Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
5843.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5843.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Bērnu deju kolektīvs "Pienenīte" darbojas Olaines novada Jaunolaines Kultūras namā kopš tā pirmsākumiem - 1983.gada, un ir vecākais šī kultūras nama amatiermākslas kolektīvs. Lai nodrošinātu kolektīva kā nemateriālā mantojuma vērtības saglabāšanu nākotnē un šī kolektīva kopienas stiprināšanu, piederības sajūtas veidošanu, tiks veidots video stāstu krājums kā dāvana BDK kolektīva 40 gadu jubilejā, to sagaidot 2023.gadā. Kā rezultātā tiks izveidots Olaines novada vēstures liecību materiāls par būtiskiem Jaunolaines ģimeņu kultūras dzīves veidotājam.

40 min garajā video stāstā caur dažādiem rakursiem tiks parādīta "Pienenītes" izaugsme un loma Olaines novadā kā kopienas veidotājai. Stāsti būs par:

 • esošo dejotāju ikdienu (mēģinājumi, koncerti, intervijas);
 • pedagogu intervijas, dibinātājas Svetlanas Ļitvinovas intervija, ikdiena deju kolektīvā;
 • vēsturisko tērpu stāsti;
 • ikgadējie Apšuciema un Tukuma stāsti par nometnēm;
 • stāsti no JDK“Vizbulīte” (Sigulda), to vadītājiem par draudzības veidošanu starp kolektīviem;
 • Lai stiprinātu piederības sajūtu, tiks veidots atmiņu vakars ar bijušajiem dejotājiem; lai veidotu viņu stāstus, vēlējumus kolektīvam.

Projekta noslēgumā tiks veidots BDK "Pienenīte" kolektīva 40 gadadienas priekšvakara pasākums, kurā esošie un bijušie dalībnieki, viņu vecāki, pedagogi un atbalstītāji satiksies kā vienota kopiena,  lai stiprinātu piederības sajūtu, tostarp visiem saņemot dāvanu: video stāstu. 

 

Mērķi

Radīt BDK "Pienenīte" video stāstu krājumu "Ceļš uz bērnu deju kolektīva “Pienenīte” četrdesmitās jubilejas gadu", kas parādītu kolektīvu kā kopienas veidotāju un tās lomu Olaines novada, īpaši Jaunolaines, nemateriālā kultūras mantojuma veidošanā. Video stāstu krājums ir šogad aktuāls kā dāvinājums, parādot BDK "Pienenīte" kā viena no Olaines novada vecākajiem amatiermākslas kolektīva ilgmūžību: 40 gadi, tādejādi saglabājot vēstures liecību par tā esamību, kultūras lomas veidošanu Jaunolaines ģimeņu dzīvē arī nākamajām paaudzēm.

 

 

Uzdevumi

Lai iegūtu vismaz 40 min video stāstu krājumu par bērnu deju kolektīva “Pienenīte” pirmajiem 40 gadiem, tā atstāto vēsturisko mantojumu Olaines novada kultūras dzīves veidošanā ir nepieciešams:

 1. Izstrādāt video stāstu krājuma scenāriju, interviju grafiku un trešo pušu piesaisti;
 2. Iemūžināt un digitalizēt kolektīvam piederošo tērpu krājumu, tostarp ar citu tautu dāvinātajiem un kultūrvēsturiski atšķirīgajiem tērpiem;
 3. Apmeklēt un nodrošināt video veidošanu/filmēšanu BDK "Pienenīte" aktivitātēs: ikdienas mēģinājumi un  esošo dalībnieku, viņu vecāku intervijas (8 filmēšanas), intervijas ar pedagogiem (3), dalība nometnēs (2), koncerti (2), Daugavas stadiona apmeklējums (1), tikšanās pie sadraudzības kolektīviem, tostarp TDK "Vizbulīte", to pedagogiem (2) u.c. - kopā vismaz 18 video materiālu.
 4. Nodrošināt atmiņu vakaru ar bijušajiem dejotājiem (1) , to piesaiste;
 5. Nodrošināt video izveidi un prezentēšanu BDK "Pienenīte" kopienas dalībniekiem: esošajiem un bijušajiem dalībniekiem, viņu vecākiem, pedagogiem, atbalstītājiem.
 6. Informēt sabiedrību par projekta norisi, video stāsta krājuma izveidi un nodrošināt video stāsta krājuma publicitāti, kā arī nododot materiālu pašvaldībai kā vēstures liecību tā plašākai pielietošanai.

 

2. Prioritāte

BDK "Pienenīte" ir būtisks nemateriālā kultūras mantojuma popularizētājs Olaines novadā, tostarp nodrošinot dejas kā kultūras elementa saglabāšanu Jaunolaines kopienā. Tā darbības pamatā ir vēlme ikvienu dejotāju jau agrā bērnībā ieinteresēt deju kultūrā, no paaudzes paaudzei nodot zināšanas par latviešu un citu tautu deju pamatvērtībām. Projekta ietvaros šīs vērtības un kolektīva pieredze tiks dokumentēta, nodrošinot tālāku zināšanu pārnesi nākošajām dejotāju paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija:
-Novada/Jaunolaines kopiena: iedzīvotāji, BDK "Pienenīte" esošie un bijušie dejotāji, potenciālie dejotāji, t.sk. viņu vecāki - kā daļa no vēstures liecības un patriotismu veidojoša materiāla; kultūras dzīves un brīvā laika pavadīšanas lomas veidošana, nodošana nākamai paaudzei.
-Skolēni - atjaunot saikni ar saviem vienaudžiem un mīlestību pret dejām.
-Olaines pašvaldība, (t.sk.muzejs) novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, veidošanai, popularizēšanai.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks iegūts aptuveni 40 min garš audiovizuāls vēsturisks  novadpētniecības materiāls (1), kurā atspoguļota dejas kultūras attīstība Olaines novadā. Video stāstu krājums darbosies kā Jaunolaines kopienas piederības sajūtas un lokālpatriotisma veicinošs materiāls. Video stāstu krājums būs pamats BDK "Pienenīte" 40 gadu jubilejas prezentēšanai, kolektīva ilgmūžības veicināšanai prezentēšanai nākotnē.

Projekta rezultātā tiks: nodrošinātas vismaz 20 dažādu atšķirīgu BDK "Pienenīte" notikumu, iesaistīto personu redzējums, tādejādi veidojot vēsturisku materiālu. 

Tiks nodrošināta esošo dalībnieku patriotisma celšana, piedaloties kā daļai no šāda video veidošanas procesā (koncerti, mēģinājumi, nometnes u.c. - vismaz 10 kopā).

Projekta rezultātā tiks saglabātas BDK "Pienenīte" atmiņas un tradīcijas, parādīta dejas nozīme bērnu un jauniešu socializēšanās procesā,  profesionālās pilnveides veicināšanai.

Iegūtais video materiāls, tiks nodots Olaines Vēstures un mākslas muzejam, kā liecību par dejas tradīciju, Jaunolaines ciema vēsturi un kultūras attīstību tajā. 

Dejotāju skaits, kas piedalīsies procesā ir aptuveni 80 un 12 absolventi, kuri regulāri piedalās kolektīva aktivitātēs. Plānots, ka kolektīvs piedalīsies divos koncertos, līdz ar to netiešā auditorija būs šo koncertu apmeklētāji (~300 personas). Taču video plānots prezentēt noslēguma pasākumā, sasniedzot 220 cilvēku auditoriju (vai atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem), kā arī jubilejas koncertā 2023. gada pavasarī. Video tiks publicēts Olaines Kultūras centra Youtube kanālā, līdz projekta beigām sasniedzot 400 skatījumus.