Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
910.00 EUR
Finansējums no VKKF:
750.00 EUR
Līdzfinansējums:
160.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 750,00 EUR

Kopsavilkums

Saulkrastu novadā aušanas prasmes cildinātas jau sen.  Arī savas zināšanas un prasmes aušanā un tautastērpu darināšanā  regulāri pilnveidojam un papildinām. Pie audēju kopas „KODAĻA”  nu jau arvien biežāk vēršas tuvākās apkārtnes iedzīvotāji pēc ieteikumiem un padomiem aušanas un tautas tērpu darināšanas jautājumos. Taču ilggadēji meistari šo māku veic ar vieglumu. Kā pārmantot šo vieglumu, veidot  prasmes, dalīties ar profesionāliem knifiem? Projekts tiek īstenots, lai tradicionālo aušanas prasmju mantojums Saulkrastu novadā saglabātos  un tiktu lietots un pārmantots. Lai Saulkrastu audēju kopas dalībnieces un citi aušanas prasmju interesenti  apgūtu aušanas pamatprasmes no pieredzējušiem, ilggadējiem un profesionāliem meistariem – velku sagatavošanu,  šķērēšanu un steļļu iekārtošanu. Būtu svarīgi šīs prasmes apgūt  tādā līmenī, lai katrs dalībnieks spētu patstāvīgi iekārtot un noaust tautas tērpa brunču audeklu.

Šādi pasākumi – meistarklases, nodarbības, mācības līdz šim tikušas realizētas pašu spēkiem, un no pašu budžeta.  Tādēļ ir vēlme piesaistīt papildus finansējumu, profesionālu ekspertu un pieredzējušu meistaru nodarbībām un pieredzes apmaiņai. Šāda veida nodarbības un meistarklases ir ļoti nozīmīgas prasmju pārmantošanai. Katram dalībniekam sava tautas tērpa izpēte un veidošana noteikti veicina piederības un identitātes veidošanos. Un bez dalīšanās pieredzē un prasmēs, tas nebūtu iespējams.

Mērķi

Apgūt aušanas pamatprasmes no pieredzējušiem meistariem – velku sagatavošanu,  šķērēšanu un steļļu iekārtošanu tā, lai Saulkrastu audēju kopas dalībnieki un citi aušanas prasmju  interesenti spētu patstāvīgi iekārtot un noaust tautastērpa brunču audeklu. Izglītot un spēt ieinteresēt jaunus dalībniekus novadā ar dalību meistarklasēs.

Uzdevumi

  • Iepazīties ar dažādu steļļu uzbūvi, darbības principiem Latvijas teritorijā.

  • Apgūt velku sagatavošanas,  šķērēšanas un steļļu iekārtošanas paņēmienus, ko lieto profesionāli un ilggadēji meistari.

  • Noaust tautastērpa brunču audeklu katram nodarbībās iesaistītajam.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi un uzdevumus, ir plānots veikt sekojošas

darbības:

1) Līgumu slēgšana ar ekspertiem- konsultantiem un meistarklašu nodarbību vadītājiem.

provizoriski līdz .15.06.2022.;

2) Mārketinga materiālu sagatavošana un izplatīšana līdz 02.06.2022.;

3) Projekta publicitātes nodrošināšana:

a) informācijas Saulkrastu pašvaldības mājas lapā saulkrasti.lv,

facebook.com kontā, Saulkrastu novada kultūras centra facebook.com kontā,

Saulkrastu avīzē;

b) mārketinga materiālu – plakātu un facebook.com vizuāļi;

c) Saulkrastu novada kultūras centra facebook.com lapā izveidots pasākuma (EVENT)

apraksts.

4) Atskaitīšanās par projekta īstenošanu projektu konkursa un līguma

prasībām atbilstošas projekta satura un finanšu atskaites sagatavošana un

iesniegšana noteiktajā termiņā saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu.

2. Prioritāte

Apgūt aušanas pamatprasmes un iepazīties ar materiālu dažādību, darinot savu tautas tērpu iekļaujot tradicionālās zināšanas. Saulkrastu novads cildina savas aušanas prasmes , vēlamies aktualizēt un dalīties, kā arī iegūt jaunas zināšanas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Šī projekta mērķauditorija ir Saulkrastu audēju kopas „Kodaļa” dalībnieki. Kā arī jebkurš Saulkrastu novada un apkārtnes iedzīvotājs – aušanas prasmju interesents. Ieguvēji būs arī visi novada iedzīvotāji, kam būs iespēja apskatīt audēju austos brunčus izstādē un virtuālajā ekspozīcijā, interesēties un apsvērt sava tautas tērpa izveidi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks rīkotas vairākas meistarklases un nodarbības pieredzējušu un zinošu meistaru vadībā. Nodarbība par steļļu uzbūvi un vēsturi Latvijā.  Meistarklase velku sagatavošanā un nodarbība šķērēšanas aprīkojuma uzstādīšana. Notiks vairākas praktiskās nodarbības velku šķērēšanā, praktiskā nodarbība audēju studijā  audekla iekārtošanā stellēs. Pēc audekla aušanas īstenosim gatavo darbu/ brunču fotosesiju ar profesionālu fotogrāfu – veidosim virtuālo “ekspozīciju” Saulkrastu Kultūras centra vietnēs.  Brunču izstāde – pūra vēdināšana.

Šie rezultāti noteikti būs ar ilgtermiņa ietekmi un ar paliekošu iespaidu Saulkrastu novada audēju prasmēs. Tas noteikti veicina savas piederības un identitātes veidošanos, apzinot savu tautas tērpu, apjaušot savas  prasmes.