodrošinot tās pieejamību gan Vidzemes, gan visas Latvijas interesentiem un projekta dalībniekiem.

3. Sagatavot un trīs mēnešu laikā novadīt Lielo lakatu aušanas meistarklases, saistot teoriju ar praksi: piecas nodarbības (kopā 30 stundas - lekcijas un praktiskos darbus) un regulāras konsultācijas patstāvīgā darba laikā starp tām (kopā135 stundas). Nodrošināt dalībniekiem kvalitatīva darba norises iespēju radošā vidē.

4. Nodrošināt mācekļiem lielo vilnas lakatu aušanas pamatprasmju apguvi, meistarklašu laikā apgūstot lakatu kompozīcijas veidošanu, aprēķinu veikšanu, auduma ievilkšanu stellēs, iepazīstot tradicionālās aušanas tehnikas, izgatavojot paraugus un praktiski uzaužot lielos vilnas lakatus, tas ir - pilna aušanas cilkla apguvi.

5. Noslēgumā izveidot projekta atskaites izstādi ar dalībnieku uzaustajiem jaunajiem lakatiem, aicinot nostiprināt iegūtās zināšanas, turpmāk regulāri strādājot patstāvīgi.

6. Rosināt dalībniekus pētīt lielo lakatu aušanas tradīcijas Vidzemē visas Latvijas kontekstā un turpmākajā darbībā veicināt jaunradi .

7. Veikt projekta norises analīzi un izvērtējumu.

8. Sagatavot grāmatvedības atskaiti, kā arī kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju pārskatu.  

2. Prioritāte

Projekts atbilst 2 prioritātei: tā ietvaros plānota tradicionālo zināšanu un amata prasmju izpēte, praktizēšana un pārnese - jaunu materiālo un nemateriālo vērtību radīšana, radošo robežu paplašināšana. Lielie vilnas lakati ir Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīga tradicionālās kultūras mantojuma daļa.
Limbažnieki ir izteikuši vēlmi mācīties aust lielos lakatus; TLMS Dzilna, kolektīvs ar pieredzi gan aušanā, gan zināšanu tālāknodošanā, ir gatavs to piepildīt, vadot meistarklases.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija: Vidzemes iedzīvotāji

Tiešā mērķauditorija: meistarklašu dalībnieki, interesenti no Limbažu un kaimiņu novadiem, tai skaitā jaunieši, senjori, dziedātāji, dejotāji un folkloristi;
Amatnieki u.c. interesenti bez irobežojuma -izstādes “200 lakati”, lekcijas “Tradicionālie lielie lakati” , projekta noslēguma pasākuma apmeklētāji.

Netiešā ietekme: dalībnieku tuvinieki, pašdarbnieku kolektīvu biedri, iedvesmoti latviskuma kopēji un Dziesmusvētku kustības atbalstītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie projekta rezultāti un ieguvumi

Vidzemes reģionam:

1. Kultūrvēsturiskais mantojums – lielo vilnas lakatu aušana tiks apzināta, popularizētS un kvalitatīvi nodots tālāk interesentiem no Limbažu un kaimiņu novadiem, veicinot materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm;

2. Organizējot tradicionālo amatu prasmju un zināšanu pārmantošanas pasākumus - lekcijas, praktiskos darbus un izstādes, tiks  realizēts Vidzemes reģionā līdz šim nebijis ilgstošs un vispusīgs tradicionālo prasmju apguves projekts no nulles līdz rezultātam, kurš varētu kalpot kā paraugs nākotnē; 

3. Reģions būs ieguvis vēl spēcīgākus cilvēkus, kuri uzdrošinājušies izkāpt no ierastā un paši  sev atklājuši vēl vienu radošuma šķautni.

Mērķauditorijai:

1. Profesionālu lektoru un meistaru vadībā tiks iegūtas jaunas zināšanas un prasmes

2. Nostiprinot šajās meistarklasēs iegūtās zināšanas, dalībnieki praktiski  uzaudīs savus  pirmos (vienu vai vairākus) lielos vilnas lakatus;

3. Izveidojot meistarklašu dalībnieku austo lielo lakatu izstādi, tiks parādīti kopīgā darba rezultāti un katra individuālie sasniegumi, nostiprināta pašapziņa un pleca sajūta;

4. Pašu austie lakati gadiem ilgi tiks lietoti pasākumos, vienmēr atgādinot par iegūtajām zināšanām, vienotību ar mātes mātēm un, iespējams tiks nodoti mantojumā meitu meitām;

4. Projekta dalībnieki pēc meistarklasēm būs gatavi patstāvīgi turpināt darbu lakatu aušanā;

5. Projekta rezultātā dalībnieki spēs ne vien jutīgāk skatīties, bet arī  ieraudzīt līdz šim nepamanītas nianses..

Organizācijai:

1. TLMS Dzilna būs sagatavojusi jaunus uzskates materiālus - kolekciju ar lakatu pasēm, vērtīgu liecību par tradicionālās kultūras mantojumu, kuri noderēs arī turpmākajā darbā;

2. Meistares būs nostiprinājušas sadarbības prasmes radošā darba un mācību vidē strādājot ar iesācējiem;

3. Sagaidāms, ka kāds no projekta dalībniekiem papildinās Tautas lietišķās mākslas studijas rindas;

4. TLMS Dzilna veicinās savu un Limbažu kultūras centra atpazīstamību un popularitāti.