Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Vilhelms Purvītis māja-muzejs"
Projekta kopējās izmaksas:
13445.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
7145.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 5040,00 EUR

Kopsavilkums

Vilhelma Purvīša 150. gadu jubileja tiks atzīmēta mākslinieka dzimtajā pusē, Taurupes pagasta “Vecjaužos”, kur 2022. gadā darbu uzsāka Vilhelma Purvīša māja-muzejs, ko veido Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” komanda kopā ar domubiedriem. Šopavasar paredzētas “kultūrtalkas” teritorijas sakopšanai un pirmā brīvdabas izstāde par V. Purvīša personību.

Projekta “Kas tu esi, Vilhelm Purvīti?”’ mērķis ir izveidot izglītojoša satura izstādi par izcilo latviešu ainavista Vilhelma Purvīša personību, iepazīstinot muzeja apmeklētājus ar zināmiem un ne tik zināmiem faktiem par dabasskatu glezniecības skolas pamatlicēju V. Purvīti viņa dzimtajās mājās Taurupes pagasta, Ogres novada “Vecjaužos”.

2022. gada 3. martā izcilajam latviešu ainavistam Vilhelmam Purvītim (1872–1945) apritēja 150 gadu. Nacionālās ainavu glezniecības izveidotājs un modernizētājs ir atzīts par vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. gadsimta vizuālajā mākslā, taču par viņa paša personību sabiedrībā runāts diezgan maz, vienmēr priekšplānā tomēr izvirzot viņa darbus.
Izstādes mērķis ir izveidot ekspozīciju, kurā iepazīt latviešu mākslas ikonas V. Purvīša privāto un profesionālo vēsturi, tādejādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā un rosinot sabiedrības izpratni par mākslinieka personību un tās ietekmi Latvijas identitātes veidošanā un stiprināšanā, saistību ar Vidzemes kultūrtelpu.

Projekta rezultātā tiks izveidota saturiski un mākslinieciski augstvērtīga izstāde,  veicināta unikālās Vidzemes kultūrvides saglabāšana. Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs kultūras produkts, kas papildinās Vidzemes kultūras karti ar saistošu tūrisma vietu un arī papildinās kultūras piedāvājumu vietējai kopienai.

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis:

Veicināt Vidzemes reģiona nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēzi, kultūrainavas izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

Īstermiņa:

– izveidot saturiski un mākslinieciski augstvērtīgu, pētniecībā balstītu izstādi "Kas tu esi, Vilhelm Purvīti?" "Vecjaužos", kas ir brīvi pieejama sabiedrībai;

– izpētīt un iepazīstināt sabiedrību ar Vilhelma Purvīša personību – vienu no ievērojamākajām personībām latviešu mākslā un Latvijas kultūrvidē;

– veicināt "Vilhelma Purvīša mājas-muzeja" attīstību, attīstīt muzeja apmeklētāju kopienu.

Uzdevumi

1. Izveidot projekta komandu, piesaistīt atbilstošus speciālistus – mākslinieku, sociālantropologu, tekstu autoru;

2. Izveidot mākslinieciski augstvērtīgu dizaina, māksliniecisko un saturisko konceptu izstādei “Kas tu esi, Vilhelm Purvīti?”,  kompetenta mākslinieka piesaiste mākslinieciskā risinājuma idejas izstrāde sadarbībā ar satura koncepcijas autoru;

3. Veikt vēsturisko materiālu pētniecību izstādes saturam, radīt izstādes tekstus.

4. Izstrādāt un īstenot izstādes tehnisko konceptu.

5. Realizēt izstādes saturisko un māksliniecisko konceptu, iekārtot izstādi.

6. Izstrādāt izglītojošus, izstādes saturā balstītus metodiskos materiālus Latvijas skolām.

7. Izstādes atvēršanas programmas plānošana un realizēšana.

8. Informēt sabiedrību par izstādi, tās pieejamību.

9. Veikt rūpīgu projekta izvērtējumu un atskaišu sagatavošanu.

Izstāde "Kas Tu esi, Vilhelm Purvīti?" tiks veidota mākslinieka dzimto māju "Vecjauži" teritorijā, bijušā zirgu staļļa teritorijā/telpās. 

Izpētot un analizējot Vilhelma Purvīša biogrāfiju un vēsturiskos dokumentus, var secināt, ka liela nozīme bijusi atsevišķiem cilvēkiem, kuri iedvesmojoši viņu dzīves ceļā. Izstādes saturu plānots veidot, izceļot un atklājot Vilhelma Purvīša personību caur viņam nozīmīgām personībām un laika biedriem, viņu saistību ar mākslinieku. Izstādē plānots izcelt šādus Purvīša laika biedrus:

  • Vectēvs Jēkabs Purvītis un vecāki Jēkabs Juris Purvītis un Anna Purvīte dzimtajās mājās "Vecjaužos".
  • Skolotājs Vitebskas guberņas skolā, kurš parādīja ceļu jaunajam Vilhelmam studijām mākslas akadēmijā Sanktpēterburgā.
  • Pasniedzējs Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā Arhips Kuindži un viņa kursa biedrs  Nikolajs Rērihs.
  • Draugi no Pēterburgas Mākslas akadēmijas studentu pulciņa “Rūķis” studiju gados Sanktpēterburgā Johans Valters un Janis Rozentāls.
  • Mākslinieka sieva Karolīna Purvīte un audžumeita Marion Vitans, kuru biedrības  "Vilhelms Purvītis māja-muzejs"  pārstāvji intervēja 2022. gada februārī, ASV. 
  • Vilhelma Purvīša skolnieki – gleznotājs Miervaldis Ķemers un citi.

Veicinot pieejamību plašākai auditorijai ilgtermiņā, izstāde būs brīvi pieejama sabiedrībai četru gadu garumā laikā no maija līdz oktobra mēnesim.

2. Prioritāte

1872. gadā dzimušais latviešu glezniecības klasiķis Vilhelms Purvītis „Vecjaužos” pavadījis dzīves 16 pirmos gadus. "Vecjaužu" apkārtne ir būtiska daiļrades sastāvdaļa, tāpēc to īpaši būtiski ir saglabāt un popularizēt šodien, saglabājot šo unikālo Vidzemes kultūrvidi. Arī pati ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc ir būtiski radīt sabiedrībai pieejamu un izglītojošu, mākslinieciski augstvērtīgu saturu par ēkas vēsturi, Vilhelma Purvīša personību un nozīmi mūsdienām.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējie iedzīvotāji, Ogres novada, Vidzemes reģiona iedzīvotāji, tūristi.
Izglītības iestāžu darbinieki, apmeklētāji (bērnudārzi, skolas, augstskolas un
mākslas skolas); Latvijas laikmetīgās mākslas un mūzikas profesionāļi, kā arī mākslas jomas ārzemju viesi; Latvijas mākslas un kultūras interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota saturiski un mākslinieciski augstvērtīga izstāde "Kas Tu esi, Vilhelm Purvīti?", kas aktualizēs mākslinieka Vilhelma Purvīša atstāto kultūras mantojumu, personību, kā arī viņa laika biedrus. Izstāde būs brīvi pieejama muzeja ārtelpās, V. Purvīša dzimtajās mājās "Vecjauži", tiks atklāta 17. jūlijā.  Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs kultūras produkts, kas atbilst VKP 2022 2. prioritātei, kā arī papildinās Vidzemes kultūras karti ar saistošu tūrisma vietu.

 

Plānots, ka izstāde "Kas Tu esi, Vilhelm Purvīti?" Apmeklētājiem būs brīvi pieejama četru gadu garumā laikā no maija līdz oktobrim.

Kvantitatīvie:

– Sabiedrība ir informēta par izstādes norisi. (Tiešā – 300, netiešā Vidzemes novada mediju lietotāji 3000, sociālo tīklu kontu auditorija 10000);

– Pieaugoša sabiedrības interese par Vidzemes reģiona novadiem, tā personībām, īpaši Vilhelmu Purvīti un viņa laika biedriem;

– Piesaistīta jauna auditorija – "Vilhelma Purvīša māja-muzejs" apmeklētāji. 

– Izveidotas izstādes saturā balstītas izglītojošas metodikas par Vilhelmu Purvīti un viņa laika biedriem Latvijas skolām.

Kvalitatīvie:

– Radīta jauna, augstvērtīga izstāde "Kas tu esi, Vilhelm Purvīti?" Vilhelma Purvīša

dzimtajās mājās "Vecjaužos", kas brīvi pieejama sabiedrībai četru gadu garumā laikā no jūlija līdz oktobrim;

– Veikta pētniecība par Vilhelmu Purvīti un viņa laika biedriem;

– Veicināta Vidzemes pašvaldību, kultūras institūciju savstarpējā komunikācija un sadarbība, kā arī vietējo kopienu attīstība;

– Palielināta Vidzemes iedzīvotāju apziņas un piederības sajūta savam novadam;

– Veicināta Vidzemes unikālās kultūrvides saglabāšana –Vilhelma Purvīša dzimto māju "Vecjauži". popularizēšana un saglabāšana.  

– Aktualizētas divas Latvijas Kultūras kanona vērtības – gleznotājs Vilhelms Purvītis (1872–1945) un Vidzemes pauguraiņu ainava.