Kopsavilkums

No 1.jūnija līdz 1.decembrim tiks apmeklētas Ziemeļvidzemes 10 bibliotēkas ar mērķi uzrunāt un iesaistīt bērnus, jauniešus kā arī citus divos aktuālos Latvijai svarīgos kultūras notikumos – gatavošanos pirmās latviski iespiestās grāmatas izdošanas 500 gadei un jūrniecības tēva Krišjāņa Valdemāra 200 gadei, ko atzīmēsim 2025.gadā. Projektā iesaistītajās bibliotēkās tiks apzinātas tajās esošās senākās grāmatas, kas tiks pārlasītas, iepazītas ar domu, ka grāmata ir mūsu valodas seno sakņu apzināšanās. Kr.Valdemāram ir fundamentāla nozīme grāmatu popularizēšanā un bibliotēku veidošanā Latvijā. Tolaik Vidzemē var iezīmēt vairākas grāmatu krātuves – Krievijas Flotes veicināšanas biedrības filiālē Ainažu jūrskolā un Liepupes (Pernigeles) kuģu būvētavā. Kr.Valdemāra ietekmēts Jānis Misiņš Tirzas pagasta “Krācēs” izveidoja vecāko latviešu grāmatu krātuvi, kas ar laiku pārtapa Misiņa bibliotēkā. Unikāla ir Kr.Valdemāra pirmā grāmata “300 stāsti”, kurā izskan aicinājums lasīt grāmatas un dibināt bibliotēkas. Mūsu biedrība ar Latviešu Fonda atbalstu pirmo reizi pārrakstīja šo grāmatu no “vecās” drukas jaunajā. Šī projekta ietvaros vēlamies dalīties ar visu augšminēto informāciju. Bērnu un jauniešu auditorija ir īpaša. Tās ir aktīvi kontaktējošas personības, kas dalās ar pozitīvu, saistošu informāciju. Auditorijas uzrunāšanai piedalīsies žurnālists Gints Šīmanis un literāts Viks (Viktors Kalniņš). Viesi – LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un viceadmirālis Gaidis Zeibots.

 

 

 

Mērķi

Dots starts diviem nozīmīgiem Latvijas notikumiem 2025.gadā – iespiestās grāmatas 500 gadei un Krišjāņa Valdemāra 200 gadei. Uzrunājot ziemeļvidzemes bibliotēkas apmeklētājus, iesaistot tos grāmatu lasīšanā, atraktīvās nodarbībās rosināt informācijas dalīšanos par rakstītā vārda nozīmi, ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem, veicināt vietējo kopienu attīstību. Caur projektā iesaistītajām personībām – Gintu Šīmani, Viku nodot vēstījumu, ka grāmata ir bijusi un ir kultūrtelpas un tautas dzinējspēks. Darīt zinošākus Vidzemes bērnus, jauniešus, ikvienu.

Uzdevumi

1.Koordinēt un noorganizēt 10 pasākumus ziemeļvidzemes 10 bibliotēkās: Alojā, Burtniekos, Dikļos, Kocēnos, Mazsalacā, Ramatā, Rūjienā, Sēļos, Skaņkalnē, Staicelē laika posmā no jūnija līdz novembrim.

2.Saskaņot pasākumu laika grafiku ar bibliotēku darbiniekiem

3.Saskaņot ikviena pasākuma saturu ar projekta komandas dalībniekiem – Gintu Šīmani un Viku (Viktoru Kalniņu). Gints Šīmanis – žurnālists, grāmatu un daudzu zinātnisko rakstu autors, kura maģistra darbs ir tieši Kr.Valdemāra dzīves un darba pētniecība. Viks – daudzu grāmatu autors, ikdienā sevi sauc par indiāni.

5.Katrā no 10 bibliotēkām, kuras piedalās šajā projektā, izlikt izstādi par bibliotēkas fondos esošajām senākajām grāmatām. Popularizēt šīs grāmatas gan klātienē lasītājiem, gan arī sociālajos tīklos. Ieteikt kaut vienu no grāmatām izlasīt.

6.Vikam sagatavot pasākumu scenārijus kā arī viktorīnu, savērpjot kopā savu darbu varoņus un Kr.Valdemāra atziņas. 

7.G.Šīmanim sagatavot pasākumu scenārijus, kā arī viktorīnu saistībā ar Kr.Valdemāra “Jūras kabatas vārdnīcu”. Sagatavot stāstījumu par vecāko iespiesto tekstu latviski 1525.gadā, kas gāja bojā Reformācijas laikmeta reliģisko grupu cīņās. Stāstījums par senākajām grāmatām, par senajām izdevniecībām gan Latvijā, gan trimdā. Būt par moderatoru visos pasākumos

8.Katrā bibliotēkā tiks izrādīta ceļojošā izstāde ar mūsu biedrības izdotajām grāmatām, kas stāsta par grāmatu nozīmi tautas izglītošanā un jūrniecības lielo lomu Latvijas vēsturē.

9.Piesaistīt pasākumos viesus – LU Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri un viceadmirāli Gaidi Zeibotu. Viesa statusā uzaicinātais Gaidis Zeibots papildinās projekta saturu un dos apmeklētājiem atbildes uz jautājumiem par jūrniecību, latviskumu, valstiskumu. LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere vēstīs par savā pakļautībā esošās bibliotēkas saturu, vērtībām, kā arī par Misiņa bibliotēku.

10.Samaksāt autoratlīdzību par darbu Gintam Šīmanim un Vikam

11.Nodrošināt projekta publicitāti

12.Iesniegt projekta atskaites

13.Gūt atziņu, ka šis projekts spēja uzrunāt kaut mazu daļiņu no Vidzemes ļaudīm. Sajust bērnu un jauniešu ieinteresētību grāmatu lasīšanā, zinātkāri valstiski nozīmīgu notikumu apzināšanā.

1. Prioritāte

Bērnu un jauniešu iesaiste Latvijai nozīmīgo notikumu apzināšanā, iepazīšanā. Iespiestajai latviešu grāmatai - 500. Jūrniecības tēvam Krišjāņim Valdemāram - 200. Tie ir notikumi mūsu valsts vēsturē, kam jāsāk gatavoties laicīgi. Ar šo projektu vēlamies iezīmēt sākumceļu šiem unikālajiem datumiem, kas savu kulmināciju sasniegs 2025.gadā. Stāstīsim, ieteiksim lasīt, meklēt rakstos, piedalīties viktorīnās ar mērķi - kļūt zinošiem, uzņemt sevī un dot tālāk.

Ieguvēji un mērķauditorija

Bibliotēku apmeklētāji kļūs zinošāki. Pieļauju, ka katrs cilvēks savā dzīves steigā ne visam seko līdzi, ne visas globālās valsts lietas piemin un atceras. Ar šo projektu ieskicējam divus grandiozus notikumus Latvijas vēsturē. Pēc mūsu pasākumu apmeklēšanas kaut neliela mūsu Vidzemes daļiņa jau būs uzzinājusi par diženajiem notikumiem, kas tuvojas. Tas ir tikai sākums. Nākotnē arī skolās, citur sāks izplatīt informāciju par Grāmatas un Kr.Valdemāra jubilejām.

Paredzamie projekta rezultāti

Laikā no 1.jūnija līdz 1.decembrim notikuši 10 pasākumi 10 bibliotēkās. Bibliotēku lielumi, apmeklētāju skaits ir dažāds. Bet ne tas raksturo. Galvenais ir vēlēšanās darboties, iegūt zināšanas, dot tālāk. Līderi aizrauj citus. Šīs 10 bibliotēkas būs kā vadugunis, kas savu liesmu izplatīs apkārtnē. Ceram, ka katrā bibliotēkā vidēji ieradīsies 20 apmeklētāji, kuri būs tikušies ar cilvēkiem, kuriem arī šajā projektā lūgts atalgojums – autoratlīdzība.  Pirmais ir Gints Šīmanis, kura uzdevums būs bijis iedvesmot apmeklētājus apzināties sevi kā latvieti, kas nav tikai tautība, bet daudz plašāk saprotams, kā izglītība, akadēmiskums un, pirmkārt, grāmatu lasīšana. Tā kā projekts pārsvarā domāts bērniem un jauniešiem, tad pasākumam jābūt saistošam. Paredzētas interaktīvas lietas – G.Šīmanis apmeklētājiem piedāvās viktorīnu saistībā ar Kr.Valdemāra “Jūras kabatas vārdnīcu”. To visu sasaistīs ar otru projekta dalībnieku – Viku. Tā kā Viks pats sevi raksturo kā indiāni, tad viņš savā savdabīgajā viktorīnā meklēs atbildes uz jautājumiem – ko Vika darbu varoņi, kuri darbojas viņa grāmatās varētu atrast Kr.Valdemāra grāmatās. Pasākumu apmeklētāji dosies mājās ar zināšanām par jūrasbraucēju saziņu, par Vika darbu varoņiem – savdabjiem.

Seno grāmatu izstādes būs popularizētas gan klātienē lasītājiem, gan arī sociālajos tīklos. Ieteikts kaut vienu no grāmatām izlasīt. Ceram, ka izlasīs. Lasītāji iepazīstināti ar seno grāmatu izdošanas vēsturi. Vika sagatavotā viktorīna par senākajām grāmatām, izdevniecībām dos priekštatu par grāmatas attīstības vēsturi.

Biedrības izdoto grāmatu izstāde iepazīstinās ar vērtīgām grāmatām.

Viesa statusā uzaicinātais Gaidis Zeibots būs papildinājis projekta saturu un devis apmeklētājiem atbildes uz jautājumiem par jūrniecību, latviskumu, valstiskumu.

Venta Kocere būs iepazīstinājusi ar vērtībām, kas glabājas Misiņa bibliotēkā.

Pasākumos atnākušie dalīsies ar iegūto informāciju.

Sperts 1.solis Grāmatas 500 gadei un Kr.Valdemāra 200 gadei.