Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Skaidrs"
Projekta kopējās izmaksas:
6200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5700.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

E.Veidenbauma memoriālais muzejs sadarbībā ar kultūrizglītības biedrību "Skaidrs" un dārznieku Aivaru Lukevicu izstrādā Kalāču kultūrvēsturiskā dārza rekonstrukciju, kas ne vien iedzīvinās Vidzemes 19. gadsimta zemnieku saimniecības tradicionālo saķņu dobju tradīciju, bet vienlaikus kalpos arī kā iesaistoša aktivitāte apmeklētājiem fiziskās un garīgās veselības un labbūtības atjaunošanai.

Zemnieku sēta "Kalāči" ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Eksperti atzīst, ka "objektam kopumā ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe" un ka "sēta ir neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa un dabiskā ainava ap to saglabājusies gandrīz neskarta". Muzejs "Kalāči" pēdējos gados mērķtiecīgi strādā ar sētas attīstību un daudzveidīga piedāvājuma sagatavošanu apmeklētājiem visā tās teritorijā. 2021. gadā un 2022. gadā piesaistīts finansējums āra ekspozīcijas izveidei; dārza atjaunošanas iecere ir likumsakarīgs šī darbības virziena turpinājums.

Attīstot savu darbību starpdisciplinārā sadarbībā ar dārzkopības un veselības profesionāļiem, muzejs veido inovatīvu, laikmetīgu projektu, kas ne vien apvieno vietējā kultūras un dabas mantojuma izpēti un komunikāciju sabiedrībai, veicina reģionam tradicionālo dārzkopības prasmju tālāknodošanu, bet arī atklāj un īsteno kultūras plašās iespējas cilvēku veselības un labbūtības uzlabošanā. Dārza terapijas prakses, kas pazīstamas vairākās valstīs, ienāk arī Latvijā, iezīmējot jaunu darbības virzienu Latvijas muzeju vidū un radot nebijušu piedāvājumu mantojuma vietu apmeklētājiem. 

Mērķi

Izstrādāt un īstenot inovatīvu, starpdisciplināru, vietējā kultūras un dabas mantojumā balstītu projektu, kas ne vien uzskatāmā veidā atklās zemnieku sētas "Kalāči" arhitektūras un ainaviskās kvalitātes, ļaus apgūt tradicionālās saimniekošanas prasmes, bet arī veicinās apmeklētāju veselību un labbūtību.

 

Uzdevumi

- Veikt zemnieku sētas "Kalāči" vēsturiskā plānojuma un vēsturisko dārzu izpēti.

- Izstrādāt tradicionālās 19. gadsimta sakņu dobes koncepciju un darbu plānu īstenošanai "Kalāčos".

- Izstrādāt un testēt dārza terapijas metodoloģiju - gan medicīnas un sociālo iestāžu rehabilitējamiem, gan muzeja ikdienas apmeklētājiem (ieskaitot programmas rezultātu vērtējuma metodoloģiju).

- Ar tiešu apmeklētāju iesaisti īstenot pilnu dārza gada ciklu - no dārza iekopšanas līdz ražas novākšanai.

- Īstenot profesionāļu izglītojošu lekciju un darbnīcu ciklu par 19. gadsimta dārzkopību.

- Rīkot pieredzes un atmiņu apmaiņas pasākumus vietējai kopienai par 19. gadsimta dārzkopību.

- Īstenot publicitātes kampaņu par kultūras un dabas mantojuma un dārza terapijas starpnozaru sadarbības nozīmi.

- Izvērtēt projekta rezultātus un sagatavoties nākamā gada darbiem "Kalāču" dārzā.

 

2. Prioritāte

Projekts veicinās "Kalāču" zemnieku sētas arhitektūras un ainavas pētniecību un rekonstrukciju - kultūras un dabas mantojums, materiālais kultūras mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana.
Apmeklētājiem tiks sniegta iespēja apgūt tradicionālās 19. gadsimta saķņu dobju kopšanas prasmes - nemateriālais mantojums.
Vietējie iedzīvotāji tiks aicināti dalīties ar zināšanām par tradicionālo dārzkopību - nemateriālais mantojums, vietējās kopienas attīstība.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenās mērķauditorijas:
1. Vidzemes iedzīvotāji, galvenokārt pilsētnieki bez privātiem dārzu īpašumiem - dārza kopšanas aktivitātēs, lekcijās un darbnīcās;
2. Cēsu novada iedzīvotāji - lekcijās un darbnīcās, pieredzes un atmiņu apmaiņā.

Paredzamie projekta rezultāti

- Veikta zemnieku sētas "Kalāči" vēsturiskā dārza izpēte.

- E.Veidenbauma muzeja "Kalāči" teritorijā iekopta 19. gadsimta tradicionālā sakņu dobe.

- Izstrādāta metodika dārza terapijas aktivitāšu vadīšanai.

- 2 profesionāļu vadītas lekcijas - meistardarbnīcas par tradicionālā 19. gs. dārza kopšanu.

- 2 pieredzes un atmiņu apmaiņas pasākumi vietējai kopienai.

- 1 projekta noslēguma pasākums - ražas svētki.

- Projektā piedalījušies ap 200 apmeklētāju.