Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Arheologu biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
1450.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1450.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2205,00 EUR

Kopsavilkums

Kultūras mantojuma saglabāšana vienlaicīgi ir arī mūsu nākotnes veidošana, balstoties uz zināšanām, ko laika gaitā esam ieguvuši par pagātni. Kaut vairums Latvijas pilsētu lepojas ar savu ilgo pastāvēšanas vēsturi, arheoloģiskais mantojums, kas sniedz šīs zināšanas par apdzīvoto vietu pirmsākumiem, joprojām bieži tiek uztverts tikai kā šķērslis dažādu attīstības plānu realizācijā. Populāri ir apgalvot, ka mantojums jāsaglabā nākamajām paaudzēm, bet vai mūsu paaudze dara pietiekami, lai nākamās paaudzes šo mantojumu izprastu, novērtētu un atzītu par saglabājamu?

Lai pievērstu uzmanību arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai un pārvaldībai pilsētās, Latvijas Arheologu biedrība par 2022. gada arheoloģisko pieminekli izraudzījusies Cēsu senpilsētu. Eiropas Arheoloģijas dienu programmas mērķis ir aicināt cēsniekus, citu pilsētu iedzīvotājus un ikvienu interesentu iepazīt arheoloģiju izrakumu vietā Cēsīs, Pils ielā1. Īpašu uzmanību paredzēts veltīt bērnu un jauniešu auditorijai kā topošajiem zinātniekiem, arheoloģiskā mantojuma pētniekiem, pārvaldītājiem un nākamajiem vietējo kopienu interešu pārstāvjiem. Arheologu un arheoloģijas studentu vadībā ikviens varēs uzzināt, kas ir arheoloģija, kā notiek pētniecības process, kādas ir mūsdienīgākās datu iegūšanas un uzkrāšanas tehnoloģijas, kā arī pieteikties izrakumiem. Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par arheoloģiskā mantojuma vērtībām, nozīmi un mūsdienīgām iespējām to pētīt, interpretēt un veiksmīgi pārvaldīt.

Mērķi

Eiropas Arheoloģijas dienu programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu, kā arī ikviena cita interesenta izpratni par arheoloģiskā mantojuma nozīmi pilsētvidē un mūsdienīgām iespējām to pētīt, interpretēt un veiksmīgi pārvaldīt. Sabiedrības izpratnei par mantojuma vērtībām nākotnes attīstības plānu priekšā ir izšķiroša nozīme. Lai arheoloģija nākotnē ir nevis šķērslis, kas jāpārvar, bet gan konstruktīva pilsētas sastāvdaļa un resurss, ar kuru nākotnē lepojas ikviens tās iedzīvotājs.

Uzdevumi

Šī gada Eiropas Arheoloģijas dienu Cēsīs uzdevums ir nojaukt gan fiziskos, gan komunikācijas šķēršļus starp arheoloģiju kā zinātni, zinātniekiem un sabiedrību, kurai arheoloģiskais mantojums vispārinātā nozīmē pieder:

  1. Atvērt apskatei izrakumu laukumus un informēt par 2021.gada izpētes rezultātiem: kā slāni pa slānim augusi un veidojusies Cēsu pilsēta. Parasti arheoloģiskā izpēte būvobjektos pilsētās notiek aiz žogiem, izpētes rezultāti tiek publicēti zinātniskajos izdevumos, senlietas glabājās muzeju krātuvēs un vietējiem iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, ir maz iespēju piedalīties arheoloģiskā mantojuma izpētes procesā.
  2. Demonstrēt dažādas izpētes metodes – sākot no senākajām un beidzot ar virtuālo 3D modeļu veidošanu un citu mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu datu uzkrāšanā un interpretēšanā.
  3. Veicināt bērnu un jauniešu interesi, pilnveidot zināšanas par arheoloģiju ar speciāli šai mērķauditorijai izveidotu programmu;
  4. Apzinoties jauno arheologu trūkumu nozarē, informēt jauniešus par iespējām studēt vēsturi un arheoloģiju Latvijas augstskolās un starptautiskās studiju apmaiņas programmās;
  5. Aicināt uz diskusiju jauniešus un interesentus par to, kā pilsētas vēsturei nozīmīgo arheoloģisko mantojumu pārvaldīt tā, lai pilsētas attīstība neapstātos, bet netiktu arī neatgriezeniski zaudētas nozīmīgas arheoloģiskās liecības. Iegūtie dati tiks apkopoti.
  6. Ikvienu aicināt pieteikties arheoloģiskajiem izrakumiem Cēsīs, Pils ielā 1, kas notiks jūlija mēnesī.
  7. Sagatavot un pasākuma norises vietā izvietot vizuālo materiālu par arheoloģisko mantojumu, tā pētniecības iespējām: sākot no atsevišķām arheoloģiskajām liecībām, pilsētu senajiem plāniem, celtņu konstrukcijām līdz mūsdienu tehnoloģiju izmantošanai.
1. Prioritāte

Latvijas arheoloģiskā mantojuma pārvaldībā lielā mērā vēsturisko apstākļu dēļ nav bijis iespējams izkopt sabiedrības personīgās atbildības tradīciju arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā, to pārmantot. Komunikācija ar sabiedrību joprojām ir daudzu iesaistīto institūciju vājā puse. Nākotnē šie jautājumi būs tagadējo bērnu un jauniešu rokās, tāpēc pasākuma mērķis ir veicināt tieši šīs mērķauditorijas izpratni par dzīves telpu, kopīgām aktivitātēm šīs telpas izpētē, attīstīšanā un izmantošanā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Arheoloģiskā mantojuma pārvaldībā lielākais ieguvums ir cieša, labi izprotama un kooordinēta sadarbība visām tajā iesaistītajām pusēm. Šī pasākuma īstenošana būs solis ceļā uz šādas sadarbības veidošanu, nojaucot gan fiziskās, gan komunikācijas barjeras starp arheoloģijas zinātni un sabiedrību, tādējādi aicinot bērnus, jauniešus un viņu vecākus iepazīt arheoloģijas pasauli – senākos pilsētas slāņus, atradumus, izzināt metodes, kas citkārt var būt pieejamas vien šauram speciālistu lokam.

Paredzamie projekta rezultāti

Neskatoties pieņemtajiem tiesību aktiem, arheoloģiskais mantojums Latvijā joprojām tiek iznīcināts. Iemesli tā bojāejai ir dažādi, bet tie ir daudz plašāki, kā tikai neatbilstoši teritoriju attīstību plāni vai nelegāli rakšanas darbi. Situāciju, īpaši pilsētvidē, pasliktina šo apjomīgo objektu neatbilstoša pārvaldība, kas, pirmkārt, ietver zināšanu trūkumu par arheoloģisko mantojumu, finanšu resursu nepietiekamību un arheoloģijas speciālistu trūkumu, kā arī nereti -  visu minēto jautājumu savstarpējā izolētība.  Viens pasākums šo sarežģīto situāciju neatrisinās, tomēr tas būs nozīmīgs solis ceļā uz saiknes ar sabiedrību nostiprināšanā. Bērnu un jauniešu programma varētu kļūt par ceļojošu piedāvājumu arī citām Latvijas pilsētām, tā dos ieguldījumu sabiedrības personīgās atbildības tradīciju arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā nākotnē. Pasākuma laikā apmeklētāji, īpaši jaunieši, tiks aicināti pieteikties arī arheoloģiskajiem izrakumiem, iepazīstināti ar iespējām studēt vēsturi un arheoloģiju, tādējādi veicinot interesi par arheologa profesijas izvēli.

Prognozēts, ka pasākuma vienu dienu apmeklēs aptuveni 80 - 100 apmeklētāju, informācija sociālajos tīklos sasniegs vairāk kā 20 000 cilvēku lielu auditoriju (dažādu iesaistīto organizāciju aptuvenais kopējais sekotāju skaits sociālajos tīklos).

Eiropas Arheoloģijas dienu pasākumu nākamajos gados plānots organizēt arī citos Latvijas arheoloģiskajos pieminekļos, tāpat kā daudzviet Eiropā un veicināt  plašākā sabiedrībā, tajā skaitā bērnu un jauniešu auditorijā, izpratni par katras arheoloģiskās vietas vērtībām. Soli tuvāk, lai arheoloģija pilsētvidē ir nevis šķērslis, kas jāpārvar, bet gan katras vēsturiskas pilsētas neatņemama sastāvdaļa, ar kuru nākotnē var lepoties ikviens tās iedzīvotājs.