Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta"
Projekta kopējās izmaksas:
8180.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
1880.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4410,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts “Mani trokšņi. Telpiskās skaņas instalācija un darbnīca Valmieras multimediju festivālā” plānots kā festivāla jauniešu programmas daļa, lai stiprinātu šīs auditorijas grupas interesi un iesaisti, kā arī papildinātu festivāla programmu ar augstvērtīgu skaņas pieredzi. Strādājot pie festivāla šī gada koncepcijas, tika veidota fokusgrupas diskusija, kuras mērķis bija izzināt tematus un satura formas, kas uzrunā jauniešu auditoriju. Kā viens no būtiskiem tematiskajiem virzieniem izvirzījās sava iekšējā “Es” zaudēšana pandēmijas un draudošās politiskās situācijas ietekmē. Attīstot jauniešu paustās sajūtas, skaņas dizaineris Pēteris Pāss un producenti no “Story Hub” izstrādājuši koncepciju skaņas instalācijai, kuras pamatā ir skaņas piesārņojuma atspoguļojums, kas piepilda mūsu telpu tik ļoti, ka tajā sākt trūkt vietas pašiem sev. Jaunieši tiks aicināti ar telefonu ierakstīt skaņas sev apkārt – gan fiziskajā, gan digitālajā vidē. Izmantojot iesūtītos materiālus, skaņas dizaineris Pēteris Pāss no tiem veidos telpisku skaņas instalāciju, kas festivāla norises laikā no 19.-26. septembrim būs pieejama publiski Vecpuišu parkā Valmierā. Skaņas pieredze aicinās apmeklētājus domāt par skaņas avotiem sev apkārt un to, kā tie mūs ietekmē un vai tos varam ietekmēt mēs. Festivāla norises laikā paredzēta arī skaņas dizaina darbnīca, kuras mērķis ir jauniešus iepazīstināt ar skaņas dizainu un tā iespējām, veidojot multimediju pieredzes. Vienkāršā un praktiskā veidā dalībniekiem būs iespēja strādāt pie savas skaņas instalācijas.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt plašas sabiedrības, īpaši skolēnu un studentu interesi un izpratni par skaņas dizainu, kā arī veicināt diskusiju par informācijas telpas saturu un vēstījumiem, kas ietekmē indivīdu.

Projekta īstermiņa mērķis ir izveidot telpisku skaņas instalāciju “Mani trokšņi”, iesaistot Valmieras novada jauniešus, sadarbībā ar skaņas dizaineri Pēteri Pāsu un multimediju producentiem “Story Hub”, kā arī Valmieras novada pašvaldību.

Uzdevumi

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus, paredzēts īstenot sekojošus uzdevumus:

 1. Jauniešu auditorijas uzrunāšana, lai iegūtu skaņas instalācijas izejmateriālus;

 2. Skaņas dizaina izstrāde;

 3. Instalācijas uzbūve/nobūve Valmieras multimediju festivāla laikā no 19.-25. septembrim;

 4. Skaņas dizaina darbnīcas norises nodrošināšana festivāla laikā Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā;

 5. Mērķtiecīga auditorijas piesaiste un festivāla programmas komunikācija, lai izglītotu un paplašinātu laikmetīgās kultūras auditoriju kopumā, kā arī veicinātu līdzdalību festivālā;

 6. Efektīvas komunikācijas un mediju kampaņas nodrošinājums, piesaistot sadarbības un mediju partnerus, kā arī informējot par festivāla programmas norisi un rezultātiem.

* Projektu paredzēts veidot tā, lai tas var notikt neatkarīgi no valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Pilsētvidē instalācija būs brīvi pieejama visā festivāla norises laikā.

1. Prioritāte

Jauniešu izpratne par tehnoloģiju un dažādu mākslu formu sinerģiju, kā arī plašajām iespējām ko piedāvā dažādas ierīces, aprobežojas ar mārketinga, izklaides un ikdienas komunikācijas vajadzībām. Festivāla uzdevums ir parādīt jēgpilnas digitālo ierīču un tehnoloģiju pielietojuma iespējas. Festivāla primārā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16-19 gadiem. Projekta ietvaros paredzēta jauniešu iesaiste mākslas darba tapšanā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija – Valmieras novada un citu tuvāko pašvaldību izglītības iestāžu audzēkņi no 5. klases līdz augstskolai, izglītības un kultūras iestāžu darbinieki, vietējie kultūras un radošās sfēras interesenti, nozares pārstāvji un entuziasti.
Sekundārā mērķauditorija – Valmieras novada, kā arī citu tuvāko pašvaldību iedzīvotāji, sadarbības pilsētu kultūras un radošās sfēras interesenti, nozares pārstāvji un entuziasti, jauno mediju un laikmetīgās mākslas interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta skaitliskie un kvalitatīvie rādītāji:

 1. Izveidota telpiskas skaņas instalācija (aptuveni 15 min. gara)

 2. Nodrošināta skaņas instalācijas pieejamība un kvalitatīva norise Valmieras multimediju festivāla laikā no 19.-26. septembrim.

 3. Iesaistīta projekta tiešā auditorija – iesūtīti vismaz 30 skaņas ieraksti, kurus veidojuši jaunieši.

 4. Sasniegts vismaz 3000 apmeklētāju skaits instalācijai.

 5. Īstenota mērķtiecīgi auditorijas piesaiste un skaņas instalācijas komunikācija (t.sk. personīga primārās mērķauditorijas piesaiste un komunikācija, piemēram, ar skolām un skolotājiem, izmantojot e-pastus, telefona zvanus un bibliotēkas kontaktu tīklu visā novadā), kā arī vietējo un nacionālo mediju komunikācijas kampaņa sekundārās mērķauditorijas piesaistei;

 6. Projekts pilnībā īstenots neatkarīgi no epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un mācību norises procesa organizācijas;

 7. Piesaistīti vismaz 1500 dalībnieku no projekta primārās mērķauditorijas grupas, kā arī vismaz 1500 dalībnieku no projekta sekundārās mērķauditorijas grupas.