Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
5762.50 EUR
Finansējums no VKKF:
5762.50 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 5185,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Jaunie muzikanti" ir kopprojekts Rankas, Jaunpiebalgas, Cesvaines un Ļaudonas bērnu un jauniešu folkloras kopām, apzināt un ieskandināt sava novada dabas kultūrtelpas muzicējot kopīgā Vidzemes kapelā.

Projekts iesāksies ar instrumentu spēles meistarklašu ciklu, kuru vadīs pieaicinātie meistarklašu vadītāji. Repertuārs tiks veidots iepazīstot Vidzemei raksturīgo deju mūziku vadoties pēc Vidzemē dokumentētiem materiāliem.  Meistarklases notiks Jaunpiebalgā folkloras kopu dalībniekiem, kas jau spēlē kādu mūzikas instrumentu, vai arī sāks apgūt kāda instrumenta spēles pamatprasmes.

Projektā tiek piesaistīta muzikantu grupa "Rahu the Fool", pieredzējušie muzikanti kopā ar jaunajiem muzikantiem veidos kopīgu kapelu nostiprinot meistarklasē apgūtās zināšanas. Pasākumā "Izvēlies Piebalgu" ar jauno repertuāru iepazīstinās novada iedzīvotājus. Pieredzējušu muzikantu klātbūtne sniegs drošības sajūtu ,pieredzi un iedvesmu turpmākai muzicēšanai.

Muzicēšana, dejas brīvā dabā ir bijušas populāras visos Latvijas novados. Tas noticis pļavās, upju līčos, birzīs pilskalnos utt. Projekta laikā katra folkloras kopa kopā ar savu vadītāju apzina saglabājušās liecības par zaļumballes vietām savā novadā intervējot vietējos iedzīvotājus, novadpētniekus, apmeklējot muzejus utt.

Projekta noslēgumā dodoties pieredzes apmaiņas braucienā, katra folkloras kopa iepazīstina ar izpētītajām vietām, kur tiek kopīgi uzspēlēts jaunais repertuārs.

Rezultātā Vidzemes bērni un jaunieši caur savu darbu un pieredzi iepazīs Vidzemes reģionam raksturīgās tradīcijas un kultūrvidi.

Mērķi

Projekta mērķis - kopējā sadarbībā ar Vidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopām izpētīt un apzināt sava novada kultūras mantojumu dabas ainavā, kopā muzicējot ieskandināt Vidzemē raksturīgo kapelām tradicionālo mūzikas repertuāru.

Šis projekts nodrošinās sadarbības turpināšanu Vidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopām, rosinās dalībniekus izkopt tradicionālo instrumentu spēli, apgūt jaunu tradicionālās muzicēšanas repertuāru un paplašinās izpratni par kultūras un dabas mantojuma sintēzi savā novadā.

Uzdevumi

Lai nodrošinātu projekta izvirzito mērķi - Vidzemē dokumentēta folkloras materiāla apgūšana, bērnu un jauniešu prasmes uzlabošana tradicionālu instrumentu spēlē, iemaņu attīstīšana kopmuzicēšanā kapelā un jaunu zināšanu iegūšanā par vidzemes novada kultūrvēsturisko mantojumu, jāveic sekojošais;

  1. Atlasīt un sagatavot meistarklasēm Vidzemē pierakstīto folkloras materiālu atbilstošu dalībnieku prasmēm un iemaņām.
  2. Organizēt un vadīt tradicionālās mūzikas instrumentu meistarklases.
  3. Organizēt un vadīt folkloras kopu dalībniekus tradīcijas vākšanā par sava novada kultūrvidi, materiālu apkopošana un prezentēšana.
  4. Sagatavot kopmuzicēšanas priekšnesumu  novada iedzīvotājiem.
  5. Pieredzes brauciena organizēšana.
1. Prioritāte

Projekts atbilst vairākām Vidzemes reģiona prioritātēm. Bērni un jaunieši ir šī projekta mērķauditorija, viņi būs tie, kas apgūstot Vidzemē pierakstīto tradicionālo mūzikas materiālu sekmēs tradīcijas pārmantošanu un popularizēšanu veicinot Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu. Projekta rezultāts nodrošina vietējā novada kultūrainavas izpēti stiprinot lokālo identitāti. Radoša sadarbība ar profesionāliem nozares pārstāvijiem veicinās jauniešos vēlmi turpināt darboties tradīcijā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunpiebalgas, Ļaudonas, Rankas, Cesvaines folkloras kopu dalībnieki un vadītāji, pasākuma "Izvēlies Piebalgu" apmeklētāji, novadu kultūrvides izpētē iesaistītie vietējie iedzīvotāji, interesanti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īsteošana sniegs vairākus nozīmīgus rezultātus projekta dalībniekiem (apmēram 70 bērniem un jauniešiem), Vidzemes iedzīvotājiem un Vidzemes reģiona kultūras mantojumam.

Bērni un jaunieši no 4 Vidzemes pagastiem iepazīs, izkops un popularizēs Vidzemē raksturīgo deju muzicēšanu - polka, maršs, reilanders, fokstrots to raksturīgo metroritmiku un izpildījumu uz instrumenta. Muzicēšanas spēle tiks veidota vadoties pēc arhīva ieskaņojumiem  no 20. gadsimta Vidzemes muzikantiem.  - Mucenieku kapelas, Rūdolfa Mārtiņa Ivansova, Jāņa Straumes, Rūjienas kapelas, kas nodrošinās tradīcijas pārnesi gadsimta nogrieznī.

Profesionālu un praktizējošu pasniedzēju piesaiste nodrošinās kvalitatīvu jauniešu instrumenta spēles prasmju attīstību, papildinās iesaistīto folkloras kopu repertuāru, vairos pašapziņu, kvalitāti, bagātinās Vidzemes kultūrvidi ar pesonībām, kas spēs kultūras mantojumu iekļaut savā dzīvē, kā pastavīgu, dabisku dzīves sastāvdaļu ģimenē, sabiedrībā.

Veicot sava novada danču vietu izpēti bērni un jaunieši iepazīs folkloras vākšanas gaitu, tradīcijas, izpratīs tā vērtību, nozīmīgumu kultūras mantojumā, uzzinās un ieraudzīs ierastā ainavā Latvijas kultūrvēstures pēdas, kas iespējams radīs vēlmi turpināt sava novada izpēti un veidos piederības sajūtu, lepnumu savai dzīvesvietai, novadam, Vidzemei!

Jau divus gadus covid 19 ietekmē visām folkloras kopām šis laiks ir bijis saraustīts, grūts un ar neskaidru nākotnes vīziju. Ļoti ceru ka šis projekts būs kā vitamīnu pote, kas ļaus ar iedvesmu apgūt instrumentu spēles iemaņas, vēlmi turpināt darboties folkloras kopās, kas ir svarīgi visai Latvijas sabiedrība, lai mūsu tradīcijas pārnese rit dabiski, nepārtraukti.

Projekta tapšanas laikā, jau esmu uzzinājusi vienu zaļumballes vietu Jaunpiebalgā. Neliels, krūmiem aizaudzis gaujas līkuma krasts, kuram bieži brauksts garām. Pārsteigums un brīnums joprojām! Ļoti ceru, ka šādi pārsteigumi sagaida ikvienu projekta dalībnieku, rosinot intresi turpinot pētīt un ar uzzināto dalīties ar citiem!