Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība (Madonas novada bibliotēka)
Projekta kopējās izmaksas:
4626.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3626.00 EUR
Līdzfinansējums:
1000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Saglabājot un dokumentējot  Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas, unikālo kultūrvidi un  to pieejamību, projektā “Kulinārais kalendārs. Godi. Cilvēkstāsti  Madonas reģionā” paredzēts Madonā, Cesvainē, Ērgļos, Lubānā un Varakļānu novadā, iesaistot 21 pagasta un 3 pilsētu bibliotēku speciālistus, apzināt godu saimnieces katrā teritoriālajā vienībā, veicot balss intervijas, jautājot pēc receptēm un godu  fotogrāfijām no personīgiem albumiem, rodot atļauju to digitalizācijai. 

Godu saimnieces laukos – tā ir izzūdoša kultūrvēstures daļa, tādēļ ir svarīga kādreiz tradicionālo zināšanu un amatu prasmju dokumentēšana, izpēte. Projekts ir veids, kā  to praktizēt un popularizēt, nodrošinot  pārnesi.

Projekta  fokuss- iesaistoties katra pagasta bibliotēku speciālistiem, apzinot situāciju, veikt cilvēkstāstu pierakstīšanu to saglabāšanai, jo vēl ir ne mazums neizzinātu, zūdošu vērtību, par kuru esamību jārunā.

Laika periodā no 1.06.2022- 15.12.2022 projekta realizācijas rezultātā apjomīgas izpētes procesā  paredzēts uzklausīt un pierakstīt 21 pagastā un 3 pilsētās Madonas un Varakļānu novados godu saimnieču  balsi,  pierakstot receptes, laikmeta ainiņas, lai tās apkopotu digitālā izstādē “Kulinārais kalendārs” ar balss,  teksta un fotogrāfiju  failiem. 

Materiālu pieejamība ikvienam interesentam tiks nodrošināta Madonas novada bibliotēkas krājumā, virtuālā izstāde tiks publiskota interneta vietnē https://biblioteka.madona.lv/lv/ un būs pieejama ikvienam.

Projekta noslēgumā tiks noorganizēts noslēguma pasākums ar procesu prezentācijām, virtuālās izstādes prezentāciju un noslēguma meistarklasi "Senie Madonas novada ēdieni".

Mērķi

Mērķis:

1. Nodrošināt godu saimnieču tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, saglabājot novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

2. Attīstīt iestāžu, institūciju sadarbību resursu pilnvērtīgākai izmantošanai, saglabāšanai un attīstībai.

 

Uzdevumi

1.  Veidojot vienmērīgu teritoriālo vienību pārklājumu,  iesaistot 21 pagasta un 3 pilsētu bibliotēku speciālistus,  apzināt godu saimnieces katrā teritoriālajā vienībā;

2. Tiekoties un realizējot balss intervijas, jautājot pēc receptēm un godu  fotogrāfijām no personīgiem albumiem,  rodot atļauju to digitalizācijai, savākt un apkopot materiālus par  pagastu godu saimniecēm;

3.  Veikt iegūto materiālu  izpēti un apstrādi: veikt interviju transkripciju, iegūstot pierakstītus cilvēkstāstus, reģiona godu receptes, fotomateriālus;
4. Izveidot  virtuālo izstādi ”Kulinārais kalendārs. Godi. Cilvēkstāsti”, veicot materiālu apstrādi, montēšanu, virtuālās izstādes izveidi;

5. Virtuālo izstādi integrēt Madonas novada bibliotēkas interneta vietnē https://biblioteka.madona.lv/lv/, kur tā  būs pieejama ikvienam;

6. Sagatavot iegūtos materiālus brīvpieejai Madonas novada bibliotēkas krājumā, tos marķējot kā novadpētnieciska rakstura krājuma daļu;

7. Noorganizēt projekta prezentācijas noslēguma pasākumu ar procesu prezentācijām, virtuālās izstādes prezentāciju un noslēguma meistarklasi "Senie Madonas novada ēdieni";

8. Organizēt projekta publicitāti.

 

2. Prioritāte

Par izzūdošiem amatiem un prasmēm, godu saimniecēm viņu veidoto kultūrvēsturisko mantojumu ziņas nav bagātas.
Projekta nepieciešamību nosaka atbildība nepazaudēt lokālās vērtības pasaules kultūru daudzveidībā, to izpētīt, saglabāt, un Digitalizēts projekts ir labs veids to popularizēt šodienas paaudzei un ikvienam interesentam, attīstot piederības izjūtu novada kultūrvidei.
Godu receptes, cilvēkstāsti ir mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un popularizēt, akcentējot piederību novadam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Madonas bibliotēkā ir reģistrēti 2491 lietotāji, tajā skaitā, 41% ir skolēnu, studentu kategorija, 23% ir kalpotāji, pedagogi, 11% ir pensionāri, 8%- strādnieki, 8%- bezdarbnieki un nestrādājoši, pārējās kategorijas līdz 2% katra. Vislielāko bibliotēkas lietotāju daļu veido pirmsskolas bērni, skolēni, studenti - kopā 41%. No tiem 35% ir 5.-9. klašu skolēni, 30% ir 1.-4. klašu skolēni, 18% ir studenti un 12% - 10.-12. klašu skolēni. Mērķauditorija ir ikviens interesents.

Paredzamie projekta rezultāti

Laika periodā no 1.06.2022- 15.12.2022 projekta realizācijas rezultātā apjomīgas izpētes procesā  paredzēts uzklausīt un pierakstīt 21 pagastā un 3 pilsētās Madonas un Varakļānu novados godu saimnieču  balsi,  pierakstot receptes, laikmeta ainiņas lai tās apkopotu digitālā izstādē “Kulinārais kalendārs” ar balss,  teksta un fotogrāfiju  failiem. 

1. Iesaistot vietējo sabiedrību, katra pagasta, pilsētas  bibliotēkas vadītāju, savākti unikāli materiāli par  Madonas reģiona 2 novadu - Madonas un Varakļānu godu saimniecēm, cilvēkstāsti - vismaz 1-2 katrā pagastā un hipotētiski vairāk nekā 100 receptes atbilstoši gada godiem un godu fotogrāfijas no personīgiem albumiem digitalizācijai.


2. Savāktie materiāli glabāsies gan bibliotēkās, gan izstādes veidā būs pieejami interneta vietnē.  Savāktā unikālā informācija  būs pieejama ikvienam interesentam bibliotēkas krājumā, marķēta kā lokālās kultūrvēstures krājuma daļa.


3. Izveidota virtuālā izstāde  „Kulinārais kalendārs”  Godu saimnieces, Cilvēkstāsti.


4. Virtuālā izstāde tiks publiskota interneta vietnē https://biblioteka.madona.lv/lv/ un būs pieejama ikvienam.


5. Noslēguma pasākums piedāvās interesentiem jaunu unikālu informāciju-procesu prezentācijas, meistarklasi erudītas "latvju saimnieces"  Antra Gotlaufas izpildījumā.

6. Attīstīsies ciešāka sadarbība starp 2 novadu pašvaldību- Madona,
Varakļāni bibliotēkām, veidojot pamatu turpmākajiem kopprojektiem.