Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
4250.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2550.00 EUR
Līdzfinansējums:
1700.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1785,00 EUR

Kopsavilkums

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ekspozīcijā „Vidzemes lauku sēta” izvietota 11 ēkās: saimes māja, pirts, rija, klēts, labības šķūnis, laidars, motoršķūnis, pūnīte, smēde, ratnīca, zirgu inventāra šķūnis, kas raksturo Latvijas Kultūras kanonu- Vidzemes lauku viensētu 19. gs. nogalē un 20. gs sākumā.

Ar projekta starpniecību tiks radīta iespēja apmeklētājiem pasākumā “Pļaujas svētki Ottesmuižā”  – gūt plašu informāciju par amatniekiem, to darbiem, darba rīkiem, vērtību un tā atspoguļojumu folklorā laika posmā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām, praktiski iesaistīties seno darbu demonstrēšanā, līdzdarboties, apgūt senās prasmes, iemācīties tradicionālās dejas un dziesmas, degustēt, gatavot sentēvu ēdienu.

Projekta ietvaros pie darbu veikšanas satiksies visu paaudžu latvisko vērtību sargātāji un izzinātāji- folkloras kopas no visiem Latvijas novadiem, Alūksnes novada amatierkolektīvi, seno darbu pratēji un praktizētāji, amatnieki, mazpulcēni.

Mērķi

Saglabāt latviešu viensētas un seno latviešu darbu, darba tikuma un dzīvesveida unikalitāti, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma interaktīvu pieejamību caur dziesmām, dejām un darbu.

Uzdevumi

  1. Pulcēt vienkopus seno amatu, tradīciju, folkloras pratējus;
  2. Iesaistīt Mazpulkus pasākuma veidošanā;
  3. Noorganizēt Pļaujas pasākumu;
  4. Popularizēt latviešu viensētu kā Latvijas Kultūras kanonu;
  5. Piedāvāt apmeklētājiem interaktīvu un inovatīvu programmu ar līdzdarbošanās iespējām.
2. Prioritāte

1. Zirga vilkmes inventāra – ģēpeli un linu pārstrādes – linu mīstāmās mašīnas darbināšana ar zirga spēku Vidzemes lauku sētas vidē, sadarbojoties ar zemnieku saimniecībām;
2. Tradicionālo danču un mūzikas izzināšana un līdzdarbošanās Vidzemes lauku sētā, sadarbojoties ar folkloras kopām;
3. Seno darbu un amatu pratēji iesaistīs apmeklētājus radošajās darbnīcās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mācību iestāžu audzēkņi no Alūksnes, Gulbenes, Apes novadiem -800 cilv.
Pasākuma “Pļaujas svētki” apmeklētāji Alūksnes, Gulbenes, Apes, Smiltenes, Cēsu, Valmieras un citiem novadiem – 2000 cilv.
Pasākuma “Pļaujas svētki” apmeklētāji no citām vietām Latvijā, Igaunijā, - 1000 cilv.
Amatnieki, mājražotāji no Vidzemes un Latgales novadiem – 200 cilv.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projektu, tiks sasniegti sekojoši skaitliskie rādītāji:

•iepazīstināti 2000 apmeklētāji no Vidzemes, visas Latvijas un tuvējām ārzemēm,

•pasākumā iesaistīti ~ 200 amatu un darba pratēju, folkloras kopu dalībnieku no Alūksnes novada, Vidzemes, Latgales.

•pārmantojamības procesā iesaistīti ~ 60 mazpulcēni no Alūksnes novada.

Tiks sasniegti sekojoši kvalitatīvie rādītāji:

•apmeklētājiem nodrošināts izziņas process un iespējas līdzdarboties kultūrvēsturiskā skatījumā,

•mazpulcēniem un citiem jaunākās paaudzes apmeklētājiem nodrošināts izziņas un pārmantojamības process,

•ar folkloras kopu starpniecību nodrošināts izziņas un līdzdarbošanās process darbu atspoguļošanā latviešu folklorā, tiks popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums laika posmā no 19.gs.beigām līdz mūsu dienām.