Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
6850.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6200.00 EUR
Līdzfinansējums:
650.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Zvārtavas muižas kungu māja ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.2763), tajā izveidota LMS muzeja radošā filiāle Zvārtavas pils. LMS muzejā ir aplūkojamas ekspozīcijas ar Latvijā nozīmīgu vizuālās mākslas mākslinieku un ārzemju viesu sniegumu, tā ir radošā bāze dažādu vizuālās mākslas veidu un neformālās izglītības projektu, simpoziju norisei. Ik gadu to apmeklē vairāki desmiti tūkstoši apmeklētāju.

Sertificēta arhitekte Ruta Dobičina laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam ir veikusi apjomīgu pētījumu par Zvārtavas pili, izmantojot akadēmiski pētniecisko pieeju. Tika meklēti un analizēti arhīvos pieejamie dati un vēstures liecības, pārbaudīta un papildināta līdz šim zināmā informācija, tika apsekoti pils arhitekta H.Volfelda citi objekti dabā. Projekts paredzēts, lai veikto pētījumu papildinātu un sakārtotu izdevumā par Zvārtavas pils vēsturi, kas interesentiem - novadpētniekiem, pedagogiem, studentiem, novada iedzīvotājiem un tūristiem - sniegtu iespēju iepazīties ar Zvārtavas pili sākot no 18.gs. līdz mūsdienām. Projekta rezultātā tapušais laikmetīgais materiāls tiks izmantots LMS muzeja neformālās izglītības programmu izstrādei, ekskursiju, izstāžu veidošanai Zvārtavas pilī. LMS muzeja mākslas un izglītības programmu mērķauditorija ir dažādu vecuma grupu vizuālās mākslas interesenti, mākslas zinātnieki, mākslinieki, mākslas skolu un augstskolu audzēkņi, pedagogi, citi interesenti, t.sk. mazākumtautību pārstāvji, patvēruma meklētāji kara darbības dēļ u.c.

Mērķi

Projekta mērķis ir saglabāt vienotā izdevumā arhitektes Rutas Dobičinas no 2020.-2022.g. veikto pētījumu – informāciju par Zvārtavas pils arhitektūru, būvvēsturi, tās īpašniekiem, sagatavojot maketu un digitālo versiju izdevumam “Zvārtavas pils”.

Ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, pilnvērtīgāk organizēt kultūrizglītības programmas un vizuālās mākslas norises Zvārtavas pilī. Pētījums ir nepieciešams Zvārtavas pils kultūras pieminekļa attīstības stratēģijā, lai sabiedrībai nodrošinātu informāciju un ieskatu no 18.gs. līdz mūsdienām.

Uzdevumi

 1. Sagatavot maketu un digitālo versiju izdevumam “Zvārtavas pils”.
 2. Veikt teksta literāro korektūru un sagatavot pētījuma teksta gala redakciju.
 3. Sagatavot kvalitatīvus, augstas izšķirtspējas attēlus, kas ir nepieciešami pētījuma satura ilustrācijai, tā padziļinātai izpratnei.
 4. Apkopot teksta un vizuālo materiālu saturu, padarīt to plašam interesentu lokam saistošu un uztveramu.
 5. Izveidot profesionālu izdevuma maketa dizainu.
 6. Akcentēt pētījuma nozīmību Smiltenes novada novadpētniecībā un kultūras dzīvē, kā arī Latvijas kultūras kopainas bagātināšanā.
 7. Uzsvērt kā kvalitāti Zvārtavas pils norišu daudzveidību.
 8. Popularizēt LMS muzeja darbību un mākslas darbu krājumu.
 9. Popularizēt Latvijas nozīmīgu autoru daiļradi, uzsverot tās saikni ar Zvārtavas pili (E. Rozenbergs, P.Martinsons, I.Muižulis, R.Pinnis, J.Loginova, I.Brants u.c.).
 10. Akcentēt vācbaltu muižnieku fon Coikeļu, fon Ferzenu, Švarchofu, zviedru fon Delvigu, ģimenisko saišu veidošanos un vācieša J.Krauzes ieguldījumu novada kultūras attīstībā.
 11. Atvēlēt pienācīgu vietu 20.gs. 20.-30.g. demokrātijas tendencēm, jaunām sociālajām vēsmām un dekoratīvajam veikumam.
 12. Sniegt informāciju par laikmetīgām profesionālās mākslas un neformālās izglītības aktivitātēm LMS muzejā.
 13. Nodrošināt izdevuma pieejamību mājaslapās www.zvartavaspils.lv, www.lmsmuzejs.lv un turpmākajā LMS muzeja darbā.
2. Prioritāte

Izdevums par Zvārtavas pils vēsturi apskata ēkas, kas ir nozīmīgs kultūras mantojums Vidzemes reģionā, būvvēsturi kopā ar kultūrainavas izpēti, tās identitāti, cilvēku likteņiem, radošo darbību vēsturiskā kontekstā no 18.-21. gs. Izdevumā tiek apskatīta Zvārtavas pils loma vietējās kopienas kultūratmiņā.
Pētījums dos iespēju to izmantot ne tikai LMS muzeja darbā, bet arī prezentēt muzeju vidē, konferencēs, teorētiskos un praktiskos semināros Latvijas novados un veicot tulkojumu arī ārzemēs.

Ieguvēji un mērķauditorija

Izdevums, LMS muzeja pētniecības darbs “Zvārtavas pils” tiks izmantots, lai veidotu LMS muzeja muzejpedagoģijas programmas, izstādes, ekskursijas, arī mākslinieciskās jaunrades veicināšanai Zvārtavas pilī. Mērķauditorija Zvārtavas pilī ir kultūras mantojuma, mākslas vēstures profesionāļi, mākslas zinātnieki, mākslinieki, pedagogi, mākslas mācību iestāžu audzēkņi un studenti, ārzemju pētnieki (Lietuva, Igaunija), tūristi no Latvijas un ārzemēm, mazākumtautību pārstāvji, patvēruma meklētāji u.c.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs papildināts un sagatavots izdevums “Zvārtavas pils” ar sertificētas arhitektes Rutas Dobičinas no 2020.-2022.g. veikto pētījumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Zvārtavas muižas kungu mājas - arhitektūru, būvvēsturi, īpašniekiem, darbību. Grāmatas maketa apjoms būs 100 lpp. Tajā būs apkopota Zvārtavas pils vēsture no 18.gs. vidus līdz pat mūsdienām, kā arī iekļauti gan vēsturiski attēli, gan mūsdienu fotogrāfijas.

Kopš 1970. gada Zvārtavas pils ir Latvijas Mākslinieku savienības īpašums un izdevumā tiks apskatīta arī mākslinieku radošā darbība, simpoziji, ekspozīcijas, mākslas akcijas, kas norisinājušās Zvārtavas pilī.

Izdevuma sagatavošana būs nozīmīgs ieguldījums Zvārtavas pils darbībā un attīstībā gan kā LMS muzeja izstāžu un mākslinieku radošās darbības norises vietai, gan arī kultūras mantojuma un tūrisma apskates objektam Vidzemes reģionā.

Izdevuma digitālais makets būs pieejams LMS muzeja mājaslapās www.zvartavaspils.lv, www.lmsmuzejs.lv.

Izdevums turpmāk tiks izmantots LMS muzeja radošajā darbībā – izstāžu, muzejpedagoģijas programmu, ekskursiju veidošanā.

Izdevums veicinās kultūras mantojuma saglabātību, pēctecību, fiksējot un apkopojot Zvārtavas pils vēsturi.

2023. gadā LMS plāno piedāvāt ne tikai izdevuma digitālu formātu, bet nodrošināt arī tā eksemplārus drukāta formātā.