Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Jumava"
Projekta kopējās izmaksas:
6243.79 EUR
Finansējums no VKKF:
4424.00 EUR
Līdzfinansējums:
1819.79 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3097,00 EUR

Kopsavilkums

Jāņu vainagi ir skaists un nozīmīgs nemateriālā kultūras mantojuma elements latviešu tradicionālajā kultūrā. Etnogrāfes Indras Čeksteres sastādītā un veidotā grāmata "100 vainagi Latvijai. Latvijas vasaras saulgriežu vainagi” ir vērtīgs ieguldījums šīs tradīcijas saglabāšanā, popularizēšanā un bagātināšanā. Krājumā apkopotas Jāņu vainagu pīšanas un vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novads – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā, ko veido 100 Latvijas cilvēku individuālie stāsti par savu vainaga vīšanas pieredzi, katram reprezentējot arī savu novadu. Izdevums kalpos ne tikai kā vērtīgs uzziņas avots par dažādām vainagu vīšanas tradīcijām, bet arī kā praktiska rokasgrāmata, apgūstot vainagu pīšanas prasmes ikdienā, ģimenes godos, vasaras saulgriežos un kolektīvās meistardarbnīcās. Savs vainags ir nepieciešams katram tautas deju dejotājam un koristam lielos un mazos svētkos. Bet, vai katrs to prot arī nopīt? Grāmatas pievienotā vērtība ir arī bagātīgā informācija par Latvijas pļavas ziedu daudzveidību. Grāmatas pētnieciskā un aprakstošā daļa tulkota angļu un vācu valodās, padarot zināšanas par latviešu vainagu pīšanas tradīcijām pieejamas arī Latvijas viesiem un ārvalstu lasītājiem, kā arī latviešu diasporas kopienām pasaulē. 50 grāmatas tiks nodotas Siguldas novada pašvaldībai kā dāvana starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” dalībniekiem. Projekta ideja un mērķis atbilst konkursa prioritātei par zināšanu un prasmju saglabāšanu, tālāknodošanu un apgūšanu.

Mērķi

Īstermiņa mērķis  - izdot augstvērtīgu, bagātīgi ilustrētu grāmatu, kurā dokumentēta viena no latviešu tautas dzīvākajām tradīcijām - Jāņu vainagu pīšanas prasme, kas atspoguļota 100 cilvēku pieredzēs Latvijas kultūrvēsturiskajos novados. Ilgtermiņa mērķis latviešu nacionālo identitāti veidojoša kultūras elementa - ziedu vainagu pīšanas prasmju saglabāšana, apgūšana un tālāknodošanu, kā arī popularizēšana ne tikai Latvijā , bet arī pasaulē, ko nodrošina grāmatas pētnieciskās daļas tulkošana angļu un vācu valodās.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1) grāmatas manuskripta sagatavošana un noformēšana iespiešanai: 2) redakcionālais darbs ar manuskriptu un grāmatas iespiešana tipogrāfijā. 3) grāmatas publicitātes nodrošināšana: * grāmatas atvēšanas pasākums Vasaras saulgriežu svētkos Turaidas pils muzejrezervātā 2022.gada 21.jūnijā; *grāmatas prezentācija starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" 2022.gada jūlijā

2. Prioritāte

Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese - projekta mērķi pilnībā atbilst noteiktajai prioritātei un iekļauj visus minētos elementus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenošana sniegs labumu sabiedrībai kopumā, jo palīdzēs saglabāt nākamajām paaudzēm nozīmīgu latviešu tautas tradīciju - vainagu pīšanu, un sekmēs šīs prasmes saglabāšanos un turpināšanos.
Šaurākā nozīmē projekta mērķauditorija ir tautas tradīciju kopēji folkloras kopās, etnogrāfiskajos ansambļos. Tā būs īpaši noderīga diasporā visā pasaulē un noderēs kā praktiska rokasgrāmata, apgūstot vainagu pīšanas prasmes ikdienā, ģimenes godos, vasaras saulgriežos un meistarklasēs.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izdoti 500 grāmatas "100 vainagi Latvijai" eksemplāri. Siguldas novada pašvaldība kā atbalstītājs saņems 50 grāmatas eksemplārus, ko paredzēts dāvāt folkloras festivāla "Baltica" dalībniekiem. Atkarībā no lēmuma par finansu piešķīrumu "Vidzemes kultūras programmas 2022", apgāds "Jumava" apņemas daļu tirāžas dāvināt skolu bibliotēkām un tradicionālās kultūras centriem Vidzemē.