Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ascendum"
Projekta kopējās izmaksas:
13115.01 EUR
Finansējums no VKKF:
5901.05 EUR
Līdzfinansējums:
7213.96 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

"Satori" radošā nometne šogad notiks jau 10 reizi. Ik gadu tajā piedalās apmēram 25 autori, kuri tiek izvēlēti konkursā, kas izsludināts "Satori.lv" un preses relīzē, vadoties no iesniegtajiem pieteikumiem. Izvēlētie autori nometnē pavada sešas dienas, kuru laikā piedalās prozas, dzejas vai esejistikas meistadarbnīcās (10 darbnīcas), kuras vada pieredzējuši autori (šogad - dzejnieks Arvis Viguls, esejiste Santa Remere, rakstniece Jana Egle). Šo autoru vadībā dalībnieki attīsta savas rakstītprasmes, strādā pie jauniem tekstiem un par tiem diskutē. Līdzās šīm darbnīcām nometnē iespējams apmeklēt arī radošuma un dramaturģijas meistardarbnīcu. Nometnes beigās notiek jauntapušo tekstu lasījumi, uz kuriem aicināts ikviens. Pēcāk teksti tiek pabeigti, notiek to redaktūra un korektūra, labākie teksti tiek apkopoti grāmatā, kurai jāizstrādā dizains, jānodrošina druka, izplatīšana un publicitāte.

Ik gadu nometnei dota centrālā tēma, par kuru top teksti. Šogad šī tēma ir "bauda". Tēma izvēlēta kā protests karam un dzīves apliecinājums, kas autoriem liek koncentrēties uz ķermenisko un emocionālo pieredzi. Vienlaikus bauda ir tēma, kas bieži tiek uzlūkota kā sekla, triviāla un tāpēc izgrūsta no publiskā diskursa. Mēs vēlamies reflektēt par to kā daudzslāņainu un arī politisku parādību - bauda kā rūpes par savu ķermeni un savas vērtības apzināšanās, bauda kā protests pret bieži nežēlīgo, patērniecisko, uz produktivitāti vērsto kultūru, bauda kā apzināta klātesamība savā dzīvotajā pieredzē, bauda kā jauna kopības veida meklēšana.

Mērķi

Ilgtermiņa mērķi:

 • palīdzēt jauniem autoriem attīstīt prasmes veidot tekstu un stimulēt viņu literāro darbību, paplašināt kontaktu loku, tā veicinot jaunu balsu parādīšanos Latvijas literatūrā, īpaši no Vidzemes;
 • stimulēt Vidzemes literāros procesus un veicināt kultūras pieejamību reģionā;
 • padarīt Vidzemes autoru balsis labāk sadzirdamas visā Latvijā.

Īstermiņa mērķi:

 • organizēt literāro nometni ar meistardarbnīcām;
 • organizēt literāros lasījumus;
 • izdot "Baudas grāmatu".

Uzdevumi

 • Sastādīt darbnīcu plānu un izsludināt konkursu autoriem, lai pieteiktos nometnei;
 • veikt dalībnieku atlasi;
 • veikt nometnei nepieciešamos priekšdarbus (vietas iekārtošana, dalībnieku iepazīstināšana ar noteikumiem un uzņemšana u.c.)
 • nodrošināt 6 dienas garas literārās nometnes norisi ar 12 meistardarbnīcām;
 • izziņot un organizēt nometnē tapušo tekstu publiskus lasījumus reģiona iedzīvotājiem;
 • veikt nometnē tapušo jaundarbu (vismaz 20) redakciju un korektūru;
 • sastādīt un 1000 eksemplāru tirāžā izdot "Baudas grāmatu" ar labākajiem nometnes tekstiem;
 • 60 grāmatas eksemplārus dāvināt Vidzemes reģionam;
 • rūpēties par nometnes un izdevuma publicitāti.
3. Prioritāte

"Satori" literārā nometne ik gadu notiek citā vietā, atrodot un ievedot Latvijas literārajā vidē jaunas balsis (no pēdējo gadu debijām - Anna Belkovska, Edvards Kuks, Signe Viška, Lote Vilma Vītiņa, Lauris Veips u.c.).
Literārie notikumi un vide ir centrēta ap Rīgu, dzīvie literārie procesi Latvijas reģionos ir maz pieejami kā autoriem tā publikai un pastāv plaisa starp Rīgu un pārējo Latviju. "Satori" pieredze ļauj ar nometni šo plaisu mazināt.

Ieguvēji un mērķauditorija

Nometnes dalībnieki: pilnveidotas literārās prasmes, izpratne par literatūras vidi, kontaktu loks.

Lasījumu apmeklētāji: iespēja tikties ar atzītiem un jauniem autoriem, baudīt tekstus.

Vidzemes reģiona iedzīvotāji: kultūras pieejamības veicināšana, aktīvāka kultūras dzīve.

Grāmatas lasītāji: iespēja iepazīt jaunas balsis literatūrā (sevišķi no Vidzemes), reflektēt par baudu.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Vismaz 20 jaundarbi (proza, dzeja, esejas) par baudu;
 • novadītas 12 darbnīcas;
 • 1000 eksemplāru tirāžā izdota "Baudas grāmata", kas lasītājiem pieejama bibliotēkās un grāmatnīcās;
 • sarīkoti publiski lasījumi Līču skolā, kurus apmeklē vismaz 30 cilvēki;
 • realizēta informatīvā kampaņa par projekta aktivitātēm;
 • veicināta kultūras pieejamība Vidzemē;
 • izglītoti apmēram 25 jauni literāti;
 • mazināta plaisa starp Vidzemes un Rīgas literāro vidi;
 • literatūrā ienākušas jaunas balsis no Vidzemes.