Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Oleru muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
1830.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1380.00 EUR
Līdzfinansējums:
450.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1380,00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes reģions ir bagāts ar raksturīgo kultūrainavu, alejām, mazpilsētu apbūvi, lauku sētām, senām ražošanas ēkām. Tomēr to atjaunošanai un uzturēšanai trūkst zināšanu un uzturēšanas tradīciju. Pārsteidzoša ir vietu un putnu nosaukumu daudzveidību latviešu valodā. Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanā, svarīgs aspekts ir savas zemes un savas vietas apziņas veidošana. It īpaši šī nepieciešamība ir kļuvusi aktuāla mūsu neskaidrību un turbulences pilnajā laikā.

Ikgadējais "Dārza stāsti Oleru muižā" pasākums 2022.gadā aicinās apmeklētājus iepazīt tēmas - “Mazpilsētu kultūrvides autentiskums un tā saglabāšana” , "Vidzemes lauku sēta Latvijas kultūrainavā un tās attīstības iespējas. Lauku sētu vietvārdi." un "Putnu latvisko nosaukumu izcelsme un lietošanas vēsture".

Lai saglabātu Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu – vēsturisko kultūrainavu un veicinātu tās atjaunošanu, biedrība Oleru muiža projekta "Dārza stāsti Oleru muižā 2022" ietvaros ir iecerējusi noorganizēt vienas dienas izglītojošu pasākumu augusta mēnesī Oleru muižas kompleksā. Kā lektori un diskusiju dalībnieki pieaicināti vislabākie un pieredzējušākie Latvijā esošie speciālisti –  Ilmārs Dirveiks, Māris Strazds, Jorens Plūksnis un Oleru muižas saimnieki.

Semināra apmeklējums ir bez maksas (klātienē vai ārkārtas situācijā - Zoom vidē).

Tikai zinoša sabiedrība spēj novērtēt vides autentiskuma saglabāšanas nozīmi nākošajām paaudzēm un tās atdevi nākotnē. Kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības izskaidrošanas process ir jābalsta uz vietējās sabiedrības ieinteresēta sagatavotības līmeņa. Efektīgi darbojas citu pozitīvie un negatīvie piemēri un pieredze.

Mērķi

Noorganizējot izglītojošu pasākumu “Dārza stāsti Oleru muižā” - audzēt sabiedrības sapratni un interesi par vēsturisko lauku ainavu, latviešu valodas bagātību, apbūvi, mazpilsētu vides saglabāšanu un to vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā, vairot radošās domas to apsaimniekošanā, lai veicinātu Vidzemei raksturīgas un estētiskas vides pienācīgu atgriešanos ikdienas dzīvē.

Uzdevumi

 • Informēt vietējo sabiedrību par augstvērtīgu kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūrainavu popularizējošo izglītojošo semināru - gan pirms, gan arī pēc tā norises. Nodrošināt plašu pieeju informācijai.
 • Noorganizēt Oleru muižā vienas dienas semināru par vēsturisko kultūrainavu, tās raksturīgajām formām un izpausmēm vidē un valodā. Semināra ietvaros interesenti tiek iepazīstināti ar ainavas veidošanas principiem, tās būtiskiem resursiem un izteiksmes līdzekļiem, to nozīmi mūsu kopējā mantojumā un potenciālu nākotnē. Sniegt iedvesmas piemērus, kā kultūras mantojums varētu nonākt komunikācijā ar vietējo sabiedrību un kļūt saprotamāks, pieejamāks.

Programma:
1) "Mazpilsētu kultūrvides autentiskums un tā saglabāšana." Ilmārs Dirveiks, arhitekts, zinātņu doktors, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” izpētes arhitekts.

2) "Vidzemes lauku sēta Latvijas kultūrainavā un tās attīstības iespējas. Lauku sētu vietvārdi." Jorens Plūksnis, Mag. Hist., Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Vidzemes reģionālā nodaļa.

3) "Putnu latvisko nosaukumu izcelsme un lietošanas vēsture". Māris Strazds, doktora grāds zooloģijā, pētījumu virzieni - melnā stārķa aizsardzība; saimnieciskās darbības ietekme uz dabas daudzveidību; putnu latvisko nosaukumu izcelsme un lietošanas vesture.

4) "Diskusijas Oleru muižas dārzā." - Ieva Zemīte, Ilmārs Dirveiks, Jorens Plūksnis, Māris Strazds un auditorija.

 • Profesionālā un aizraujošā viedā izglītot interesentus, mazpilsētu un lauku vietu īpašniekus, pašvaldību atbildīgos darbiniekus, kultūras jomas specialistus, NVO pārstāvjus u.c.
 • Semināram piesaistīti vismaz 20 - 40 interesentus.
 • Noorganizēt 3 lektoru priekšlasījumus un 1 jēgpilnu dikusiju.
 • Diskusiju rezultātā aktualizēt nākošo nepieciešamo kultūras pasākumu tēmas un formātus.
2. Prioritāte

Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība.
Noorganizējot izglītojošu pasākumu “Dārza stāsti Oleru muižā” - audzēt sabiedrības sapratni un interesi par vēsturisko lauku ainavu, latviešu valodas bagātību, apbūvi, mazpilsētu vides saglabāšanu un to vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā, vairot radošās domas to apsaimniekošanā, lai veicinātu Vidzemei raksturīgas un estētiskas vides pienācīgu atgriešanos ikdienas dzīvē.

Ieguvēji un mērķauditorija

- divdesmit līdz četrdesmit apmeklētāji vienas dienas seminārā (max līdz 80)
- interesenti, senu ēku un vietu īpašnieki, pašvaldību atbildīgie darbinieki, speciālisti, kultūras specialisti, NVO pārstāvji u.c.
- Interneta vietņu apmeklētāji, kas seko Oleru muižas aktivitātēm. Oleru muižai ir pāri 1000 uzticīgie Facebook sekotāji, Instagram sekotāji; sadarbības partneru, piemēram, Valmieras novada pasākumu un aktivitāšu sekotāji, www.Vidzeme.lv ziņu lapu u.c.
- www.olerumuiza.lv apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Informēta vietējā sabiedrība par augstvērtīgu kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūrainavu popularizējošo izglītojošo semināru - gan pirms, gan arī pēc tā norises. Nodrošināta plaša pieeja informācijai.
 • Noorganizēs Oleru muižā vienas dienas seminārs par vēsturisko kultūrainavu, tās raksturīgajām formām un izpausmēm vidē un valodā. Semināra ietvaros apmeklētāji iepazīstināti ar ainavas veidošanas principiem, tās būtiskiem resursiem un izteiksmes līdzekļiem, to nozīmi mūsu kopējā mantojumā un potenciālu nākotnē. Sniegti iedvesmas piemēri, kā kultūras mantojums varētu nonākt komunikācijā ar vietējo sabiedrību un kļūt saprotamāks, pieejamāks.
 • Profesionālā un aizraujošā viedā izglītot interesenti, mazpilsētu un lauku vietu īpašnieki, pašvaldību atbildīgie darbinieki, kultūras jomas specialisti, NVO pārstāvji u.c.
 • Semināram piesaistīti vismaz 20 - 40 interesenti.
 • Diskusiju rezultātā aktualizētas nākošo nepieciešamo kultūras pasākumu tēmas un formāti.