Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "GreenFest"
Projekta kopējās izmaksas:
26870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5850.00 EUR
Līdzfinansējums:
21020.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4095,00 EUR

Kopsavilkums

Jau piekto gadu “GreenFest” pulcēs apmeklētājus uz zaļā dzīvesveida festivālu ar aicinājumu - domā zaļi, rīkojies viedi, dzīvo veselīgi! “GreenFest” projektā, paralēli lekcijām, diskusijām un radošajām darbnīcām, īpaša uzmanība tiek veltīta mākslai kā komunikācijas veidam.
2022. gada 10. septembrī "GreenFest'22" notiks Siguldas tirgus laukumā, 17. septembrī Valmiermuižā un divas festivāla dienas 1. un 2. oktobrī plānotas Cēsīs, Ruckas muižā un parkā, kur turpināsim jau iepriekšējos gados aizsāktās publiskās diskusijas par to, kā Gaujas Nacionālā parka (turpmāk GNP) teritorija var kļūt par pirmo bioloģisko reģionu Latvijā, kā arī veicināsim ikviena cilvēka iesaisti zaļa un ilgtspējīga dzīvesveida praktizēšanai ikdienā.

Mērķi

Vīzija:

• BIO GNP'2027

• BIO Latvija

Ilgtermiņa mērķi:

• Veicināt mērķauditorijas un kopumā sabiedrības domas un darbības, rīkoties arvien zaļāk;

• Sekmēt auditorijas iesaisti zaļa un ilgtspējīga dzīvesveida praktizēšanai ikdienā.

Projekta īstermiņa mērķi:

• Veidot un attīstīt sabiedrības izpratni par cilvēkam un dabai draudzīgu dzīvesveidu un uzņēmējdarbību;

• Bagātināt auditorijas skatījumu un zināšanas par izvirzītajām tēmām;

• Radīt kultūrvidi;

• Bagātināt kultūras un mākslas daudzveidību.

Uzdevumi

Uzdevumi:

 • Turpināt diskusiju par Gaujas Nacionālo parku kā bioloģiskas saimniekošanas apgabalu;

 • Piesaistīt idejai un procesam arvien plašāku auditoriju;

 • Izcelt aktuālas tēmas caur ekspertu, pētnieku, lektoru un mākslinieku iesaisti;

 • Izglītot un sniegt praktiskus padomus iesaistītajiem un sabiedrībai par viedu saimniekošanu un veselīgu dzīvesveidu ikdienā, to skaitā sniegt praktiskus padomus zaļas uzņēmējdarbības veicināšanā;

 • Piesaistīt projektam brīvprātīgos no Cēsīm, Valmieras, Siguldas un GNP reģiona;

 • Festivāla saturu un māksliniecisko formu saglabāt dažādās platformās un fiksēt īsfilmā;

 • Uzrunāt un iesaistīt sabiedrībā pazīstamas personības un māksliniekus vides tēmu aktualizēšanā;

 • Uzrunāt un iesaistīt Cēsu, Valmieras un Siguldas novada ģimenes zaļā, videi draudzīgā dzīvesveidā;

 • Izcelt uzņēmējus, kuri savā darbībā izmanto videi draudzīgus risinājumus;

 • Sadarboties un kopīgi ar citām partnerorganizācijām īstenot festivāla mērķus;

 • Veicināt lauksaimnieku, videi draudzīgu uzņēmēju un patērētāju sadarbību.

2. Prioritāte

Projekts "GreenFest'22" pēc savas būtības atbilst visām definētajām prioritātēm:
• Projekts kvalitatīvi iesaista bērnus un jauniešus kultūras procesos, gan izglīto caur aktivitātēm;
• Projekts veicina radošu sadarbību starp novadiem un institūcijām, attīstot un izglītojot vietējās kopienas;
• Pojekts bagātina kultūras un dabas sintēzi, veidojot vides mākslas objektus un vides dejas performances, tās fiksējot īsfilmā.


Ieguvēji un mērķauditorija

Projekts paredz ar mērķētām mārketinga aktivitātēm uzrunāt un sasniegt:
• Cēsu iedzīvotājus;
• Siguldas iedzīvotājus;
• Valmieras iedzīvotājus;
• Vidzemes reģiona iedzīvotājus;
• Latvijas un citu valstu iedzīvotājus - kultūrtūristus, t.sk. bērnus, jauniešus, ģimenes ar bērniem, pilsētas un lauku iedzīvotājus, ekonomiski aktīvus iedzīvotājus, seniorus, personas ar īpašām vajadzībām. Festivāls ir demokrātisks un atvērts ikvienam.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rādītāji

• Festivāla dienu skaits Siguldā - 1 diena;

• Festivāla dienu skaits Valmiermuižā - 1 diena;

• Festivāla dienu skaits Cēsīs- 2 dienas;

 

• Sadarbības partneri festivāla aktivitāšu organizēšanā - vismaz 17 dažādas organizācijas;

• Lekciju un diskusiju skaits festivālā - vismaz 12 gab.;

• Darbnīcas ar apmeklētāju iesaisti - vismaz 12 gb. t.sk. ģimenēm ar bērniem organizētās darbnīcas - 7 gb. ;

• Izrāde bērniem - 1 gab.;

• Vides dejas performances četru dienu ilgumā un 1 iestudējums;

• Notikušo bioloģisko produktu un videi draudzīgu ražotāju tirgus dienu skaits - 4 dienas;

• Iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju kopējais skaits Bio tirgū - vismaz 40;

• Apmeklētāju skaits visās lekcijās (ja nebūs pulcēšanās ierobežojumi) - 1000 cilvēku;

• Kopējais Festivāla apmeklētāju skaits četrās dienās - 4000 cilvēku ;

• Festivāla notikumu atspoguļojums medijos pēc festivāla - vismaz 7 raksti/sižeti;

• Skatījumu skaits online un post tiešraidēm no festivāla interneta platformās - 12 000.

Kvalitatīvie rādītāji:

• Palielināta sabiedrības izpratne par vides un cilvēka dzīves kvalitātei aktuālām tēmām / videi draudzīgu dzīvesveidu/ saimniekošanu;

• Cēsu, Valmieras un Siguldas novada iedzīvotājiem, un plašākai sabiedrībai sniegta iespēja piedalīties diskusijās un izteikt viedokli par vides un cilvēka veselības tēmām;

• Tiks veicināts un stiprināts Cēsu, Valmieras un Siguldas novada pašvaldības kā zaļas, uz ilgtspējīgu attīstību vērstas un dabai draudzīgas pašvaldības tēls, tiecoties kļūt par bezatkritumu pilsētu;

• Cēsu, Valmieras un Siguldas novada iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai sniegta iespēja iegādāties bioloģisku pārtiku, satiekot pašus pārtikas ražotājus un amatniekus, tādējādi caur tiešiem kontaktiem stiprinot vietējo kopienu;

• Veicināta Cēsu, Valmieras un Siguldas novada iedzīvotāju līdzdalība vides un dabas aizsardzībā, lai radītu ilgtspējīgu sabiedrības un Latvijas valsts attīstību;

• Vismaz 3 no festivāla laikā aktualizētajām tēmām tiktu tālāk atspoguļotas medijos, raisot tālākas diskusijas pēc festivāla norises Cēsīs.