Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Sēlijas kultūras projekti"
Projekta kopējās izmaksas:
3756.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3756.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Kādreizējā Gulbenes raj. zvērsaimniecība Letes ir dibināta pēc Otrā pasaules kara, un uzcelta gandrīz tukšā vietā. Tā ir viena no tādām apdzīvotām vietām Latvijā, kas attīstījusies tikai pateicoties padomju okupācijas varas īstenotajai kolektivizācijai. Un likumsakarīgi, ka tā izzūd līdztekus tam kā izzūd šīs kolektivizācijas atstātais mantojums. Tomēr savas pastāvēšanas laikā tā kļuvusi par cilvēkiem nozīmīgu vietu-tur ir strādāts, dzīvots, mīlēts, audzināti bērni. Daudziem Letes ir visa viņu dzīve, kāda tās daļa, vai viņu bērnība.

Ir īstais brīdis pētīt Letes,-ciemats iznīkst, ēkas sabrūk, cilvēki aizbrauc, bet ir vēl daudz bijušo un esošo Letu iedzīvotāju, kas joprojām izjūt spēcīgu saikni ar šo vietu. Viss vēl ir notverams un iemūžināms.

Tas, ka mēs, kas bijuši saistīti ar Letēm, redzam šo lēno aiziešanu un par to skumstam, iniciēja ideju par apjomīgāku Letu vēstures un kultūras izpēti. Tā aktualitāti plašākā nozīmē pamato noturīga kopienas vēlme pēc tai būtisku vērtību saglabāšanas līdztekus tam, ka ir zudis ekonomiskais pamats, kas radīja šo kultūru.

Iesniedzamais projekts paredzētu radošās stipendijas saņemšanu padziļinātai Letu vēstures, sadzīves kultūras un tradīciju izpētei, atmiņu apkopošanai un plašākam lasītāju lokam adresēta kultūrvēsturiska izdevuma manuskripta sagatavošanai.

Pētījums tiktu balstīts Alūksnes zonālā arhīva materiālos; Letu ilggadējās direktores Zaigas Vīksnes privātā arhīva materiālos; bijušo un esošo Letu iedzīvotāju arhīvos un atmiņās.

.

Mērķi

Projekts dos ievērojamu pienesumu Vidzemes 20. gs. vēstures un novadpētniecības izpētē, un ieviesīs apritē Alūksnes zonālā arhīva fondu materiālus; to saturs kļūs pieejams plašam lasītāju un pētnieku lokam.

Projekts radīs jaunus avotus vēstures un sociālās antropoloģijas pētniecībai-aprakstus, atmiņas par sveštautiešu ieplūšanu un integrāciju Letēs; valodas lietojumu kopienā; svētku un sadzīves tradīciju, ikdienas paradumu norisi un cilvēku savstarpējām attiecībām, un daudz ko citu.

Projekts ļaus kopienas pārstāvjiem veidot savu atmiņas lauku, savu 20. gs. vēstures ainu, kas papildinās oficiālās vēstures interpretācijas.

Projekts apliecinās un nostiprinās kopienas ļaužu piesaisti vietai-Vidzemei un Latvijai kopumā, kas ir īpaši būtiski izzūdošo vietu kontekstā, cilvēki no kurām nereti aizbrauc  no Latvijas vispār.

Projekts popularizēs Letes kā apskates objektu Latvijā.

Uzdevumi

Projekta laika grafiks paredz:

1. Darbu arhīvā (līdz 08. 2023.)

2. Materiālu izpēti un apkopošanu (līdz 10.2023.)

3. Teksta radīšanu (līdz 11.2023.)

4. Atmiņu un fotoattēlu apkopošanu (visā laika posmā līdz 11.2023.)

5. Letu apciemojumu un aktuālo fotogrāfiju uzņemšanu un apstrādi (vasaras mēnešos).

6. Manuskripta sastādīšanu (11.-12.2023.)

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes vēsturiskās zemes iedzīvotāji; novadpētnieki; kultūvēsturnieki un vēsturnieki, sociālantropologi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā taps pilnvērtīgs manuskripts ar vēsturiskajām un no jauna uzņemtām fotogrāfijām, kura izdošanai tālākajā posmā turpināsim piesaistīt finansējumu.

Saīsināta manuskripta variantu vai tā daļu publicēsim vietnē historia.lv 

Izdevums tiktu izdots 500 eks. Prognozējošais lasītāju skaits 3-5 tk. cilvēku.