Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "MAC Studija"
Projekta kopējās izmaksas:
13955.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6355.00 EUR
Līdzfinansējums:
7600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Latvijā ierobežojumu dēļ pēdējo divu gadu laikā tikusi būtiski ietekmēta interešu izglītības joma, kolektīvā muzicēšana un klātienes nodarbības. Īpaši skarta ir skatuviskā kultūra, kas ir nozīmīga Latvijas identitātes sastāvdaļa.

Jau ceturto gadu tiek rīkota bērnu un jauniešu muzikāli izglītojoša nometne "Muzikālā darbnīca Kraukļos 2022", kuras pamatuzdevums ir veicināt bērnos un jauniešos kolektīvās apziņas nozīmīgumu. Nometnes laikā ir iespēja gan teorētiski iepazīt, gan praktiski apgūt dažādas ar skatuves kultūru saistītas lietas. Projekta ietvaros notiks izglītojošas tikšanās, meistarklases, ar kultūras nozares profesionāļiem – iedvesmojošiem mentoriem. Kā viena no tām ir Imanta Strada vadītā meistarklase par aktiermeistarību un skatuviskās kultūras niansēm. Strads ir profesionāls teātra un kino aktieris, dibinājis radošo apvienību „Valmieras kinostudija”, kurā producē un iestudē izrādes bērniem, kā arī darbojas filmu un reklāmu ierunāšanā un dublēšanā.

Viens no nometnes uzdevumiem ir veicināt izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem, praktiski izdzīvojot katru šīs jomas posmu, sākot no mūzikas radīšanas līdz muzikālu projektu producēšanai un praktiskai realizācijai. Projekta ietvaros, sadarbojoties ar etnomūzikas un kokles spēles studijas "Kokļu mežs" pārstāvi Zani Sniķeri un šī brīža Latvijas “uzlecošo zvaigzni”, talantīgo dziedātāju Ilzi Fārti (pseid. “Būū”), tiks apgūtas iemaņas improvizācijas pamatos.

Visas nometnes laikā notiks praktiskā muzicēšana, dažādas sporta un saliedēšanas aktivitātes, kā arī veidots kopīgs koncerts. Lai veiksmīgi un kvalitatīvi realizētu šo projektu, ir izveidota profesionāla pedagogu komanda ar daudzu gadu pieredzi savā darbības jomā.

Mērķi

Nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu talantu attīstību mūzikas jomā, kā arī papildināt izglītojamo zināšanas un prasmes, dodot iespēju iepazīt skatuves kultūru. Mērķis ir rosināt interesi par profesionālās mūzikas nozares darbību un veicināt izpratni par tajā notiekošajiem procesiem, kā arī iedvesmot bērnus un jauniešus radīt un izpildīt pašiem savu oriģinālmūziku.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

 • dot iespēju bērniem un jauniešiem gūt priekšstatu par mūzikas pasaules daudzveidību un skatuvisko kultūru, galveno uzsvaru liekot uz radošumu un praktisko muzicēšanu;
 • veicināt izpratni par skatuves mākslu un tās galvenajām niansēm;
 • veicināt izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem, praktiski izdzīvojot katru šīs jomas posmu, sākot no mūzikas radīšanas līdz pat muzikālu projektu producēšanai un praktiskai realizācijai;
 • dot iespēju bērniem un jauniešiem apgūt iemaņas improvizācijas pamatos;
 • radīt nometnes dalībniekos vēlmi ar mūziku saistīt turpmāko dzīvi – kā hobiju vai profesionāli;
 • nodrošināt bērnu un jauniešu jēgpilnu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • iedrošināt nometnes dalībniekus nebaidīties uzstāties publikas priekšā, muzicējot un rādot savu talantu;
 • mācīt bērniem cienīt vienam otru, ieklausīties citos, pieņemt viņu viedokli, kā arī spēt pielāgoties kopdzīvei ar citiem cilvēkiem noteiktā laika periodā.
1. Prioritāte

Nometne "Muzikālā darbnīca Kraukļos 2022" ir plānota kā izglītojoši attīstoša nometne, kurā bērniem un jauniešiem tiks dota iespēja tikties ar kultūras nozares profesionāļiem, kuri sniegs priekšstatu par mūzikas industrijā un skatuves kultūrā notiekošiem procesiem. Nometnes dalībnieki piedalīsies vairākās meistarklasēs un nodarbībās, kur galvenais princips ir “teorija + prakse”.
Nometnes ietvaros tiks īstenotas interaktīvas nodarbības un praktiskā muzicēšana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Nometne plānota 40 skolas vecuma bērniem un jauniešiem vecumā 10-17 gadiem. Lielāko daļu mērķauditorijas sastādīs Vidzemes Yamaha mūzikas skolu instrumentālo programmu audzēkņi, pārējie būs bērni un jaunieši no Vidzemes reģiona ar iepriekšēju pieredzi mūzikas instrumentu spēlē vai vokāla nodarbību apguvē.
Lai arī mērķauditorija ir neliela, jāņem vērā, ka ir plānots kvalitatīvs darbs ar konkrētā vecumposma bērniem/jauniešiem, specializējoties uz konkrētu talantu un prasmju padziļinātu pilnveidi.

Paredzamie projekta rezultāti

Nometnes "Muzikālā darbnīca Kraukļos 2022" norises laikā tiks īstenotas vairākas praktiskās nodarbības un meistarklases, kas cieši saistītas ar mūzikas industrijā un skatuves kultūrā notiekošo procesu iepazīšanu. Nometnes dalībnieku maksimālais skaits ir noteikts 40 bērni un jaunieši. Nodarbības vadīs seši mūzikas pedagogi, dažādu saliedēšanās un fizisko aktivitāšu pedagogi, savukārt, meistarklašu vadīšanai piesaistīti divi kultūras nozares profesionāļi.

Projekta mērķauditorija:

 • iegūs jaunas zināšanas (gan praktiskās, gan teorētiskās) ar kultūru saistītās tēmās;
 • gūs priekšstatu par mūzikas pasaules daudzveidību;
 • papildinās iemaņas mūzikas instrumenta spēlē;
 • padziļināti apgūs skatuviskās kultūras un improvizācijas pamatus;
 • uzlabos komunikācijas spējas, strādājot grupās;
 • mācīsies cienīt viens otru, ieklausīties citos, pieņemt viņu viedokli, kā arī spēt pielāgoties kopdzīvei ar citiem cilvēkiem noteiktā laika periodā;
 • iegūs skatuvisko pieredzi, uzstājoties un muzicējot nometnes noslēguma pasākumā un dažādās nometnes aktivitātēs;
 • gūs izpratni par mūzikas industriju un tajā notiekošajiem procesiem.

Projekts radīs nometnes dalībniekos pastiprinātu interesi par kultūru, mūziku un tās apguvi, kā arī tiks saturīgi pavadīta skolēnu vasaras brīvlaika nedēļa muzikāli izglītojošā gaisotnē.

Projekta vadītājs iegūs papildu pieredzi nometnes vadīšanā un organizēšanā, jaunas specifiskas zināšanas no nozares profesionāļiem. Iegūtās zināšanas tiks pielietotas arī turpmāko šādu radoši izglītojošu projektu organizēšanā.

Gan Yamaha mūzikas skola, gan Cēsu, Valmieras pilsētas un arī viss Vidzemes reģions iegūs motivētus jauniešus, kuri arvien vairāk interesēsies par mūziku un kultūras norisēm, kā arī nebaidīsies uzstāties publikas priekšā, rādot savu talantu.