Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmiermuižas kultūras biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
5067.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3207.00 EUR
Līdzfinansējums:
1860.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2245,00 EUR

Kopsavilkums

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un iemaņas, 2022. g. 18. jūnijā Valmiermuižas parkā – starptautiskā Valmiermuižas etnomūzikas festivāla laikā (iepriekš etnofestivāls „Sviests”) – tiks rīkotas tematiskas meistarnīcas, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. Šī festivāla tēma ir mijiedarbošanās – gan radoši, gan praktiski, cilvēkam ar cilvēku, cilvēkam ar vidi un dabu, dažādiem materiāliem savijoties un mijiedarbojoties. Mīšanās kā apmaiņa ar dažādām precēm un vērtībām, zināšanām un prasmēm. Savijoties atsevišķām šķiedrām vai pavedieniem, var iegūt izturīgu, nesaraujamu saiti, virvi, jostu vai vainagu. Meistarnīcās pētīsim dažādas dabīgas šķiedras, no kurām var savīt virves un sapīt bizes, uzpīt vainagus un cepures. Muzikālajā programmā aicināsim mūziķus mijiedarboties savā starpā, kā arī ar skatītājiem.

Projekts veicinās jaunu zināšanu un amatu prasmju apguvi un pieredzes apmaiņu, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu. Festivāla apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Meistarnīcas būs piemērotas ģimenēm, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem. Aicinot apmeklētājus līdzdarboties un pašiem darboties, varēs sajust tradīcijas īsteno būtību un radīt svētku sajūtu gan sev, gan apkārtējiem.

Mērķi

Projekta mērķis ir īstenot 8 meistarnīcas Valmiermuižas parkā – veicināsim jaunu zināšanu un amatu prasmju apguvi, tālāknodošanu un pieredzes apmaiņu, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu.

Uzdevumi

 • Tēmas „Mīt, vīt, pīt” izzināšana, dažādu šķiedru un materiālu izpēte, tēmas paplašināšanas iespēju un attiecīgu amata prasmju apzināšana, lai veidotu kvalitatīvu meistarnīcu saturu.
 • Meistarnīcu vadītāju apzināšana un atlase, lai izvēlētos kompetentus amata meistarus, aktīvistu grupas un entuziastus. Meistarnīcu norišu un izmaksu saskaņošana.
 • Publicitātes plānošana un realizācija, darbs ar medijiem.
 • Meistarnīcu īstenošana, apmeklētāju iesaiste, zināšanu un prasmju tālāknodošana.
 • Foto un video atskatu, saturisko un finansiālo atskaišu veidošana finansiālajiem atbalstītājiem.
2. Prioritāte

Caur tematiskajām meistarnīcām norisināsies tradicionālo zināšanu un amata prasmju praktizēšana, popularizēšana un pārnese. Darbošanās būs saistoša un pielāgota gan bērniem, gan pieaugušajiem, tādējādi sekmējot dažādu vecumu un sociālo grupu iesaisti un līdzdarbošanos.

Ieguvēji un mērķauditorija

* Meistarnīcās piedalīsies ~1000 festivāla apmeklētāju, no kuriem 30 % būs bērni un jaunieši.
* Vietējie, tuvāko novadu, Valmieras un Vidzemes iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti izzināt tradīcijas un apgūt ko jaunu.
* Tūristi – viesi no tālākiem Latvijas novadiem, Rīgas, kā arī ārvalstu, īpaši Igaunijas, iedzīvotāji.
* Meistarnīcās piedāvāsim piedalīties dažādām sabiedrības grupām, kopā darbojoties, izglītojoties un pilnveidojoties, īpašs uzsvars uz ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Īstenotas 8 vienas dienas tematiskās meistarnīcas Valmiermuižas parkā, kuru ietvaros vietējie iedzīvotāji un citi interesenti ir izpratuši un izmēģinājuši nelielu daļu no latviešu kultūras nemateriālā mantojuma.
 • Meistarnīcās ieinteresēti ~1000 apmeklētāji, no kuriem 30 % ir bērni un jaunieši (Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāju skaits plānots ~3000, tāpēc interese varētu būt arī plašāka).
 • Zinošāka vietējā sabiedrība, kas apguvusi un izpratusi un izmēģinājusi dažādas amatu prasmes, lai tās pārmantotu un saglabātu arī mūsdienās.
 • Sekmēta sadarbība starp NVO, amatu meistariem un uzņēmējiem, kas piedalījušies projekta realizācijā.
 • Informēta sabiedrība par kvalitatīvām tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma popularizējošām meistarnīcām – pirms pasākuma un pēc tā realizācijas, izvietojot informāciju un fotogrāfijas sociālajos tīklos, ziņu portālos, mājaslapās u.c.
 • Popularizēta un veicināta vietējās infrastruktūras – vēsturiskā Valmiermuižas parka – izmantošana kultūras dzīves attīstībai.
 • Kvalitatīvi īstenots kultūras pasākums stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.