Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Fonds SANA MARE" nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
660.00 EUR
Līdzfinansējums:
240.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Radošās domāšanas un mūzikas darbnīca bērniem” ir trīs dienu domas attīstības, telpas un mākslas kā arī mūzikas nodarbību cikls. Bērni caur sajūtām, domām, darbībām liks lietā savu radošumu un mācīsies brīvi izpausties un izteikties. Caur spēles elementiem būs iespēja satikties ar mākslu un mūziku, un pašiem izteikties šais jomās. Mācīsimies tēlaino domāšanu un izteiksmes veidus, kā arī attīstīsim visas bērnu maņas un prasmes.

 

Mērķi

Mērķis ir audzināt jauno paaudzi radoši un mācīt radošo domāšanu, kas ir attīstītas sabiedrības pamats un cieš digitalizācijas procesā. Radošā doma, vizuālā un  telpiskā domāšana un radošums mūzikā ir vērtības kuras jāatbrīvo un jāattīsta bērnos. Radošas personības ir sabiedrības virzītājspēks, un mūsu darbnīca būs ieguldījums šai lielajā nākotnes projektā.

Uzdevumi

1. Nodarbības stundu plāna izstrāde atbilstoši koncepcijai

2. Nodarbībās izmantojamo materiālu un instrumentu sagāde

3. Mūzikas instrumentu un materiālu transportēšana

4. Nodarbību vadīšana

5.  Atskaites nodošana

 

1. Prioritāte

Projekts atbilst 1. prioritātei jo tas ir tieši attīsta bērnu radošo domāšanu mākslas un mūzikas jomā kā arī konceptuālās domāšanas jomā. Projekts veicina izpratni un iesaisti mākslas procesos, un dos jaunas pieredzes iespējas mūzikā saskaroties ar dažādu mūzikas instrumentu izmantošanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona bērni

Paredzamie projekta rezultāti

Pēc līdzīgas iepriekšējo gadu pieredzes prognozējam ap 20 bērnu lielu grupu.