Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība ĶOŅU KALNA DZĪVES SKOLA
Projekta kopējās izmaksas:
3810.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2260.00 EUR
Līdzfinansējums:
1550.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2260,00 EUR

Kopsavilkums

Koča, pļepenīca, ripiņputra...Katrā vietai ir raksturīgas savas gastronomiskās tradīcijas, tāpat kā vietvārdi, kas ir svarīgs valodas, vēstures un ģeogrāfijas avots. Projektā vēstures stāstu vākšanai izvēlēta putras un vietvārdu tēmas, jo Dīķeru muižas senais nosaukums Puderkull no igauņu valodas nozīmē Putras ciems. Prezentācijas pasākums plānots Starptautiskajā Putras dienā 10.10. Dīķeru muižā. Projekts paredz iesaistīt dažāda vecuma sabiedrību vietvārdu, stāstu apzināšanā, digitalizēšanā un popularizēšanā. No kopienas attīstības viedokļa tas ir nozīmīgi tādām mazām vietām kā Ķoņi, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas iedzīvotājiem zudusi vietas identitātes nozīme kopējā novada fonā, tomēr ar savu ieguldījumu dalībnieki veicinātu vēsturiskā mutvārdu mantojuma saglabāšanu un vietas popularizēšanu. Piekrišanu dalībai jau izteikušas vairākas Valmieras novada bibliotēkas, Mazsalacas stāstnieku pulciņš, Naukšēnu vidusskola, atsevišķi iedzīvotāji. Aicinājums dalībai tiks izplatīts visā Valmieras novadā. Lai uzvērtu mutvārdu liecību nozīmi, iedvesmotu un virzītu pareizā faktu vākšanā, paredzētas ekspertu lekcijas, vēlākā posmā nodarbības, kā pasniegt stāstus citiem. Nodarbības notiks daļēji klātienē, nodrošinot videotranslāciju tiem, kuri nevar pievienoties, tā aptverot plašāku auditoriju. Vasarā dalībnieki vāks materiālus, savstarpēji tiksies un konsultēsies ar kuratoriem. Putras dienā prezentēs daļu apkopoto materiālus un dzīvos stāstus, uz vietas vārīs un degustēs putras, vēlāk notiks darbs pie materiālu digitalizēšanas un ievietošanas Valmieras bibliotēkas novadpētniecības platformā, iespējams, vākums papildinās arī Latvijas vietvārdu datubāzi.

Mērķi

Apzināt un saglabāt tagadējā Valmieras novadā ietilpstošajās kultūrvēsturiskajās apdzīvotajās vietās raksturīgās vērtības - ģeogrāfiskus vietvārdus un putras gatavošanas tradīcijas.

Bagātināt kultūrvidi, saglabājot senās un attīstot jaunas tradīcijas, izmantojot un popularizējot savākto  kultūras mantojumu, veicināt savāktā materiāla pieejamību digitālā formā jebkuram interesentam.

Uzdevumi

1. Apzināt kolektīvus (interešu grupas, klases u.c.) un individuālus interesentus, kuri gatavi iesaistīties vietvārdu un stāstu vākšanā - Kadrija Mičule, Agrita Gruzdiņa.

2. Nodrošināt dalībniekiem 4 izglītojošas lekcijas un meistarklases, iedvesmojot un praktiski ievirzot vietvārdu un dokumentālo stāstu vākšanai.

Lektori un darbnīcu vadītāji:

1) Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite

2) Latvijas Universitātes aģentūras „Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns

3) Valmieras bibliotēkas novadpētniecības eksperte, projekta konsultante Agita Lapsa

4) Skolotāja, stāstniece,  projekta koordinatore Agrita Gruzdiņa.

3. Nodrošināt lekciju un meistardarbnīcu video fiksāciju un translēšanu neklātienes dalībniekiem, saglabāt ierakstus, Klāvs Skrastiņš.

4. Materiālu vākšana. Nodrošināt dalībniekiem darba grupas (K.Mičule, A.Gruzdiņa, A.Lapsa) individuālas konsultācijas projekta gaitā par neskaidrajām tēmām, tiekoties konkrētajās apdzīvotajās vietās vai attālināti. Veicināt savstarpēju dažādu kopienu tikšanos un pieredzes apmaiņu, iedrošinot un rosinot jaunrades izpausmes stāstniecībā. Sagatavot daļu materiāla prezentācijai pasākumā

5.Prezentēt daļu savāktā materiāla pasākumā "Putras diena Putras ciemā", stāstot stāstus, gatavojot un degustējot putras. Rosināt iesaistīto dalībnieku piedalīšanos klātienē, nodrošinot transportu.

6.Sagatavot, digitalizēt un ievietot materiālus Valmieras bibliotēkas platformā, http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba.

2. Prioritāte

Katrai apdzīvotai vietai ir raksturīgi vietvārdi un gastronomiskās tradīcijas. Izvēlēta putras tēma, jo Dīķeru senais nosaukums Puderkull igauniski ir Putras ciems. Ar šo projektu vēlamies iesaistīt sabiedrību vietvārdu, stāstu apzināšanā, digitalizēšanā un popularizēšanā. Atbilst arī 1.prioritāte, jo izpētē plānojam iesaistīt arī skolēnus.
Projekts rosina aktivizēt vietējās kopienas, ļauj fiksēt un nostiprināt vietējo identitāti, kas, pēc iedzīvotāju teiktā, zudusi pēc novadu reformas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Iegūs ikviena vietējā kopiena, kurā stāsti tiek vākti: saglabājas vēsturiskais materiāls, tas tiek popularizēts, veicināta iedzīvotāju piederības sajūta, vietas identitāte
Individuālie dalībnieki praktiskā darbībā apgūst jaunas prasmes - materiālu vākšanā un stāstniecībā
Pasākuma apmeklētāji iegūst ne tikai izklaidi, bet arī jaunas zināšanas
Papildināts Valmieras bibliotēkas digitālais novadpētniecības krājums, iesaistīto bibliotēku novadpētniecības bāze, kas pieejami ikvienam interesentam

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzams, ka projektā piedalīsies vismaz 30 individuāli vietvārdu un mutvārdu nemateriāla kultūras mantojuma vācēji un vismaz 6 kolektīvi (interešu vai klašu grupas, iestādes), sagatavoti vismaz 20 digitalizējami materiālu kopumi Valmieras bibliotēkas mājas lapas novadpētniecības platformā (jo ne viss atsevišķi savāktais materiāls ir izmantojams digitalizēšanai).Tiks papildināti vismaz 5 bibliotēku novadpētniecības materiāli, kas pieejami ikvienas apmeklētājam

Pasākumā Dīķeru muižā paredzami vismaz 150+ apmeklētāji. 

Projektā sasniegtais tiks prezentēts Valmieras novada pagastu, pilsētu, skolu publisko bibliotēku seminārā, kas sasniedz vairāk kā 60 bibliotēkas (bibliotekāru skaits ir vismaz  2x lielāks).

Valmieras bibliotēkas mājas lapas novadpētniecības sadaļas vidējais virtuālais apmeklējums 2021.gadā ir vairāk kā 33 900, unikālie skatījumi - vairāk kā 22 100, viena šķirkļa skatījums vidēji 1053. Tas norāda, ka cilvēki interesējas par novadpētniecības tēmām un tās ir pieejamas visiem, ne tikai bibliotēku lasītājiem. Paredzams, ka jauniegūto materiālu pieejamība izraisīs tādu pašu interesi

Presē un sociālajos kanālos publicētais sasniegs vairāku desmitu tūkstošu auditoriju. Gaidāms, ka tas iedvesmos arī citas kopienas katram savā apvidū pievērsties fiksēt un saglabāt vēl esošo, bet  zūdošo nemateriālo kultūras un dabas mantojumu - vietvārdus un stāstus ap un par tiem, kā arī šo materiālu darīt pieejamu plašākai sabiedrībai.