Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS"
Projekta kopējās izmaksas:
400605.61 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
394305.61 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Sarunu festivāls LAMPA ir demokrātijas, diskusiju un sarunu kultūras festivāls. Festivāls norisināsies 1. un 2. jūlijā Cēsīs. Divu dienu laikā festivālā būs iespējams pieredzēt vairāk kā 200 pasākumus: diskusijas, sarunas, debates, darbnīcas, kultūras norises. LAMPA ir liela mēroga kopprojekts, atvērta platforma, kuras saturu veido paši tās dalībnieki, festivāla organizatoriem radot vietu, kur brīvā, nepiespiestā gaisotnē festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem ir iespēja apmainīties ar viedokļiem, un cieņpilnā veidā diskutēt par sabiedrībā aktuālām tēmām. Tā ir iespēja kvalitatīvi un saistoši apskatīt Latvijas sabiedrībai būtiskas norises festivāla gaisotnē un dažādos pasākuma formātos. Sarunu festivāla LAMPA formāts ir unikāls, vērsts uz visu iesaistīto pašorganizāciju un kopdarbu, vienlaikus piedāvājot ļoti dažādus pasākumu veidus un šī brīža Latvijas sabiedrībai aktuālas tēmas. Daļa pasākumu norisinās arī krievu un angļu valodā, nodrošinot dažādu Latvijas kopienu un ārvalstu interesentu piesaisti. Plašais festivāla apmeklējums, kā arī arvien pieaugošā interese par dalību festivālā, pierāda tā vajadzību Latvijas kultūrtelpā. Nepieciešamība attīstīt un nodrošināt turpinājumu pasākumam, kas uzsver komunikācijas lomu sabiedrībā, meklējot dažādus satikšanās un saprašanās ceļus, šobrīd, pieaugot sabiedrības sašķeltībai, ir kļuvusi vēl aktuālāka kā iepriekš. Demokrātija nav tikai vēlēšanas, institūcijas, likumi. Demokrātija ir kultūra, lēca, caur kuru raugāmies uz pasauli. Spēja sarunāties ir neatņemama cilvēka būtības daļa. 2022. gads būs 8. festivāla norises gads.

 

Mērķi

Nodrošināt sekmīgu Sarunu festivāla LAMPA 2022 norisi, turpinot Sarunu festivāla LAMPA tradīciju Latvijas kultūrtelpā. Festivāla ilgtermiņa ietekmes mērķis ir demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūras attīstīšana Latvijā, kas pieļauj dažādu viedokļu līdzās pastāvēšanu. Mūsdienu polarizētā un fragmentētā sabiedriskā diskursa kontekstā, vietas un platformas radīšana, kur varam sarunāties par mūsu sabiedrībai būtiskajiem jautājumiem un darīt to veidā, kur varam sadzirdēt viens otru, ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības vienotībai un ilgbūtībai. 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

 • sniegt nepieciešamo atbalstu pasākumu rīkotājiem viņu pasākumu izveidē, tai skaitā konsultācijas par pasākuma formātu un tā dalībniekiem;
 • turpināt darbu ar esošajiem festivāla atbalstītājiem un partneriem un strādāt pie jaunu atbalstītāju piesaistes;
 • attīstīt darbu ar reģioniem, veidot tikšanās, mācības;
 • attīstīt jaunus sarunu formātus festivāla ietvaros;
 • izstrādāt un vadīt festivāla komunikācijas un reklāmas kampaņu;
 • piesaistīt, apmācīt un sekmīgi iesaistīt festivāla norisē brīvprātīgos;
 • nodrošināt festivāla tehnisko norisi;
 •  nodrošināt festivāla tiešraižu un ierakstu pieejamību gan festivāla mājaslapā, gan citās platformās (sociālie tīkli, mediji).
3. Prioritāte

Cēsis ir festivāla mājas kopš pirmā tā norises gada un līdz ar to neatņemama Vidzmes kultūras piedāvājuma daļa. Ar Sarunu festivālu LAMPA Cēsis ir arī stabili iezīmējušas savu vietu Baltijas un Ziemeļvalstu demokrātijas festivālu tīklā. Kā rāda katru gadu festivāla laikā veiktā apmeklētāju aptauja, festivāla apmeklētāju lielākā daļa ir Vidzemes reģiona iedzīvotāji (neskaitot Rīgu).

Ieguvēji un mērķauditorija

Sarunu festivāls LAMPA potenciāli aicina jebkuru Latvijas iedzīvotāju, neatkarīgi no viņu tautības, sociālā statusa, vecuma vai pilsonības. Līdz ar to festivāla komunikācijā tiek mēģināts sasniegt dažādas sabiedrības grupas: latviski un krieviski runājošos, pusaudžus, vidēja vecuma iedzīvotājus un seniorus, dzīvojošus gan galvaspilsētā, gan reģionos. 2022. gadā tiek plānots klātienes apmeklējums ap 10 000 cilvēku apmērā, tiešsaistes apmeklējums - ap 30 000 skatītāju apmērā.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Īstenots Sarunu festivāls LAMPA 2022, turpinot un attīstot 2015. gadā aizsākto festivāla tradīciju.
 • Stiprināta demokrātijas, sarunu un diskusiju kultūras attīstība Latvijā, iesaistot plašas iedzīvotāju grupas un pievēršoties šobrīd aktuāliem sabiedriskiem, sociāliem, ekonomiskiem un kultūras procesiem Latvijā;
 • Veicināta Latvijas iedzīvotāju interese par sabiedriskām un politiskām norisēm;
 • Veicināta sabiedrības izpratne par iekļaujošu pilsonisko līdzdalību un līdzdalības veidiem;
 • Festivāla ietvaros, īstenojot pasākumu, sniegta iespēja vairāk kā 150 organizācijām un indivīdiem, īstenot interešu pārstāvniecību un stiprināt savas prasmes iekļaujošu un demokrātisku pasākumu rīkošanā;
 • Festivāla ietvaros attīstīti sarunu formāti, kas paredz ciešāku savstarpējo saskarsmi un veicina saprašanos;
 • Veicināta Sarunu festivāla LAMPA satura pieejamība un sarunāšanās kultūras attīstība reģionos.