Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Mazā Brīnumzeme
Projekta kopējās izmaksas:
4800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3700.00 EUR
Līdzfinansējums:
1100.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Pateicoties 2021. gadā uzsāktajai Liepas kopas iniciatīvai Līču Laņģu klinšu takas “glābšanā”, aicinot pie viena galda visas iesaistītās puses, ir nonākts pie risinājuma, ka stāvlaukums pie Lielās ellītes ir arī sākums vienai no šobrīd Latvijā populārākajām dabas takām. Tādējādi Liepas ciemata galvenās ielas ietve ir kļuvusi par posmu, kas savieno Lielās ellītes stāvlaukumu ar līdz šim ierasto Līču – Laņģu klinšu takas sākumu pie Lodes ielas. Lai pastaigu pa Liepas ciematu padarītu saistošāku gan vietējiem, gan ciemiņiem, vietējā kopiena vēlas šajā posmā izvietot dažādus brīvdabas elementus, kas ļautu iepazīt un popularizēt Liepas pagasta bagāto dabu, kultūrvēsturi, dažādos notikumus, cilvēkus un viņu radītos mākslas darbus. Brīvdabas ekspozīcija būtu pieejama ikvienam un jebkurā laikā, ļaujot iepazīt daudzveidīgo Liepas pagasta mantojumu un veidojot jaunas izziņas pieredzes. Ekspozīcijas elementi ļautu padarīt pievilcīgāku ciemata vidi un palīdzētu turpināt uzsākto mērķtiecīgo darbu pie Liepas kā unikālas un kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas popularizēšanas.

Lai turpinātu un papildinātu jau aizsāktās iniciatīvas, šī projekta ietvaros, līdz 2021. gada beigām, notiks:

  1. Liepas pagasta dabas bagātību, kultūras, vēstures notikumu, mākslas, dzejas un prozas darbu apkopošana, izpēte un ar to saistīto vizuālo materiālu atlase;
  2. ekspozīcijas koncepcijas izstrāde un testēšana Liepas kopienā un fokusa grupās;
  3. ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas, dizaina skiču un tehniskā projekta izstrāde.

Projekta rezultātā plānots paveikt ekspozīcijas sagatavošanas darbus tādā apjomā, kas 2023.-2024.gadā, sadarbībā ar pašvaldību, ļautu veikt ekspozīcijas elementu izveidi un uzstādīšanu.

Mērķi

Izcelt un ļaut iepazīt Liepas pagasta dabas, kultūrvēsturisko bagātību un nemateriālo mantojumu.

Piedāvāt jaunas pieredzes un brīvdabas izziņas piedāvājumus, kas mudina iepazīt Liepas pagastu.

Veicināt vietējo iedzīvotāju iesaisti sakārtotākas ciemata vides veidošanā, liepēnieša identitātes apzināšanā un pašapziņas celšanā, kā arī Liepas vēstures iepazīšanā.

Turpināt apzināt un iesaistīt vietējos cilvēkus kopienas darbā un vienotā informācijas laukā, lai Liepas pagasts ar laiku kļūtu par tikpat jaudīgu kultūrvēstures pagastu kā Piebalga.

Uzdevumi

1. Veikt ciemata teritorijas (Rūpnīcas ielai pieguļošo dabas un vides objektu) izpēti un aktuālā stāvokļa novērtēšanu.

2. Sadarbībā ar novadpētniekiem un kopas dalībniekiem, apzināt nozīmīgu Liepas pagasta dabas bagātību, kultūras, vēstures notikumu, personību un mākslas materiālu faktus iekļaušanai ekspozīcijā, veikt atlasi.

3. Izstrādāt ekspozīcijas satura idejas.

4. Testēt koncepcijas idejas Liepas kopienā un fokusa grupās.

5. Izstrādāt ekspozīcijas dizaina koncepciju, skices un tehnisko projektu.

Projekta galaprodukts:

Liepas pagasta kultūrvēstures brīvdabas ekspozīcijas tehniskais projekts.

 

2. Prioritāte

Projekts atbilst prioritātei nr.2. Projekta mērķis ir apzināt un popularizēt Vidzemes reģiona kultūras un dabas mantojumu, piedāvāt jaunas, interaktīvas pieredzes tā iepazīšanai. Tādējādi turpinot iepriekšējos gados aizsākto darbu pie Liepas pagasta kultūrainavas popularizēšanas un unikālās kultūrvides saglabāšanas. Liepas kopiena ir viena no Latvijā aktīvākajām vietējām kopienām. Projekti ir viens no veidiem, kā kopiena virza vietējiem iedzīvotājiem būtiskas iniciatīvas un saliedējas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ikviens Liepas iedzīvotājs. Katrs, kas brauks cauri Liepas ciematam vai ieradies uz Lielās ellītes vai Līču – Laņģu klinšu takas pastaigu. Ģimenes, skolēni, individuālie tūristi, Cēsu novada iedzīvotāji. Mērķis piesaistīt, ieinteresēt turpināt apceļot Liepu, apskatot vēl citus dabas, kultūras, vēstures vai nemateriālā mantojuma izziņas objektus, kas atrodas Liepas pagastā. Pamanīt un iepazīt Liepu caur mākslu, dzeju, kino un māla slāņiem, izzināt nu jau zudušās Liepas un Lodes bruņuzivs stāstus.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks izveidota Liepas ciemata teritorijas brīvdabas ekspozīcijas koncepcija, saturs, dizaina skices un tehniskais projekts. Šo koncepciju un tehnisko projektu, sadarbībā ar Priekuļu apvienības pārvaldi, plānots realizēt brīvdabā 2023.–2024.gadu laikā.

Palielināsies Liepas pagasta dabas, kultūrvēstures objektu, tūrisma un ēdināšanas uzņēmumu apmeklētāju skaits.

Pieaugs vietējo iedzīvotāju interese un iesaiste ciemata vides sakārtošanā, zināšanas par pagasta vēsturi, kā arī lepnums par piederību Liepas kopienai.