Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība, Limbažu Bērnu un jauniešu centrs
Projekta kopējās izmaksas:
5878.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1936.00 EUR
Līdzfinansējums:
3942.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Cilvēcība.  Mēs nevaram kļūt pilnībā cilvēcīgi bez veselīgas, nobriedušas sabiedrības. Šāda sabiedrība nav iespējama bez veselīgiem, nobriedušiem cilvēkiem. Mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā būtiski ir rūpēties arī par cilvēku iekšējās pasaules attīstību.  Mūzika ir viens no smalkākajiem šī procesa iekustinātājiem. Dvēsele ir mūsu dziļākā cilvēciskā daba, kurā ievijas sapņi, savas pēdas atstāj apkārtējā pasaule un iesakņojas katra cilvēka patiesās būtības sēklas. Daba ir Zemes sapnis. Cilvēks – Zemes daļa. Zeme dod spēku sēklai, kura ir dzīvības sākums.
Muzikālā izrāde “Citāds mežs” ir vēstījums par dabas saplūšanu ar cilvēka dvēseli. Mežs – tas ir noslēpums, bailes,  gudrība, cīņa, spēks, izdzīvošana,  līdzāspastāvēšana, skaistums un dzīvība. Bērnu un jauniešu balsis izrādē mudina cilvēku aizdomāties par būtisko, smalko un tikai nojaušamo mums apkārt un mūsos, par mūzikas spēju to visu savienot un atklāt. Dziesmās dzīvojam līdzi dzīvniekiem un citām būtnēm. Melodijās un vārdos saklausāmas nojausmas, vilinājumi, dabas parādības.  Bet patiesībā šeit ir tēlaini atklāts ceļš un tikšanās ar cilvēka apslēpto dziļāko būtību – ēnu, ilgām un sapņiem.  

Izrādes idejas, scenārija, melodiju un tekstu autore ir Limbažu Bērnu un jauniešu vokālās grupas “Pogas” vadītāja Dace Robule. Šī izrāde ir Limbažu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk Limbažu BJC) vokālās grupas "Pogas" 30 gadu jubilejas pasākums, kura īstenošanā iesaistīsies speciālisti, iestādes darbinieki un vecāki. "Pogas" ir vokālā grupa, kuru pazīst ne tikai Limbažu novadā, bet arī Latvijā. Katru gadu grupa ar augstiem rezultātiem piedalās valsts mēroga skatēs un konkursos. 2022 gada 17. septembrī Limbažu kultūras namā notiks muzikālā izrāde "Citāds mežs".

Mērķi

Sekmēt  bērnu un jauniešu vispusīgu un harmonisku personības attīstību, iesaistot saturiskā, mākslinieciski pilnvērtīgā muzikālā projektā, kurā apvienotas dziedāšanas, aktieru meistarības, ritmisko  kustību, skatuves kultūras  prasmes,  dodot iespēju gan jaunajiem māksliniekiem, gan skatītājiem muzikālajā stāstā sajust un izprast dabas un cilvēka nedalāmo vienību un nozīmi.

Uzdevumi

Attīstīt un pilnveidot dziedātāju prasmes, skatuves kultūru un stiprināt kolektīvu publiskās uzstāšanās iemaņas;

Izstrādāt izrādes konceptu, aktualizējot dabas nozīmi cilvēka dzīvē, to nedalāmību;

Rosināt dziedātāju kustības attīstību vietējā kopienā, izprotot tās nozīmi skolēnu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanā, socializācijā un idividuālajā izaugsmē;

Sniegt emocionālu gandarījumu muzikālās izrādes "Citāds mežs" skatītājiem un organizētājiem, sekmējot vietējās kultūrvides attīstību.

1. Prioritāte

Piedaloties šajā projektā dalībniekiem būs iespēja sevi pilnveidot un uzlabot psihoemocionālo stāvokli. Dziesma ir kā izglītošanas un personības veidošanas līdzeklis attieksmē pret dabu, savu iekšējo būtību un līdzcilvēkiem, liekot aizdomāties par dabas un cilvēka nedalāmību. Šobrīd jo īpaši svarīgi ir vokālās grupas dalībniekiem sniegt iespēju sevi parādīt, uzstāties publikas priekšā, jo pandēmija dziedātājiem ir atstājusi emocionālas sekas, kuru novēršanā visiem aktīvi jāiesaistās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs izrādes dalībnieku vecāki un skatītāji, kuri apmeklēs izrādi (apmēram 300);
Izrādes ieraksts būs pieejams skolām, kur to varēs izmantot kā mācību metodisko materiālu;
Ikviens interesents varēs iegādāties izrādes dziesmu albūmu;

Pēc projekta īstenošanas plānots izrādi parādīt arī Salacgrīvas, Alojas, Staiceles un Ainažu pilsētās.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Sagatavota muzikālā izrāde "Citāds mežs" - vokālās grupas "Pogas" 30 gadu jubilejas pasākums, kas notiks Limbažu kultūras namā 2022. gada 17. septembrī.

2. Izveidotas četras fonogramas, papildinot izrādes krāsas un konceptu.

3. Samontēts video, audio materiāls muzikālajai izrādei, papildinot dziesmas ar vizuālu dabas materiālu.

4. Izstrādāti 70 skatuves tērpi, paspilgtinot izrādes skatuvisko noformējumu.

5. Ierakstīts muzikālās izrādes "Citāds mežs" dziesmu albūms, kuru iegādāties var ikviens interesents.

6. Izgatavots muzikālās izrādes "Citāds mežs" video ieraksts, kas sagatavots kā skolu metodiskais materiāls.

7. Pilnveidotas 70 dziedātāju prasmes, apgūtas skatuves iemaņas, veicināta kolektīva sadarbība, kā arī sniegts psihoemocionālais atbalsts;

8. Popularizēta dziedāšanas kustība vietējā kopienā un veicināta izpratne par dziesmas un tās satura nozīmi cilvēka dzīvē;

9. Papildināta vietējā kultūrvide ar kvalitatīvu izrādi, kurā aplūkotas sabiedrībai nozīmīgas tēmas - dabas un cilvēka mijiedarbība, cilvēka loma dabā, slēptākās cilvēka maņas un dabas ietekme uz tām.