Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība KULTŪRA. VIDE.SABIEDRĪBA
Projekta kopējās izmaksas:
5575.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5575.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir - Sekmēt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pastāvēšanu un pastāvīgo praktizēšanu un tālāknodošanu mūsdienu sabiedrībai. Nodrošināt tradicionālo zināšanu un amatu prasmju izpēti, dokumentēšanu, un praktizēšanu, kā arī popularizēšanu. Stimulēt idejas par šī dzīvā mantojuma saglabāšanas nepieciešamību. Projekta laikā esošajiem biedrības pamatlīdzekļi tiek papildināti ar jaunu programmatūru  - Janome Digitizer , kas dod iespēju ar mašīnu izšūt smalkos Rišeljē izšuvumus, fantastiskās omes mežģīnes no pūra lādes ieprogrammēt šujmašīnā. Rezultātā tiek atdzīvinātas un pārnestas uz mūsdienām senie unikālie izstrādājumi mūsdienu izpildījumā. Arī ar adāmmašīnām top darbi, kur tiek savienots adījums ar mašīnu, kas rotāts ar roku izšuvumiem, izmantojot seno cimdu paraugus. Projekta laikā notiek 10 dažādas meistarklases , tiek izgatavoti metodiskie materiāli 12 dažādu senču rakstu pārnešanai uz izšūšanas mašīnām, kas būs pieejami sociālajos tīklos, arī drukas veidā ikvienam interesentam. Apmācīti 120 dalībnieki, kas apguvuši jaunas iemaņas savienot senču gudrības un prasmes  ar mūsdienu tehnoloģijām pārnesot tās uz mūsdienām un radīt unikālus darbus, kas norāda uz kultūrvēsturiskā mantojuma nezūdošām vērtībām. 

Mērķi

 Projekta mērķi sasniegsim, jo ir pieaicināts profesionāls projekta vadītājs, profesionāli nodarbību vadītāji, kā arī ir liela ieinteresētība no vietējās kopienas par senču gudrību pārnešanu uz mūsdienām ar inovatīvām metodēm. Biedrībai ir liels pašvaldības atbalsts, jo nodrošina ar telpām, kā arī pašai biedrībai ir iepirkti iepriekšējos projektos pamatlīdzekļi, kam pievienojot jaunās tehnoloģijas , tagad var strādāt jaunā līmenī un ar pilnvērtīgiem rezultātiem. Meistarklašu vadītājiem ir dažādas inovatīvas iedeja, kā  saglabāt un popularizēt senču mantojumu. 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

 • apzināt nodarbību dalībnieču esošās prasmes un zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un
 • stimulēt iniciatīvu un interesi par seno rokdarbu krājumiem un grupēt tos pa tēmām ar perspektīvā paredzamu rokdarbu burtnīcu izdošanu/digitalizēšanu;
 • digitalizēt 12 senus rakstus to izgatavošanai ar izšūšanas mašīnu;
 • darināt paraugus, gūstot iedvesmu un iemaņas personīgiem darbiņiem;
 • izveidot pirmās burtnīcas maketa skici, kurā blakus redzama senā un šodienas izgatavošanas tehnoloģija
 • sekmēt seno tradīciju atdzīvināšanu, apvienojot roku darbu ar jaunākajām tehnoloģijām – datorizētas adāmmašīnas un  datorizētas izšūšanas mašīnas
 • ieinteresēt jauniešus greznot zeķes, jakas, džemperus ar interesantām detaļām, kuras var izgatavot ar jaunajām tehnoloģijām, tādējādi radīt mūsdienu paaudzei interesi par mūsu mantojumu
 • uzdrošināt jauniešus veidot izstrādājumus, kur savienoti etnogrāfiskie raksti ar mūsdienu apģērbu
 • saglabāt mūsu kultūrvēsturiskās bagātības  rakstu veidošanas tradīcijas , atbilstošas katram LV novadam krāsu toņu un to saskaņošanas prasmes…
 • Sekmēt tradicionālo darbu savienošanu ar jauno, veidojot inovatīvus tērpus. Pamatā apģērbam būs mašīnadījums, bet to rotās rokdarbs. Rotājums parādīsies detaļās – plecu daļā, savienojuma vietās, kakla izgriezumos, piedurkņu galos utt. Rotājošie elementi tiks veidoti, ievērojot senās latviešu cimdu adīšanas tradīcijas . Arī senos cimdus pamatā adīja vienkāršus, bet rotāja tieši valnīšus, kuros parādījās atšķirīgi krāsu  un rakstu salikumi
2. Prioritāte

Projekts atbilst izvirzītajai 2. prioritātei, jo projekta laikā tiek apzināts, izvērtēts etnogrāfiskais mantojums, un izmantojot inovatīvas metodes un tehnoloģijas, tiek nodots mūsdienu sabiedrībai, ieinteresējot un iesaistot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Mūsdienu cilvēkiem dzīvais mantojums ir nozīmīgs un svarīgs, un piedaloties mūsu izzinošajā projektā, kur iegūst ne tikai praktiskās zināšanas, bet arī teorētiskos materiālus, ir radīta pārliecība par mūsu senču zelta ieguldījumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Siguldas novada iedzīvotājiem no Raganas, Inciema, Sunīšiem, kā arī no blakus pagastiem, Bīriņiem, Lēdurgas un citiem interesentiem, jo atteikts netiek nevienam,, Veidosim dienas un vakara grupas, arī brīvdienās. Līdz šim vidēji mēnesī bija ap 25 dalībniekiem, taču, uzzinot, ka būs jaunas iespējas veidot senās mežģīnes ar jauno programmatūru, kas tiks pievienota jau esošajām mašīnām izšūšanas mašīnām. Tad vēl papildus vilinājums apmeklējumiem būs praktiskie metodiskie materiāli.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

 • Ir saglabātas prasmes un zināšanas , kas nodrošinās mantojumu tieši tik ilgi, kamēr tas tiek glabāts, izmantots, novērtēts un nodots tālāk.
 • Sabiedrībai ir saglabātas senču zināšanas, kas ir joprojām aktuālas
 • Ieinteresēti vietējo kopienu iedzīvotāji un dota iespēja novērtēt, kurām prasmēm pievēršama lielāka uzmanība, kā vislabāk tās saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.
 • Sniegta iespēja darināt apģērbus mašīnadījumā, bet akcentus tērpā veidot kā detaļas ar rokām. Arī senos cimdus pamatā adīja vienkāršus, bet rotāja tieši valnīšus, kuros parādījās atšķirīgi krāsu  un rakstu salikumi
 • Ģenerēti inovatīvi risinājumi apģērbam, kas būs mašīnadījums, bet to rotās rokdarbs. Rotājums parādīsies detaļās – plecu daļā, savienojuma vietās, kakla izgriezumos, piedurkņu galos utt. Rotājošie elementi tiks veidoti, ievērojot senās latviešu cimdu adīšanas tradīcijas
 • Apgūtas etnocimdu adīšanas prasmes ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu
 • Aktualizēts nemateriālais mantojums, kas ir joprojām dzīvs, un to ir iespējams pielāgot savām vajadzībām, un katra paaudze to saprot un pieņem arvien vairāk.
 • Ir pievērsta uzmanība kā nodrošināt to mantojuma izdzīvošanu, popularizēšanu jaunā veidolā un kvalitātē.
 • Kvantitatīvie  Iegādāta 1gb. jauna programmatūra  - Janome Digitizer   – ši programma dod iespēju ar mašīnu izšūt smalkos Rišeljē izšuvumus, mežģīņu izšuvumi – omes mežīnes ieprogrammē šujmašīnā. No pūra lādes,  ar ko lepojās mūsu senči un tagad varēs lepoties jaunā paaudze.
 • Tiek izgatavotas  5 dažādas pdf formāt maketa skices , kas pieejamas sociālajos tīklos , arī drukātā veidā pēc pieprasījuma. Tiek savienoti senie raksti, kas darināti ar rokām, un blaukus tie paši raksti izšūti ar mašīnu. Katram piem;ēram blakus sīks darba skaidrojums.i

Novadītas 12 nodarbības izšūšanā ar  datorizētām šujmašīnām. Novadītas 12 nodarbības adīšanā ar   datorizētām adāmmašīnām. Jaunas prasmes un iemaņas apguvuši  144 dalībnieki s Veidosim pdf formāta maketa skices visiem izšuvumiem, kas tiks ievietotas sociālajos tīklos un būs pieejamas ikvienam. Metodiskie materiāli pēc pieprasījuma būs pieejami arī drukātā veidā, jo biedrībai ir savs krāsainais printeris.