Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe", SLO
Projekta kopējās izmaksas:
6055.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5055.00 EUR
Līdzfinansējums:
1000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Veicot Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu  izpēti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, Drabešu muižas Amatu mājā apkopots un izpētīts pietiekams materiāls, lai izgatavotu seno tērpu rekonstrukcijas. Tiks izgatavoti  atrastie materiāli no 53.kapa - sieviešu tērps un rotas, no 90.kapa - vīriešu tērps.  Šie kapi ir izvēlēti, jo tie pārstāv senāko slāni (10.-11.gs.robeža) un arī hronoloģiski atbilst vienam laikam.  Līdz šim tie nav atdarināti un maz  zināmi plašākai publikai. Plānotas meistarklases Amatu mājā, kurās tiks apgūti praktiski paņēmieni seno tērpu, rotu un apavu darināšanā, kurās piedalīsies Amatu mājas pulciņu dalībnieki un citi interesenti. Tiks izgatavoti divi tērpu komplekti, kas glabāsies Drabešu muižas Amatu mājas ekspozīcijā un būs pieejami apskatei.

Mērķi

Pamatojoties uz  Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģisko atradumu teorētisko un praktisko izpēti, ko veikuši Drabešu muižas Amatu mājas meistari, izgatavot seno tērpu rekonstrukcijas -  sieviešu un vīriešu tērpu komplektus un iepazīstināt plašāku auditoriju ar vietējo kultūras manotojumu. Dod iespēju interesentiem iepazīt un apgūt senās amatu prasmes.

Uzdevumi

Pamatojoties uz Latvijas Nacioālajā vēstures muzejā esošajiem Drabešu Liepiņu senkapu arheoloģiskajiem atradumiem, apkopot un precizēt  tehnisko informāciju, veikt auduma aprēķinus, izgatavot raksta laukuma shematisku zīmējumu, pielāgot rakstu villaines izmēram,  organizēt seno audumu, celaiņu, ādas priekšmetu un rotu izgatavošanas meistarklases, apgūt tehniskos paņēmienus un pamatprasmes senā tērpa izgatvošanai,  izgatavot paraugus un seno tērpu rekonstrukcijas.

2. Prioritāte

Projekta tēma atbilst konkursa otrajai prioritātei
īstenojot projektu tiks pētīts kultūras mantojums, apgūtas un tālāk nodotas tradicionālās zināšanas un amata prasmes - seno audumu veidi, aušana, apstrādes paņēmieni, ādas un metāla priekšmetu izgatavošana, seno tērpu komplektēšana un valkāšana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Drabešu muižas Amatu mājas pulciņu dalībnieki, apmeklētāji, citi interesenti, kas vēlēsies apgūt seno tērpu izgatavošanu.

Paredzamie projekta rezultāti

Izgatavotas seno tērpu rekonstrukcijas - sieviešu un vīriešu apģērbu komplekti, kas izgatavoti, izmantojot Drabešu Liepiņu senkapos 53. un 90. kapā atrastos priekšmetus. 

Līdz šim rekonstrukcijās neizmantotu tērpu komplekti tiks nodoti apskatei Drabešu muižas Amatu mājas ekspozīcijā.

Tiks sarīkotas seno tērpu izgatavošanas meistarklases, kurās Amatu mājas apmeklētāji un citi interesenti varēs apgūt jaunas un papildināt esošas amatu prasmes.