Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "MargoErbe Management"
Projekta kopējās izmaksas:
8181.47 EUR
Finansējums no VKKF:
6326.57 EUR
Līdzfinansējums:
1854.90 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts “MĀKSLAS TILTI MADONĀ”

Projekta tēma: Madonas novada kultūras un vēstures mantojums dažādu paaudžu kopīgā mākslinieciskā jaunradē.

Projekta atslēgas vārdi: Madonas mantojums, paaudžu saziņa, radošums.

Projekta vadlīnija: paaudze - citai paaudzei par novada mantojumu.

Projekts balstās uz vizuālās mākslas mācību rīku un metodi, kas veicinās Madonas novada paaudžu sadarbību jaunradē, izzinot savas kultūras un vēstures mantojumu.

Projektā būs radošuma darbnīcas, apmācības, dalībnieku darbu ceļojošā izstāde un dalīšanās ar iegūto pieredzi programmas turpmākai attīstībai. Projekta dalībnieki veidos radošos darbus par Madonas novada kultūras un vēstures tematiem. 

Iesaistītā auditorija ir seniori, bērni un jaunieši no ārpusģimenes institūcijām, pedagogi un atbalsta speciālisti. Projekta centrālie dalībnieki ir bērnu un jauniešu mājas “Ozoli” bērni un Ļaudonas pansionāta seniori, lai  stiprinātu dzīvu saiti starp paaudzēm. Izstādes auditorija – plašāka sabiedrība.

Dalībnieki projektā sadarbosies, komunicēs un katrs no savu skatu punkta veidos savus radošos darbus par teikām un stāstiem, kas veido mūsu mantojumu.

Projekta process un klātienes radošo darbnīcu rezultāts tiks digitāli dokumentēti un veidos ceļojošās izstādes saturu; būs pieejami mājas lapā: https://new.vienradzis.lv un sociālajos tīklos.

Lai mācītos un izprastu nākotnes nepieciešamības mākslas neformālo mācību attīstībā, notiks seminārs pedagogiem/atbalsta speciālistiem un diskusija.

Sadarbībā ar Madonas novada partneriem “Vienradža” ilgtermiņa mērķis ir izveidot vizuālās mākslas mācību rīku, lai mākslinieciskā jaunradē pieredzētu Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu.

Mērķi

 • Atklāt Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu ar bērnu, jauniešu un senioru jaunrades sadarbību.
 • Sekmēt Madonas mantojuma integrēšanu mūsdienu kontekstā un aktīvo pilsonisko līdzdalību novada kultūras procesos.
 • Izstrādāt, izmēģināt un ilgtermiņa praksē iedibināt starppaudžu vizuālās mākslas mācību rīku un metodiku.
 • Popularizēt projekta labo praksi un iedibināt ilgtspējīgu prorammu vizuālās mākslas metodikai, kuras pamatā ir Madonas novada mantojums un sabiedrības iesaiste jaunrades procesos.
 • Sadarbības tīkla izveide.

Uzdevumi

1.    Starppaaudžu vizuālās mākslas metodikas un rokasgrāmatas izstrāde darbam ar bērniem un senioriem.

Uzdevumi:

 1. Izpētīt projekta mērķa grupas (bērni no ģimenei pietuvinātā centra “Ozoli” un Ļaudonas pansionāta seniori) un atbalsta speciālistu/pedagogu vajadzības.
 2. Izstrādāt programmu: 6 vizuālās mākslas nodarbību metodiku un saturu, atbilstoši kompetenču pieejai.
 3. Īstenot programmu praksē, dokumentēt procesu un dalībnieku atgriezenisko saiti programmas pilnveidei.
 4. Apkopot programmas rezultātus digitālā rokasgrāmatā ar mērķi izplatīt pieredzi.

2.    Seminārs atbalsta speciālistiem/pedagogiem.

Uzdevumi:

 1. Iepazīstināt ar mūsdienīgām pieejām vizuālās mākslas metodikai. Priekšskatam: https://new.vienradzis.lv/macibu-materiali/.
 2. Organizēt praktiskas nodarbības piedāvātās metodikas apguvei.
 3. Raisīt diskusiju par iespējām piedāvāto metodiku saistīt ar Madonas novada mantojuma izpēti bērnu un senioru auditorijā.

3. Trīs klātienes radošās darbnīcas bērniem un senioriem.

Uzdevumi:

 1. Organizēt kopīgu bērnu un senioru māksliniecisko darbību, vācot informāciju, rosinot diskusijas un atspoguļojot redzējumu par dažādiem Madonas novada kultūras un vēstures tematiem.
 2. Rosināt bērnu un senioru sadarbību un dalīšanos pieredzē, izvērtējot mākslinieciskās darbības un sadarbības rezultātu.

4. Konsultācijas atbalsta speciālistiem/pedagogiem.

Uzdevumi:

 1. Organizēt regulāras tiešsaistes konsultācijas atbalsta speciālistu/pedagogu atbalstam un savstarpējai pieredzes apmaiņai.
 2. Rosināt atbalsta speciālistus/pedagogus patstāvīgi izmēģināt izstrādāto digitālo nodarbību materiālu savā institūcijā un iegūt atgriezenisko saiti par tā lietojamību darbam ar mērķa grupām.

5.    Programmas dalībnieku radošo darbu ceļojošā izstāde. 

Uzdevumi:

 1. Apkopot programmas laikā dokumentētos materiālus ceļojošās izstādes stendu izveidei.
 2. Eksponēt ceļojošo izstādi Madonas Valsts ģimnāzijā, Madonas novada pašvaldību kultūras centros, pansionātos, bērnu un jauniešu centros u.c.
 3. Publicēt projekta rezultātus mājaslapā www.new.vienradzis.lv un sadarbības partneru kanālos.

6.    Ilgtermiņa programmas attīstības iespēju apzināšana.

Uzdevumi: 

 1. Analizēt īstenotās programmas rezultātus.
 2. Izvērtēt programmas pielāgošanas iespējas citām mērķauditorijām.
2. Prioritāte

Veicinot jaunās paaudzes nacionālo vērtību apzināšanu, aktualizējot un izceļot Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu, kā arī veidojot jēgpilnu sadarbību ar senioriem, tiek izveidots novatorisks mācību rīks paaudžu saliedētībai, kas piejams digitalizetā rokasgrāmatā. Stiprinot Madonas novada sabiedrības pilsonisko apziņu, veidots apmācītu speciālistu sadarbības tīkls turpmākai projekta attīstībai, kā arī izveidota ceļojoša izstāde projekta rezultātu atspoguļojumam Madonas novadā.

Ieguvēji un mērķauditorija

8 pedagoģes un audzinātājas un 8 bērni no Madonas novada bērnu un jauniešu ģimenei pietuvinatās iestādes "Ozoli".
2 atbalsta speciālisti un 8 seniori no Madonas novada Ļaudonas pašvaldības Ļaudonas pansionāta.
Vismaz 200 Madonas novada iedzīvotāji, kuri apmeklē ceļojošo izstādi Madonas novada pašvaldību kultūras centros, pansionātos, bērnu un jauniešu centros u.c.
Vismaz 50 atbalsta speciālisti un pedagogi, kuri iepazīstās un izmēģina jaunradīto vizuālās mākslas metodiku un rokasgrāmatu.

Paredzamie projekta rezultāti

 •  20 apmācīti atbalsta speciālisti / pedagogi darbam ar projekta mērķauditorijām, kā arī citām paplašinātām auditorijām. 
 • Atbalsta speciālistu un pedagogu semināra ieraksts.
 • Īstenotas 3 klātienes vizuālās mākslas nodarbības bērnu, jauniešu un senioru integrētām grupām.
 • Izstrādāta un izmēģināta digitāla 6 vizuālās mākslas nodarbību metodika un mācību materiāli bērnu un senioru nodarbību vadīšanai atseviškās un integrētās grupās.
 • Audiovizuāla un vizuāla dokumentācija par programmas realizāciju klātienes nodarbībās.
 • Digitāla rokasgrāmata par vizuālās mākslas metodes īstenošanu bērnu un senioru integrētai auditorijai (starppaaudžu pieejā). 
 • Funkcionējoša metodika komunikācijai ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem starp bērniem un senioriem.
 • Seši roll-up baneri, kurā atspoguļota programma un atziņas no programmas dalībniekiem - pedagogiem, sociāliem darbiniekiem, bērniem, jauniešiem un senioriem, kas līdz projekta beigām ceļo uz dažādām novada kultūras, izglītības un sociālām iestādēm (vismaz 3).
 • Sadarbības partneru tīkls turpmākai sadarbībai.
 • Pamats (secinājumi/ rekomendācijas/ metodika), lai strādātu pie ilgtspējīgas apmācības programmas, kurai pamatā Madonas novada mākslas, tradicionalās mākslas, nemateriālais mantojums.