Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA DESIGN NEST
Projekta kopējās izmaksas:
8781.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6990.00 EUR
Līdzfinansējums:
1791.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts Dienas nometne “Artburgas nometne”

ir kultūras un mākslas pieredžu piesātināts piecu nometnes dienu cikls Garkalnes (Ropažu novada) sākumskolas vecuma bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Vasara skolēniem ir nometņu laiks. Tajās iespējams ne tikai lieliski pavadīt pavadīt laiku, bet arī apgūt un pilnveidot dažādas prasmes, kas palīdz augt un integrēties kā lokālajā tā globālajā kultūrtelpā. Taču bieži šī iespēja materiālu apsvērumu dēļ tiek liegta maznodrošināto ģimenu bērniem. Šī iemesla dēļ, sadarbībā ar Ropažu novada Garkalnes pagasta Sociālā dienesta struktūrvienības darbiniekiem, iecerēts īstenot projektu - piecu radošo nometnes dienu ciklu,  kura ietvaros 30 Garkalnes sākumskolas vecuma bērni varēs iepazīties ar Vidzemes kultūrvidi caur kultūras un mākslas pieredzes vidēm dažādās aktivitātēs. Dienas nometņes dalībnieki dosies ekskursijā iepazīties ar keramikas cepli Rūsiņu, spēlēs kriketu, kas ir mūsdienu Vidzemes kultūrtelpas sastāvdaļa, dosies dabā un mācīsies paši pagatavot Vidzemei raksturīgu maltīti, pētīs Garkalnes kultūrvidi un reflektēs par to dažādos mākslas materiālos.

Projekts īstenotāji ir jau vairāk kā četrus gadus sevi veiksmīgi ir apliecinājuši kā kvalitatīvu interešu izglītības programu veidotāji un ar savu projekta piedāvājumu bagātinās kultūras/mākslas pieredzes iespējas un  pieejamību arī materiāli mazāk nodrošinātai sabiedrības daļai.

 

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis:

Veicinot jaunradi un izziņas prasmes bērnos, nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas procesu un tā pieejamību vienā no Vidzemes kulūrvidēm - Garkalnē, saglabājot un  attīstot Vidzemes reģionam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Īstermiņa mērķis:
Izveidot Vidzemes vērtībās un kultūras telpas prioritātēs  balstītu dienas nometni bērniem no maznodrošinātām ģimenēm

 

Uzdevumi

1.Sagatavošanās projekta realizācijai

1.1. Metodiskais darbs ar projekta komandas realizētājiem

1.2. Materiālu sagāde

1.3. Nometņu vietas iekārtošana

1.4. Sadarbības līgumu slēgšana ar norises vietu (Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo pamatskolu, Sociālo dienestu, medicīnisko personālu, vecākiem, ēdinātājiem, pedagogiem, radošo aktivitāšu vadītājiem u.c.)

 

2. Dienas nometņu cikla dienu galvenās aktivitātes:

2.1.Izbraukums pie keramiķes Zanes Melnaces - Priednieces un viņas zirgiem Valmierā. Radošanās māla darbnīcas. 

Iepazīšanās ar melnās keramikas cepli Rūsiņu. Aktivitātes ar Zanes zirgiem. 

2. 2. Krokets ar Sarmīti Šteini

2.3.Mākslas nodarbības ar Elīnu Vojevodu un Lindu Freimani ( ģipša dabas formu lējumi, gleznošana uz ūdens, dabas formu nospiedumi traukos u.c aktivitātes)

2.4. Pārgājiens ar Mārtiņu Bahmani

2.5. Ēdienu pagatavošana ar Mārtiņu Bahmani, Elīnu Vojevodu

2.6. Āra kustīgo spēļu gars ar nometnes skolotājiem

3. Publicitāte

3.1. vismaz 2 raksti rakstu avotos

3.2. vismz 15 publikācijas sociālajos tīklos

4. Atskaišu sagatavošana

 

1. Prioritāte

Projekts un tā saturs veidots atbilstoši VKP 2022 programmas izvirzītajām kopējām prioritātēm, kas paģēr kultūvides izziņu un tās praktizēšanu, akcentējot Bērnu un jauniešu veiksmīgu iesaisti kultūras procesos, kvalitatīva izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c..

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenotāji piedāvā iespēju nodarbināt ar vietējo kultūrvidi izzinošām un radošām aktivitātēm bagātu piedzīvojumu laikā, kad skolās aktīvais mācību laiks ir noslēdzies un ir vajadzības kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Vistiešākie projekta ieguvēji ir Ropažu novada Garkalnes maznodrošināto ģimeņu bērni , kuru ģimenēm nav brīvu resursu, lai dotu saviem bērniem iespēju pieredzēt nometņu burvību, un arī vecāki, kuri zinās, ka šis laiks bērniem ir aizpildīts.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

  • īstenots piecu dienu nomete  bērniem no maznodrošinātām ģimenēm,
  • 30 bērni būs guvuši ieskatu un izzinājuši Vidzemes kultūrvēsturiskā novada kultūras/mākslas vidi un būs piedalījušies tās veidošanā.
  • īstenota viena eksursija uz keramikas darbnīcu
  • īstenots  viens piedzīvojums/pārgājiens mežā un kopīga pusdienu gatavošana
  • īstenota kulturālā sporta aktivitāte - lokālais kroketa čempionāts
  • 2 raksti rakstu mēdijos
  • vismaz 15 publikācijas  projekta norises laikā sociālajos tīklos


 

Kvalitatīvie rezultāti:

  • būs bagātināta Vidzemes kultūrtelpa ar kvalitatīva satura izglītojošu kultūrprogrammu par radošumu,
  • bērniem  būs  bijusi iespēja pieredzēt kultūras/mākslas procesu veidošanas pamatus,
  • kvalitatīvi un jēgpilni pavadīts laiks.