Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Krasc-Lubāna"
Projekta kopējās izmaksas:
6692.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6012.00 EUR
Līdzfinansējums:
680.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Pieaugšana. Bailes un prieki.” ir kopienas teātra izrāde, kuras tapšanā tiek iesaistīti vairāk nekā 80 Lubānas pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāji, no tiem puse jaunieši, sadarbojoties ar projektā piesaistītajiem profesionāļiem. Mēģinājumu pirmajā posmā notiek vismaz desmit tikšanās nelielās grupās, kuru laikā, izmantojot dažādas kopienas teātra prakses, tiek uzklausīti, ievākti, apstrādāti un nepieciešamības gadījumā papildināti stāsti par vienu no sarežģītākajiem cilvēka dzīves posmiem - pieaugšanu jeb laika posmu līdz 18 gadiem. Izrādes mēģinājumu otrajā posmā notiek ievāktā materiāla strukturēšana un papildināšana, lai no tā iegūtu gala darba tekstu jeb lugu. Šī posma uzdevums ir saprast, kurus no vairāk nekā 80 stāstu autoriem veidot kā atsevišķus izrādes tēlus un aicināt par izrādes izpildītājiem/aktieriem. Pēc gala teksta izveides iesākas darba noslēdzošais posms - mēģinājumi ar dalībniekiem, kā arī izrādes vizuālā, muzikālā un kustību materiāla izveide. Izrādi plānots pabeigt un izrādīt 2022. gada rudenī Lubānā un Vidzemes un Latgales kultūras namos. Izrādes radošās komandas kodolu veido Ilze Kraukle un Jānis Balodis, kas jau iepriekš sadarbojošies kopienas teātra izrādes “No Ceikstes līdz Aiviekstei” veidošanā 2020. gadā. Tieši pirmās izrādes veidošanas laikā radās ierosme pievērsties tieši šim cilvēka dzīves posmam, jo tas dod iespēju atklāt un veidot sarunu par to, kas mūs ir veidojis tādus, kādi esam šobrīd? Darba tapšanā tiek uzrunāti visu paaudžu cilvēki, līdz ar to iezīmējot ļoti atšķirīgas attiecības ar šo dzīves posmu. Vēlamies iesaistīt jauniešus amatiermākslas kolektīva darbībā un vietējās kopienas stiprināšanā. Veicināsim izpratni sabiedrībai par kopienas teātri. Meklēsim to, kas vieno! 

Mērķi

Izrādes “Pieaugšana. Bailes un prieki” mērķis ir uzrunāt un iesaistīt lielāku skaitu Lubānas un tās apkārtnes iedzīvotāju izrādes tapšanā, iesaistīt jauniešus amatiermākslas kolektīva darbībā.  Šī darba virsuzdevums ir dot kopienas pārstāvjiem lielāku iesaisti satura radīšanā, tematisko akcentu un sūtījuma veidošanā, apgūt kopienas teātra metodiku. Vēlamies padziļināt izpratni sabiedrībai par kopienas teātri un veidot dialogu ar sabiedrību par savstarpējo cieņu, iejūtību un sapratni, kas veicinās vietējo iedzīvotāju, kopienu saliedēšanos. 

Uzdevumi

 1. Iestudēt un publikai parādīt laikmetīgu kopienas izrādi, ko iestudēs vietējā kopiena kopā ar amatierteātri, pieaicinot profesionālu režisoru Jāni Balodi, komponisti Paulu Ābeli, scenogrāfi Ievu Kauliņu, horeogrāfi Alisi Putniņu un skaņu režisoru Viesturu Balodi.
 2. Izrādes iestudēšanā iesaistīt 80 dalībniekus, pusi no tiem jauniešus līdz 18 gadiem un iestudējumam nodrošināt no 500 līdz 1500 skatītājus.
 3. Ar šo iestudējumu nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu  un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.
 4. Nodrošināt jaunrades procesu, šī iestudējuma veidošanā izmantojot dalībnieku stāstītos stāstus, ko būs pilnveidojis dramaturgs un režisors Jānis Balodis.
 5. Ar iestudējuma palīdzību padziļināt izpratni sabiedrībai par kopienas teātri un veidot dialogu ar sabiedrību par savstarpējo cieņu, iejūtību un sapratni, kas veicinās vietējo iedzīvotāju, kopienu saliedēšanos.
 6. Apgūt jaunas zināšanas iestudējuma dalībniekiem par  kopienas teātra metodiku, dramaturģiska materiāla radīšanu un iestudējuma procesu profesionāla režisora vadībā.
 7. Iegūt projekta radošajai komandai savstarpēju pieredzi, lai nākotnē veidotu jaunas sadarbības platformas turpmākajai darbībai.
 8. Aktīvi iesaistīt jauniešus amatiermākslas kolektīva darbībā un vietējās kopienas stiprināšanā.

 

1. Prioritāte

“Pieaugšana. Bailes un prieki” ir kopienas teātra izrāde, kuras tapšanā tiek iesaistīti vairāk nekā astoņdesmit Lubānas pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāji, puse no viņiem būs jaunieši līdz 18. gadiem. Izrādes veidošanai tiks ievākti stāsti par vienu no sarežģītākajiem cilvēka dzīves posmiem - pieaugšanu jeb laika posmu līdz 18 gadiem. Jauniešiem tiks veicināta tolerance un empātija, kā arī viņi tiks aktīvi iesaistīti amatiermākslas kolektīva darbībā un vietējās kopienas stiprināšanā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Visu vecumu Lubānas un kaimiņu novadu iedzīvotāji, viesi un projektā ieinteresētie izrādes apmeklētāji, laikmetīgā teātra interesenti, Latvijas kultūras dzīves baudītāji un Baltijas kopienas teātra skolas dalībnieki, amatierteātri un kultūras darbinieki Vidzemes un Latgales reģionā.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Tiks iestudēta un publikai parādīta laikmetīga teātra kopienas izrāde “Pieaugšana. Bēdas un prieki.” šī gada rudenī Lubānā un citos Vidzemes un Latgales kultūras namos, ko būs iestudējusi vietējā kopiena kopā ar amatierteātri, pieaicinot profesionālu režisoru, komponistu un scenogrāfu.
 2. Izrādes iestudēšanā tiks iesaistīti 80 dalībnieki, puse no tiem jaunieši līdz 18 gadiem un iestudējumu noskatīsies no 500 līdz 1500 skatītāji.
 3. Tiks nodrošināts daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras process un tā pieejamība Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.
 4. Tiks nodrošināts jaunrades process, šī iestudējuma veidošanā izmantojot arī pašu dalībnieku, gan citu lubāniešu un Lubānas apkārtnes iedzīvotāju stāstītos stāstus, ko būs pilnveidojis dramaturgs un režisors Jānis Balodis.
 5. Ar iestudējuma palīdzību tiks padziļināta izpratne sabiedrībai par kopienas teātri un veidots dialogs ar sabiedrību par savstarpējo cieņu, iejūtību un sapratni, kas veicinās vietējo iedzīvotāju, kopienu saliedēšanos.
 6. Tiks apgūtas jaunas zināšanas iestudējuma dalībniekiem par  kopienas teātra metodiku, dramaturģiska materiāla radīšanu un iestudējuma procesu profesionāla režisora vadībā.
 7. Tiks iegūta projekta radošajai komandai savstarpēja pieredze, lai nākotnē veidotu jaunas sadarbības platformas turpmākajai darbībai.
 8. Tiks aktīvi iesaistīti jaunieši amatiermākslas kolektīva darbībā un vietējās kopienas stiprināšanā.
 9. Tiks veidots starppaaudžu dialogs, kas projekta saknē veicinās vietējo iedzīvotāju saliedēšanos.