Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7010.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3260.00 EUR
Līdzfinansējums:
3750.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Varakļānu novads ir neliela pašvaldība starp Vidzemi un Latgali. 2013. gadā Varakļānu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību organizēja pirmo Starptautisko glezniecības plenēru un nu jau šogad svinēsim plenēra 10.gadagienu. Tajā galvenokārt tiks aicināti iepriekšējo gadu dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un noteikti kāds jauns mākslinieks, kurš vēl nav saticies ar Varakļānu gleznieciski bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Paralēli mākslinieku radošajai darbībai savu gleznot gribēšanu izsaka vietējie iedzīvotāji, kuri labprāt turpināta aizsākto tradīciju - būt starp māksliniekiem un smelt pieredzi, meistarību un mācīties no meistaru "trikiem". Tādēļ ar projekta atbalstu jārod iespēja interesentiem piedaloties organizētajās meistarklasēs. Šis plenēra formāts- kad kopā ir gan vecmeistari, gleznotāji gan iesācēji, gan mākslas skolas audzēkņi, pedagogi ir produktīvs visām darboties gribošajām pusēm.

Šie pasākumi ir augsti novērtēti mākslinieku un meistarklašu dalībnieku vidū, gūtas vērtīgas atziņas un domas. Mākslas plenērs Varakļānos ir kā neatņemama vasaras tradīcija, kura pulcina vienkopus dažādu žanru māksliniekus, mākslas mīļotājus. Ar katru gadu pieaug interesentu loks. Mākslinieki  glezno ainavas, pilsētas ikdienu, unikālo kultūrvēsturisko mantojumu - Varakļānu pili un parku, baznīcas, vecās dzirnavas, viensētas, Stirnienes muižas kompleksu, Teiču rezervātu, Lubānas un Tīrumnieku ezeru. Šie plenēri ir ar kvalitatīvu pienesumu Varakļānu novadam. Plenēra noslēguma izstāde ir vērienīgs pasākums ar vairākiem simtiem skatītāju.

Mērķi

Mērķis.

Veicināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākuma pieejamību, veidojot neformālu vidi, nodrošinot  māksliniecisko iemaņu attīstību ik vienam gleznotājam un mākslas mīļotājam, kā arī sabiedrībai kopumā. Tādējādi saglabājot un attīstot novada raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. 

Uzdevumi

- iegādāties plenēra māksliniekiem un meistarklašu dalībniekiem nepieciešamos darba materiālus ( audekls, krāsa, otas, līme, šķaidītājs u.c.)

- rīkot glezniecības plenēru un veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp glezniecības vecmeistariem, jaunajiem māksliniekiem un meistarklašu dalībniekiem;

- organizēt meistarklases iesācējiem,  radot vidi un iespēju būt kopā ar māksliniekiem un  gūt labas emocijas piedaloties plenērā;

- no plenēra gleznām izveidot noslēguma izstādi;

- popularizēt Varakļānu novadu reģionā un Latvijā (publicitāte) 

 

3. Prioritāte

Kā jau augstāk minēts, gleznošanas plenērs Varakļānos ir jau tradīcija desmit gadu garumā. Tas ir neatņemams augusta pasākums ik gadu, tas ir plaši apmeklēts un ļoti būtiski veicina izpratni par profesionālu mākslu un to autoriem. Tas ir būtisks pienesums novada kultūrvidē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir apmēram 20 mākslinieki, meistarklašu dalībnieki, viņu ģimenes; kopumā apmēram 90 cilvēki.
Projekta netiešā mērķauditorija ir Varakļānu novada iedzīvotāji un varakļānieši Latvijā.
Plenēra noslēguma dienā – Varakļānos norisināsies pilsētas svētki, šajā dienā notiks arī kapusvētki Varakļānu kapos, tāpēc paredzams plenēra noslēguma izstādes apmeklētāju skaits varētu pārsniegt 1000 interesentu

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks novadītas 5 glezniecības meistarklases kopā ar mākslinieci Jolantu Ābeli.

Iedzīvotājiem iespēja tepat Varakļānu novadā baudīt kvalitatīvu kultūras un mākslas pakalpojumu.

Noorganizēts kvalitatīvs "X Starptautiskais gleznošanas plenērs Varakļānos", kurā piedalīsies līdz 20 māksliniekiem no Latvijas un Lietuvas 

Izveidota ļoti vērtīga plenēra noslēguma izstāde. Balstoties uz iepriekšējo pasākumu pieredzi, var droši prognozēt, ka pasākumu apmeklēs vismaz vairāki 1000 interesentu.

Tiks papildināts dāvināto gleznu arhīvs vēl par 20 mākslinieku radītiem, augstvētīgiem darbiem.