Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
3994.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3150.00 EUR
Līdzfinansējums:
844.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2205,00 EUR

Kopsavilkums

Eiropas Arheoloģijas dienu 2022 ietvaros  17. - 19. jūnijam sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrību iecerēts rīkot pasākumu bērniem Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā (ĀEAP), kas ļautu gūt jaunākajai paaudzei priekšstatu par to, kā  top vēstures stāsti par vissenākajām dienām un kāda loma tajā ir arheologam, kā arī pievērst uzmanību arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumam. Īpaši šim pasākumam taps ekspozīcija, kurā vienkāršā un ilustratīvā veidā informatīvās planšetēs būs skaidrots, kas ir arheoloģija, ar ko nodarbojas arheologs. Būs tikšanās ar arheologu un sarunas par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu arheoloģijā un arheoloģisko atradumu vecuma noteikšanas metodēm. 18. jūnijā visas dienas garumā bērni varēs līdzdarboties darbnīcās - iejusties gan arheologa lomā improvizētā izrakuma laukumā, gan trenēties “senajās tehnoloģijās” darbnīcā “Graudberzis” un eksperimentēt darbnīcā “Māls” vai  atpazīt senlietas. Ar pasākumu Āraišu ezerpilī vēlamies rosināt jaunajā paaudzē interesi par savas zemes kultūrvēstures liecībām, tās pētniecību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī popularizēt senās Āraišu ezerpils rekonstrukciju gan Latvijā, gan citu Eiropas Arheoloģijas dienu dalībvalstu vidū. Projekta rezultātā tapušie vērtīgie informatīvie materiāli un uzskates līdzekļi sekmīgi pēc pasākuma noslēguma tiks izmantoti turpmākajā muzejpedagoģiskajā darbā ar bērnu auditoriju ĀEAP.

Mērķi

Pasākuma mērķis ir vairot bērnu un jauniešu vidū interesi un zināšanas par arheoloģiju un senvēsturi, rosināt cieņpilnas  un atbildīgas attieksmes pret kultūrvēsturisko mantojumu veidošanos, kā arī popularizēt Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku kā unikālu kultūrvēstures mantojuma apskates  vietu Vidzemē, kur iespējams vienviet izzināt senvēsturi secīgi pa posmiem, aptverot akmens, bronzas un dzelzs laikmetu.

Uzdevumi

1. Sagatavot āra ekspozīcijai nepieciešamās informatīvās  planšetes, uzskates materiālus un darba lapas, kurās vienkāršā un ilustratīvā veidā izskaidrots, kas ir  arheoloģija, ar ko nodarbojas arheologs; iekļautas fotogrāfijas par izrakumu gaitu  Āraišu ezerpilī.

2. Sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrības arheologiem, noorganizēt izglītojošus pasākumus bērniem ar līdzdarbošanās iespējām -  eksperimentālās “seno tehnoloģiju” darbnīcas “Graudberzis”, un “Māls”, kā arī  darbnīcas “Arheoloģiskie izrakumi” un "Atpazīsti senlietas".

3. Nodrošināt nepieciešamos rekvizītus darbnīcu un aktivitāšu norisei – izgatavot smilšu kasti ar atradumu replikām, izgatavot lielformāta saliekamo puzli senlietu attēlu atpazīšanai (3 gb), sagatavot arheologa darba rīku komplektu demonstrācijai, arheoloģiskā kultūrslāņa demonstrāciju.

4. Noorganizēt sarunas ar arheologu par tēmām - mūsdienu tehnoloģijas arheoloģiskajā izpētē, metodes arheoloģisko atradumu vecuma noteikšanai.

5. Izveidot fotoreportāžu – atskatu uz pasākumu publicēšanai sociālajos tīklos, lai popularizētu publiskajā telpā Eiropas Arheoloģijas dienas notikumu un tā paustās vērtības plašākai sabiedrībai.

1. Prioritāte

Āraišu ezerpils Arheoloģisko parks kā unikāla kultūrvēstures mantojuma apskates vieta Vidzemē ir ideāli piemērota bērnu un jauniešu iesaistei kultūras mantojuma izglītības procesā. Eiropas Arheoloģijas dienu ietvaros organizētās aktivitātes Āraišos vērstas, lai sniegtu iespēju jaunākajai paaudzei līdzdarboties senvēstures izziņas procesā un sekmētu kultūras mantojuma vērtības apziņu bērnu un jauniešu auditorijā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenā pasākuma mērķgrupa ir bērni un jaunieši - auditorija, kura nākotnē būs atbildīga par kultūras mantojuma saglabāšanu. Sagaidāms, ka Eiropas Arheoloģijas dienu aktivitātes ĀEAP piesaistīs apmeklētājus, kuriem jau ir interese par vēsturi un arheoloģisko mantojumu, gan arī pievērsīs senvēstures apguvei jaunus interesentus bērnu un jauniešu vidū. Pastarpināti projekta mērķauditoriju veido arī interesenti par kultūrvēsturisko mantojumu citās Eiropas Arheoloģijas dienu dalībvalstīs.

Paredzamie projekta rezultāti

Eiropas Arheoloģijas dienu aktivitātes iepazīstinās bērnus un jauniešus ar arheoloģisko mantojumu, vairos zināšanas par senvēsturi un tās pētniecības metodēm. Iespēja līdzdarboties un iemēģināt savu roku improvizētā izrakuma laukumā, kā arī  eksperimentēt ar senajām metodēm māla vai graudberža darbnīcās ļaus bērniem labāk izprast, kā no izrakumos iegūtā atraduma top vēstures stāsts par senču dzīves veidu pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Praktiskā iesaiste modinās mazajos apmeklētājos zinātkāri un dos impulsu uzzināt par vēsturi plašāk.

Projekta īstenošanas rezultātā bērnu un jauniešu auditorijai veidosies ciešāka saikne ar kultūras mantojumu, labāka izpratne par tā vērtību un saglabāšanas nozīmīgumu, kā arī tiks stiprināta piederības sajūta Latvijas  kultūrtelpai.

Projekta ietvaros tiks radīti kvalitatīvi izglītojoši uzskates līdzekļi: izglītojoši informatīvas planšetes, darba lapas, saliekamas puzles senlietu atpazīšanai, kas tiks izmantoti arī pēc pasākuma beigām un integrēti turpmākajā ĀEAP muzejpedagoģiskajā darbībā.

Eiropas Arheoloģijas dienas piesaistīs ĀEAP jaunu auditoriju, sekmēs Āraišu ezerpils arheoloģiskā pieminekļa atpazīstamība gan Latvijā, gan arī citās Eiropas arheoloģijas dienu dalībvalstīs. Sagaidāms, ka Eiropas Arheoloģijas dienas Āraišos trīs dienu ietvaros varētu apmeklēt ap 600 cilvēku, taču cilvēku skaits, kas gada griezumā ĀEAP apmeklējuma laikā  izmantos arheoloģijas tēmai veltītos uzskates līdzekļus, varētu būt  pāri tūkstotim.